Open voor aanvragen

Landbouw en MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
9 november 2011
Laatst gecontroleerd op:
27 juli 2023

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat duurzame landbouw bevordert? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Bijvoorbeeld voor technieken die bijdragen aan kringlooplandbouw. Of voorzieningen die emissies naar lucht, water en bodem beperken.

Ondernemers die investeren in MDV-stallen en Groen Label-kassen kunnen ook op steun rekenen. Net als andere investeringen in technieken op de Milieulijst, die bijdragen aan een duurzame manier van telen, produceren en verwerken van voedsel. Ook die in de sectoren visserij en aquacultuur.

  Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over landbouw te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden van de MIA\Vamil. 

  • Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2023 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
  • Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2023. Deze bedrijfsmiddelen richten zich op energiebesparing. Aanvragen hiervoor doet u bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2023

  Op de Milieulijst 2023 staan weer nieuwe mogelijkheden voor ondernemers om te investeren in duurzame landbouw. In bovenstaande infographic komen deze nieuwe bedrijfsmiddelen onder verschillende categorieën terug, zoals:

  • een plasma-installatie voor het behandelen van dierlijke mest (onder 'Emissiebeperking' en 'Kringlooplandbouw')
  • een dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor (onder 'Werktuigen')
  • productieapparatuur voor strokenteelt (onder 'Duurzame teeltsystemen' en 'Bodemkwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie')

  Bekijk de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst 2023

  MIA\Vamil in de praktijk

  "Uit analyse van de gegevens blijkt dat minder kunstmest hetzelfde of zelfs een beter resultaat oplevert. Het nieuwe meetsysteem helpt ons om steeds sterkere en weerbaardere planten te kweken."

  Mike Gitzels
  Projectmanager van Plantenkwekerij Gitzels B.V.

  Kringlooplandbouw (circulaire economie)

  Door kringlopen te sluiten houden we agrarische biomassa (en de daarin opgeslagen voedingsstoffen) vast in het voedselsysteem. Wat helpt is zuiniger omgaan met schaarse grondstoffen, minder verspillen van biomassa en optimaal benutten van reststromen. Dit leidt ertoe dat we minder voedingsstoffen van elders hoeven aan te voeren. Bijvoorbeeld in de vorm van kunstmest en geïmporteerd veevoer. Deze vorm van kringlooplandbouw noemen we ook wel circulaire economie.

  Bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie herkent u in de Milieulijst aan een blauw CE-logo.

  Maximale staatssteun

  Voor investeringen in de agrarische sector geldt dat alleen staatssteun mag worden verleend aan kleine of middelgrote ondernemingen (KMO). Doe de Mkb-toets voor het onderscheid tussen grote, middelgrote en kleine ondernemingen.

  Op het meldingsformulier voor de MIA\Vamil moet u verklaren dat de totaal ontvangen staatssteun binnen de staatssteungrenzen blijft. Dit om te voorkomen dat u te veel staatssteun ontvangt als gevolg van de toepassing van de MIA\Vamil. U riskeert anders een terugvordering (inclusief  wettelijke rente).

  Het risico op overschrijding van staatssteungrenzen is vooral aanwezig bij grote investeringen in de glastuinbouw of veehouderij. Daarom hanteert de Milieulijst voor een aantal investeringen maximale meldingsbedragen per kas of stal. U loopt desondanks toch nog het risico de maximale steun per investeringsproject van € 500.000 of de maximale steun van 40% van het investeringsbedrag te overschrijden als:

  • uw investering deel uitmaakt van een groter investeringsproject;
  • u voor meerdere investeringen binnen een investeringsproject MIA\Vamil ontvangt; 
  • u naast MIA\Vamil nog andere staatssteun ontvangt voor uw investering. (zie onder bij 'Meer weten?' over de samenloop met andere regelingen)

  Naast de maximale meldingsbedragen per kas of stal, kijken we ook naar de steunkaders. Het kan zijn dat uw MIA\Vamil-aanvraag een negatief advies krijgt, omdat u al het maximale steunbedrag of percentage ontvangt.
   
  Bepaal met hulp van ons stroomschema of u risico loopt de staatssteungrenzen te overschrijden. Aan dit stroomschema kunt u geen rechten ontlenen.

  Ga naar het stroomschema

  Vragen over de MIA\Vamil?

  Neem contact met ons op

  In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  Bent u tevreden over deze pagina?