Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2020 - 2021 (2019)

Laatst gecontroleerd op:
5 december 2023
Gepubliceerd op:
21 juli 2020

De doelstelling van het Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2020 – 2021 is als volgt:

 • Het tot uitvoering brengen van de Roadmap IAP in de jaren 2020 tot 2022, specifiek gericht op de thema’s Heavy Duty Commercial Vehicles, Light Electric Vehicles en Charging Infrastructure & Energy Markets
 • Het verbinden van bestaande en nieuwe structuren en topsectoren op het gebied van elektrische Mobiliteit
 • Het stimuleren van kennisdeling en het aanjagen van innovaties op het gebied van elektrische mobiliteit, specifiek gericht op de whitespots van de Roadmap IAP.

Beschrijving

Inleiding

Op initiatief van het Nationaal Overlegorgaan Formule E Team is in 2017 het Innovatie en Acceleratie Programma (IAP) E-mobility gepresenteerd. Dit programma presenteert de onderzoeks- en ontwikkelingsagenda van elektrische mobiliteit op een drietal thema’s: 

1. Infrastructuur en de energievoorziening 

2. Light Electric Vehicles 

3. Heavy Duty Electric Vehicles 

Het programma omhelst een veelheid van projecten en initiatieven die noodzakelijk zijn om de ontwikkeling van elektrische mobiliteit verder te brengen. Het programma verbindt 250 bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de onderzoeks- en ontwikkelingsagenda in het innovatie en accelaratie programma verder te bepalen, projecten te initiëren, met elkaar kennis uit te wisselen en om eventuele issues te adresseren voor beleidsontwikkeling en bestuurlijke arena’s. Vanuit het IAP programma is in 2018 het project “innovatiecluster elektrische mobiliteit 1” gestart na het verkrijgen van subsidie uit de DKTI regeling. Dit project heeft als “innovatiecluster elektrische mobiliteit 2” vervolg gekregen voor de periode 2020-2021. Het project wordt geleid door AutomotiveNL en behelst het opzetten en beheren van het innovatiecluster elektrische mobiliteit. Stichting ElaadNL en Vereniging Doet zijn leden van het innovatiecluster en kennisplatform, NKL is kennispartner van het cluster.

Korte omschrijving van de activiteiten

Uitvoering van het project Innovatiecluster IAP eMobility 2018 – 2020 vindt plaats binnen 6 werkpakketten, die aansluiten bij de hoofdthema’s van de IAP Roadmap:

 • WP 1: Project- / Clustermanagement
 • WP 2: Heavy Duty Commercial Vehicles
 • WP 3: Light Electric Vehicles
 • WP 4: Charging Infrastructure and Energy Markets 
 • WP 5: Regionale en gemeentelijke aanpak innovatieve laadinfrastructuur
 • WP 6: Communicatie en integraliteit

AutomotiveNL treedt op als clusterorganisatie en aanvrager van de subsidie. Voor de uitvoering van de werkpakketten 3 en 4 doet AutomotiveNL een beroep op de Vereniging DOET en Stichting ELaadNL. Stichting NKL voert voor AutomotiveNL werkpakket 5 uit.

Deelnemer

Naam deelnemer AutomotiveNL B.V.
Type Kleine onderneming

Opdrachtnemers
Naam Type organisatie
Vereniging DOET Niet-gouvernementele organisatie
St. ElaadNL Niet-gouvernementele organisatie
St. Nederland Kennisplatform Laadinfrastructuur Niet-gouvernementele organisatie

Resultaat

Na afloop van het project Innovatiecluster Elektrische Mobiliteit 2020 - 2021 is er:

 • een uitgebreid en versterkt actief cluster van vertegenwoordigers uit bedrijven, overheden en kennisinstellingen ontstaan die met elkaar kennis uitwisselen rondom elektrische mobiliteit en gezamenlijk innovaties ontwikkelen en opschalen
 • Fungeert het cluster als een platform / loket voor partijen om elkaar te vinden en als springplank richting financieringskanalen (nationaal of internationaal)
 • Is er een gedragen voorstel ontwikkeld voor verdere verduurzaming van de integrale samenwerking voor de periode na 2021.

 

Conclusies

In de afgelopen periode (2020-2021) is het cluster erin geslaagd een platform te borgen en te beheren dat een aanspreekpunt is voor alle partijen met vragen rondom de ontwikkelingen op het gebied van elektrische mobiliteit. Er zijn verschillende initiatieven ontlokt en ontplooid die tot nieuwe projecten en nieuwe ideeën hebben geleid. Ook heeft het cluster een aantal keer succesvol gezamenlijk input geleverd voor verschillende beleidsontwikkelingen, voor het ontwerp van subsidie-instrumenten, voor de Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) 9 & 10 en voor de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Het cluster continueert zich in 2021 – 2022 en breidt zich uit met NMT en BCC als agenda leden, waarbij beoogd is deze als volwaardig lid op te nemen voor de navolgende periode. Het innovatiecluster en de (agenda) leden stemmen individuele acties en activiteiten af en overzien het cross-sectorale landschap van innovatie en onderzoek op het gebied van elektrische mobiliteit in Nederland. Het innovatiecluster heeft gevraagd en ongevraagd advies en zienswijze uitgebracht bij verschillende beleidsontwikkelingen en input geleverd voor bestuurlijke arena’s. Tot slot maakt het cluster zich op om de inhoudelijke agenda van het IAP te herijken en zal na Q1 2021 de innovatieopgaves voor de komende periode voor elektrische mobiliteit in Nederland duiden. Concluderend kan gesteld worden dat voor zowel de leden als diens achterban het cluster meerwaarde heeft gebracht; kennis werd uitgewisseld, activiteiten werden op elkaar afgestemd en zo was o.a. het effect van het cluster dat bestaande structuren van topsectoren op het gebied van elektrische mobiliteit meer met elkaar verbonden zijn. Hierdoor wordt er, door beleids-ontwikkelaars en anderen, meer integraal en cross-sectoraal in brede zin gekeken naar de ontwikkeling van elektrische mobiliteit. 

Aanbevelingen

Het cluster is succesvol geweest in het verbinden en verknopen van bestaande structuren van topsectoren en het stimuleren van kennisdeling. Aanbevolen wordt om nieuwe projecten te ontwikkelen en dan met name op de white spots tussen de verschillende topsectoren op zoek te gaan naar additionele middelen om deze zelf te initiëren of beter te kunnen ontlokken. Ook wordt het aanbevolen om, naast de toetreding van NMT en BCC als agenda lid, op zoek te gaan naar een (nog) bredere coalitie op het gebied van innovatie en onderzoek. Te denken valt aan kennisinstellingen, maar ook partijen die een meer uitvoerende rol hebben in de elektrische mobiliteit; bijvoorbeeld netbeheerders, energiepartijen, transporteurs, vervoerders, verladers en supply chain managers. Qua thematiek verdient het aanbeveling eMobility in de breedste zin te beschouwen. Naast batterij-elektrisch heeft ook Fuel Cell-elektrisch vervoer haar positie ingenomen. Beide met eigen, maar elkaar aanvullende karakteristieken. Er zal moeten worden gekeken waar de gezamenlijkheden en waar verbijzonderheden liggen in ontwikkelingen en infrastructuur omwille van het bereiken van sociale-, economische- en overheidsdoelen.

Publicaties

Persbericht Elaad van 1 mei 2020: Bestel EV's gaan inhaalslag maken (elaad.nl)

Publicaties Elaad: Publicaties • ElaadNL

 

Bent u tevreden over deze pagina?