Biodiversiteitversterkende voorzieningen voor het aquatisch milieu

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 5140
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het in of op een waterlichaam versterken van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren, al dan niet in combinatie met het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit of de kust- of oeverbescherming, door landschapselementen of bouwkundige of civieltechnische werken, waarbij:

  • onder een waterlichaam de definitie uit de Kaderrichtlijn water wordt verstaan: onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een overgangswater of een strook kustwater, 
  • het bepalen van de gebiedseigen biodiversiteitsfactoren in lijn is met adviezen van relevante beheerplannen of gebaseerd is op een ecologisch rapport of advies van een relevante onderzoeks- of adviesorganisatie, en 
  • milieuschade door eigen activiteiten wordt verminderd of voorkomen,

b. bestaande uit: 
landschapselementen of bouwkundige of civieltechnische werken, die aantoonbaar bijdragen aan de gebiedseigen aquatische biodiversiteit, met uitzondering van drijvende zonnepanelen, apparatuur of installaties bestemd voor onderhoud, kweek of productie of andere in deze bijlage genoemde bedrijfsmiddelen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting
Landschapselementen zijn bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers, nestvlotjes en wilgenbossen. Bouwkundige of civieltechnische werken zijn bijvoorbeeld kunstriffen, hangende structuren of hard substraat. Relevante beheerplannen zijn beschikbaar op www.rwsnatura2000.nl. Informatie over het versterken van aquatische biodiversiteit, eventueel in combinatie met kust- of oeverbescherming, is onder andere beschikbaar op www.buildingwithnatureindestad.nl, www.stowa.nl of in het rapport Bouwen met Noordzee-natuur. Uitwerking Gebiedsagenda Noordzee 2050 van Wageningen Marine Research.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMB

Bent u tevreden over deze pagina?