Open voor aanvragen

Voorwaarden MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
21 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2023

Wilt u gebruikmaken van de MIA\Vamil? Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen.

Naast de algemene voorwaarden, leest u welke kosten u kunt meenemen. En met welke andere zaken u rekening moet houden, zoals wat u moet doen als u ook andere steun ontvangt.

Algemene voorwaarden

De MIA\Vamil heeft de volgende algemene voorwaarden:

 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij ons: binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. 
 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Wij passen de Milieulijst elk jaar aan. Voor uw investering geldt de Milieulijst van het jaar waarin u de verplichting tot de investering bent aangegaan.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen van de Milieulijst.
 • U heeft de vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  We zien voertuigen fiscaal als nieuw als:
  • het voertuig korter dan 6 maanden in gebruik is genomen; of
  • het voertuig ten hoogste 6.000 kilometer heeft gereden. 
   Zie voor meer informatie hierover de Belastingdienst.
 • Gemaakte kosten voor het installeren/monteren van een tweedehands bedrijfsmiddel mag u wel melden.
 • De te melden investeringskosten per melding zijn minimaal € 2.500.
 • Per belastingplichtige komt per jaar maximaal € 50 miljoen in aanmerking.*
 • Per bedrijfsmiddel komt maximaal € 50 miljoen in aanmerking, behalve als het anders is aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel.*

* Let op: het is maximaal € 25 miljoen voor bedrijfsmiddelen die onder hoofdstuk 2 en 6 van de Milieulijst vallen. Het eerste cijfer van een bedrijfsmiddelcode verwijst naar het bijbehorende hoofdstuk.

Aanvullende voorwaarden bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Let op: voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift gelden aanvullende voorwaarden. Ook wanneer u naast MIA\Vamil voor dezelfde investering andere staatssteun ontvangt (zie 'Voorwaarden maximale staatssteun' verderop deze pagina).

Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

Welke kosten komen in aanmerking?

De volgende kosten komen voor de MIA\Vamil in aanmerking:

 • Alle aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. Tenzij deze uitgesloten zijn in de omschrijving van het bedrijfsmiddel op de Milieulijst. Voortbrengingskosten zijn kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden;
 • Kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor, en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen. En die daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn: leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur;
 • Kosten voor het aanpassen/verbeteren van een bedrijfsmiddel. Maar alleen als het 'aangepaste bedrijfsmiddel' voldoet aan de eisen van de Milieulijst. En een verbetering van het milieu of dierenwelzijn oplevert;
 • Kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel. Maar alleen als dit een verbetering van het milieu of van het dierenwelzijn oplevert. Dit betekent dat de vervanging van een apparaat of een onderdeel van een apparaat moet leiden tot een verlaging van de emissie, een vergroting van de waterbesparing, afvalpreventie of dierenwelzijn;
 • Milieu-advieskosten (deze maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten).

Welke kosten komen niet in aanmerking?

Heeft u voor kosten Energie-investeringsaftrek (EIA) gekregen? Dan komt u niet in aanmerking voor de MIA, maar wel voor de Vamil. De volgende kosten komen voor beide regelingen niet in aanmerking:

 • Onderhoudskosten;
 • Kosten voor grond, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard;
 • Investeringen die u nog niet in gebruik heeft genomen. En waarvan u 1 jaar na de datum van opdracht minder dan 25% van het investeringsbedrag heeft betaald. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Belastingdienst.

Voorwaarden maximale staatssteun

Het belastingvoordeel door de MIA en Vamil in uw belastingaangifte wordt gezien als staatssteun. De Europese Commissie (EC) stelt beperkingen aan staatssteun. Op het meldingsformulier voor de MIA\Vamil moet u verklaren dat de totaal ontvangen staatssteun binnen de staatssteungrenzen blijft. Bij overschrijding kan het steunbedrag, inclusief wettelijke rente, worden teruggevorderd. Bekijk of u risico op overschrijding van de staatssteungrenzen loopt met hulp van dit stroomschema. Aan dit stroomschema kunt u geen rechten ontlenen.

Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (paragraaf 2b van de Milieulijst) moet u per investering onderzoeken of u aan de staatssteunvoorwaarden voldoet. Voor bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift (paragraaf 2a van de Milieulijst) proberen wij voorafgaand aan de opname van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst ervoor te zorgen dat het risico op overschrijding van de staatssteungrenzen beperkt blijft.

Soms vermeldt de Milieulijst om die reden een maximaal investeringsbedrag (aftopping) voor een bepaald bedrijfsmiddel.  U mag het MIA-voordeel dan alleen toepassen op een deel van het geïnvesteerde bedrag. Hoe u dit berekent, leest u in de volgende paragraaf.

U loopt desondanks het risico de staatssteungrenzen te overschrijden wanneer u:

 • naast MIA\Vamil nog andere steun voor dit investeringsproject ontvangt (zie verderop); of
 • MIA\Vamil ontvangt voor meerdere bedrijfsmiddelen binnen één investeringsproject.

Onder een investeringsproject verstaan we een technisch, functioneel en in de tijd samenhangend geheel van activa en werkzaamheden. Dit betekent dat u op zichzelf staande activiteiten niet mag samenvoegen om onder de regeling te kunnen vallen. Ook mag u projecten niet opknippen in delen om meer van de regelingen gebruik te maken dan de bedoeling is.

Het risico op overschrijding van staatssteungrenzen is vooral aanwezig bij grote investeringen in de glastuinbouw of veehouderij. Lees hier meer over op de pagina Landbouw en MIA\Vamil.

Berekenen MIA\Vamil-steun

Wij hanteren voor het bepalen van de MIA\Vamil-steun de volgende berekening:

 • MIA: investeringsbedrag (na eventuele aftopping) x voordeel MIA (45 %, 36% of 27%, afhankelijk van de lettercode) x 25% (nominaal belastingtarief)
 • Vamil: investeringsbedrag (na eventuele aftopping) x 3%

Met aftopping bedoelen we: het maximale investeringsbedrag dat voor een bepaald bedrijfsmiddel in aanmerking komt. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel in de Milieulijst staat dit maximum beschreven als:

 • een bedrag dat ten hoogste in aanmerking komt (eventueel ook per eenheid) of; 
 • een percentage van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt.

Verrekenen subsidie of andere steun

Ontvangt u al subsidie voor hetzelfde bedrijfsmiddel als waarvoor u MIA\Vamil wilt aanvragen? Dan moet u het subsidiebedrag aftrekken van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Exploitatiesubsidies hoeft u niet in mindering te brengen.

Ontvangt u andere staatssteun voor uw investering? Houd dan ook rekening met de voorwaarden voor maximale staatssteun. Alle ontvangen staatssteun per investeringsproject mag niet meer zijn dan de in de wetgeving genoemde bedragen. Meer hierover leest u in de paragraaf 'Voorwaarden maximale staatssteun'.

Hieronder vindt u een aantal regelingen die vaak in combinatie met de MIA\Vamil worden toegepast en de consequenties hiervan. Dit overzicht is niet uitputtend; mogelijk zijn er nog andere regelingen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Kreeg u fiscaal voordeel door toepassing van de EIA? Dit wordt gezien als 'niet-selectieve steun'. Dit is daarom geen staatssteun. Om te bepalen of het steunbedrag, dat u kreeg voor een bepaald investeringsproject, beneden het steunmaximum blijft, mag u EIA dus buiten beschouwing laten. Maar u mag de EIA en MIA niet tegelijkertijd toepassen.

Stimulering duurzame energieproductie (SDE/SDE+/SDE++)

Kreeg u financieel voordeel via de SDE? Dit is staatssteun. Een jaar na de realisatie van uw investeringsproject bepalen wij met een MSK-cumulatietoets of de totale steun inclusief de SDE(+)(+) aan de voorwaarden van de Europese regelgeving voldoet. Hierin nemen wij ook MIA\Vamil-steun mee. Daarom moet u bij uw MIA\Vamil-melding wel aangeven dat u ook SDE(+)(+) aanvraagt. En er rekening mee houden dat MIA\Vamil in uw SDE(+)(+)-aanvraag wordt gekort.

Meer informatie over de cumulatietoets van de SDE(+)(+) vindt u op MSK-toets voor de SDE.

Regeling Groenprojecten / Groen Beleggen

Kreeg u financieel voordeel via de Regeling Groenprojecten? Dit is staatssteun. De berekening van het bedrag aan verkregen staatssteun volgens deze regeling is vermeld in de Beleidsregel berekening steunpercentage

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Kreeg u subsidie via POP3? Ook dit is staatssteun. Vaak geldt de POP3-subsidie voor meer dan alleen het investeringsproject dat u voor de MIA\Vamil wilt melden. U moet dan de POP3-subsidie naar rato meenemen in uw berekening van de totale staatssteun voor het investeringsproject waarop de MIA\Vamil betrekking heeft.

Ander financieel voordeel

Kreeg u financieel voordeel via een van onderstaande subsidies? U moet deze ook van de investeringskosten aftrekken en in de berekening van de totale staatssteun meenemen:

 • Provinciale subsidies, anders dan POP3
 • Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw (EHF)
 • Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen (Sbv)
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)
 • Subsidie Minder energieverbruik in de visserij (ENERGIEVIS)
 • Marktintroductie energie-innovatie (MEI)
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
 • Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)
 • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
 • Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf / Retrofit
 • Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Heeft u fiscale vragen? Ga dan naar de Belastingdienst.

Voorwaarden milieu-advieskosten

Uw investering in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel kan het resultaat zijn van een onderzoek naar de milieu-effecten van uw bedrijfsvoering. Mogelijk heeft u advies ingewonnen over verschillende alternatieven.

De kosten voor een dergelijk onderzoek en advies kunt u, net als bijvoorbeeld engineeringskosten, onder bepaalde voorwaarden meenemen in de gemelde investeringskosten. Ook wanneer de termijn tussen onderzoek/advies en het melden van het bedrijfsmiddel langer dan drie maanden is. Voorwaarde is wel dat u de investeringskosten in het bedrijfsmiddel zelf tijdig bij ons meldt. En dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen in de dan geldende Milieulijst.

Eisen aan het onderzoek

Het onderzoek of advies moet voldoen aan een aantal eisen:

 • Het onderzoek beschrijft de mogelijkheden voor de vermindering van emissie of grondstofverbruik in bestaande of toekomstige activiteiten.
 • Het onderzoek gaat over een bestaand proces dat een onderneming beheert.
 • Het onderzoek brengt de mogelijkheden in kaart van het ontwikkelen en aanpassen van processen en/of producten.
 • Het onderzoek heeft een overzicht van de belangrijkste grond- en hulpstoffen en/of emissies van het proces.
 • Het onderzoek heeft een gespecificeerde opgave van alternatieve, economisch toepasbare technieken en methoden om de meest relevante milieubelasting te verminderen. Deze opgave moet ook de omvang van de vermindering van de milieubelasting bevatten.

Voorwaarden voor toekenning milieu-advieskosten

Voldoet het onderzoek aan de eisen? Dan kunt u de MIA\Vamil toepassen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw onderneming behoort tot het midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • De milieu-investering moet plaatsvinden binnen 24 maanden na het tijdstip waarop de opdracht tot het advies is verstrekt.
 • De milieu-investering moet zijn aanbevolen in het advies.
 • De kosten van het advies mag u niet nog eens toerekenen aan andere milieu-investeringen.
 • Adviezen binnen een concern zijn uitgesloten.

Milieu-advieskosten moet u altijd in combinatie met het geadviseerde bedrijfsmiddel melden. En u moet deze bij het totale meldbedrag optellen. Een melding voor alleen het milieu-advies kan dus niet. Hierdoor leveren de milieu-advieskosten voor de ondernemer hetzelfde financiële voordeel op als het bedrijfsmiddel dat u voor de regeling aanmeldt.

Vragen over de MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?