Innovatieve stal

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: B 2200
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het houden van dieren in een innovatieve stal: 

  • waarvoor één of meer omgevingsvergunningen als bedoeld in de Omgevingswet zijn afgegeven, als voor de stal een vergunningsplicht geldt vanuit deze wet, 
  • die is voorzien van een huisvestingssysteem of aanvullende techniek die ammoniakemissie reduceert en die niet staat in bijlage V respectievelijk bijlage VI van de Omgevingsregeling en waaraan het bevoegd gezag een emissiefactor heeft toegekend of waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 4.6 van de Omgevingsregeling, en 
  • waarbij de opdracht voor een meting van de ammoniakemissie bij het toegepaste stalsysteem is verstrekt voor de meldingsdatum en deze meting wordt uitgevoerd volgens het voorgeschreven Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij of een gelijkwaardige meetmethode,

b. bestaande uit:
een innovatieve stal, met uitzondering van luchtwassers en duurzame energie-opwekkingsinstallaties.

 

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 5.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen. 
Investeringen in een innovatieve stal kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2200 worden gemeld.

Toelichting
Meer informatie over innovatieve stallen is beschikbaar op rvo.nl en iplo.nl 

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 600.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil onder ‘voorwaarden maximale staatssteun’.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMS

Bent u tevreden over deze pagina?