Open voor aanvragen

Voorwaarden MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
21 december 2016
Laatst gecontroleerd op:
16 april 2024

Wilt u gebruikmaken van de MIA\Vamil? Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen.

Naast de algemene voorwaarden, leest u welke kosten u kunt meenemen. En met welke andere zaken u rekening moet houden, zoals wat u moet doen als u ook andere steun ontvangt.

Algemene voorwaarden

De MIA\Vamil heeft de volgende algemene voorwaarden:

 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd bij ons: binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. 
 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Wij passen de Milieulijst elk jaar aan. Voor uw investering geldt de Milieulijst van het jaar waarin u de verplichting tot de investering bent aangegaan.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de gestelde eisen van de Milieulijst.
 • U heeft de vergunningen of certificaten als de omschrijving op de Milieulijst dit vereist.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  We zien (land)voertuigen, zoals bedoeld door de Belastingdienst, fiscaal als nieuw als:
  • het voertuig korter dan 6 maanden in gebruik is genomen; of
  • het voertuig ten hoogste 6.000 kilometer heeft gereden.
 • Gemaakte kosten voor het installeren/monteren van een tweedehands bedrijfsmiddel mag u wel melden.
 • De te melden investeringskosten per melding zijn minimaal € 2.500.
 • Per belastingplichtige komt per jaar maximaal € 50 miljoen in aanmerking.*
 • Per bedrijfsmiddel komt maximaal € 50 miljoen in aanmerking, behalve als het anders is aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel.*

* Let op: het is maximaal € 25 miljoen voor bedrijfsmiddelen die onder hoofdstuk 2 en 6 van de Milieulijst vallen. Het eerste cijfer van een bedrijfsmiddelcode verwijst naar het bijbehorende hoofdstuk.

Extra voorwaarden bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift

Investeert u in een bedrijfsmiddel van de Milieulijst waarbij alleen een doel is omschreven? Voor deze bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift gelden extra voorwaarden. Ook wanneer u naast MIA\Vamil voor dezelfde investering andere staatssteun ontvangt (zie 'Voorwaarden maximale staatssteun' verderop deze pagina).

Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

Voor welke kosten krijgt u investeringsaftrek?

Voor de volgende investeringskosten krijgt u investeringsaftrek van de MIA\Vamil. Behalve als in de omschrijving van uw bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat dat dit niet geldt voor deze kosten.

 • Aanschafkosten, voortbrengingskosten en milieu-advieskosten van het bedrijfsmiddel. Bekijk het verschil tussen deze 3 soorten kosten en wanneer u deze meldt op MIA\Vamil aanvragen.                
 • Kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor, en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen. En die daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn: leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur;
 • Kosten voor het aanpassen/verbeteren van een bedrijfsmiddel.  Maar alleen als het 'aangepaste bedrijfsmiddel' voldoet aan de eisen van de Milieulijst. En een verbetering van het milieu of dierenwelzijn oplevert.
 • Kosten voor het vervangen van een versleten of defect bedrijfsmiddel. Maar alleen als dit een verbetering van het milieu of van het dierenwelzijn oplevert. Dit betekent dat de vervanging van een apparaat of een onderdeel van een apparaat moet leiden tot een verlaging van de emissie, een vergroting van de waterbesparing, afvalpreventie of dierenwelzijn.

Voor welke kosten krijgt u geen investeringsaftrek?

Heeft u voor kosten al Energie-investeringsaftrek (EIA) gekregen? Dan krijgt u hiervoor geen investeringsaftrek van de MIA, maar wel van de Vamil. Voor de volgende kosten krijgt u van beide regelingen (MIA en Vamil) geen investeringsaftrek:

 • Onderhoudskosten;
 • Kosten voor grond, vaartuigen voor representatieve doeleinden, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard. 

Voorwaarden milieu-advieskosten

Uw investering in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel kan het resultaat zijn van een onderzoek naar de milieu-effecten van uw bedrijfsvoering. Mogelijk heeft u advies ingewonnen over verschillende alternatieven.

De kosten voor een dergelijk onderzoek en advies kunt u, net als bijvoorbeeld engineeringskosten, onder bepaalde voorwaarden meenemen in de gemelde investeringskosten. Ook wanneer de termijn tussen onderzoek/advies en het melden van het bedrijfsmiddel langer dan drie maanden is. Voorwaarde is wel dat u de investeringskosten in het bedrijfsmiddel zelf tijdig bij ons meldt. En dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen in de dan geldende Milieulijst.

Eisen aan het onderzoek

Het onderzoek of advies moet voldoen aan een aantal eisen:

 • Het onderzoek beschrijft de mogelijkheden voor de vermindering van emissie of grondstofverbruik in bestaande of toekomstige activiteiten.
 • Het onderzoek gaat over een bestaand proces dat een onderneming beheert.
 • Het onderzoek brengt de mogelijkheden in kaart van het ontwikkelen en aanpassen van processen en/of producten.
 • Het onderzoek heeft een overzicht van de belangrijkste grond- en hulpstoffen en/of emissies van het proces.
 • Het onderzoek heeft een gespecificeerde opgave van alternatieve, economisch toepasbare technieken en methoden om de meest relevante milieubelasting te verminderen. Deze opgave moet ook de omvang van de vermindering van de milieubelasting bevatten.

Voorwaarden voor toekenning milieu-advieskosten

Voldoet het onderzoek aan de eisen? Dan kunt u de MIA\Vamil toepassen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw onderneming behoort tot het midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • De milieu-investering moet plaatsvinden binnen 24 maanden na het tijdstip waarop de opdracht tot het advies is verstrekt.
 • De milieu-investering moet zijn aanbevolen in het advies.
 • De kosten van het advies mag u niet nog eens toerekenen aan andere milieu-investeringen.
 • Adviezen binnen een concern zijn uitgesloten.

Milieu-advieskosten moet u altijd in combinatie met het geadviseerde bedrijfsmiddel melden. En u moet deze bij het totale meldbedrag optellen. Een melding voor alleen het milieu-advies kan dus niet. Hierdoor leveren de milieu-advieskosten voor de ondernemer hetzelfde financiële voordeel op als het bedrijfsmiddel dat u voor de regeling aanmeldt.

Verrekenen subsidie of andere steun

Ontvangt u al subsidie voor hetzelfde bedrijfsmiddel als waarvoor u MIA\Vamil wilt aanvragen? Dan moet u het subsidiebedrag aftrekken van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Bovendien mag de totale steun (MIA\Vamil plus de subsidie) niet hoger zijn dan door de Europese Commissie (EC) is toegestaan (zie Voorwaarden maximale staatssteun). 

Hieronder vindt u een aantal subsidies die vaak in combinatie met de MIA\Vamil worden aangevraagd:

 • Provinciale subsidies, anders dan POP3
 • Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen (Sbv)
 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG)
 • Marktintroductie energie-innovatie (MEI)
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
 • Versnelde klimaatinvestering industrie (VEKI)
 • Subsidie Circular Plastics NL (CPNL)
 • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
 • Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf / Retrofit
 • Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Exploitatiesubsidies hoeft u niet in mindering te brengen.

Heeft u fiscale vragen? Ga dan naar de Belastingdienst.

Voorwaarden maximale staatssteun

Het belastingvoordeel door de MIA en Vamil in uw belastingaangifte wordt gezien als staatssteun. De Europese Commissie (EC) geeft aan dat u een maximum bedrag aan staatssteun mag ontvangen. Deze bedragen staan in de Groepsvrijstellingsverordeningen. Op het meldingsformulier voor de MIA\Vamil moet u verklaren dat de totale staatssteun die u per investeringsproject ontvangt, binnen die staatssteungrenzen blijft. Als u meer ontvangt kan dit bedrag (inclusief wettelijke rente) teruggevraagd worden.

Bekijk of u bij de controle van uw melding met staatsteungrenzen te maken krijgt met hulp van dit stroomschema. Aan dit stroomschema kunt u geen rechten ontlenen.

We beperken het risico op overschrijding van de staatssteungrenzen door bij bepaalde bedrijfsmiddelen een maximaal investeringsbedrag (aftopping) op te nemen in de Milieulijst. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dit maximum beschreven als:

 • een maximaal bedrag waarvoor u investeringsaftrek krijgt (eventueel ook per eenheid);
 • of een maximaal percentage van het investeringsbedrag waarvoor u investeringsaftrek krijgt.

U mag de investeringsaftrek in uw belastingaangifte dan alleen toepassen op dat deel van het geïnvesteerde bedrag.

Publicatieplicht

Komt uw steunbedrag boven een bepaald drempelbedrag? Dan geldt er een publicatieplicht. De Europese Commissie vindt transparantie namelijk belangrijk voor een juiste toepassing van de staatssteunregels. Dit tot een betere naleving van de regels, een betere verantwoording en een doelmatigere besteding van overheidsmiddelen.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?