Apparatuur voor lokale productie van gevaarlijke stoffen (aanpassen bestaande situatie)

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 5405
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het verminderen van het risico op ongevallen bij transport of opslag van gevaarlijke stoffen in Nederland door het op eigen locatie produceren van gevaarlijke stoffen, waarbij: 

  • de gevaarlijke stoffen in de bestaande situatie over een afstand van meer dan 10 kilometer worden getransporteerd over de weg of het spoor, 
  • dit transport volledig wordt beëindigd, 
  • de gevaarlijke stof als grondstof dient voor ten minste één kernproces, 
  • niet meer stoffen worden geproduceerd dan voor het kernproces noodzakelijk is, en 
  • de gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in bijlage 1, deel 1 en 2 van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PbEU 2012, L 197) en waarbij de hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen op eigen locatie de drempelwaarde genoemd in kolom 2 van deel 1 of 2 overschrijdt,

b. bestaande uit:
apparatuur voor de productie van gevaarlijke stoffen en al dan niet transportleidingen naar het kernproces of kernprocessen van ten hoogste 10 kilometer.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 10.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMT

Bent u tevreden over deze pagina?