Open voor aanvragen

MIA\Vamil aanvragen

Gepubliceerd op:
27 december 2019
Laatst gecontroleerd op:
2 januari 2023

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dan moet u uw investering eerst bij ons melden. Volg hiervoor het stappenplan.

Uw melding moet u indienen binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Daarna kunt u de MIA\Vamil toepassen in uw belastingaangifte. Uw belastinginspecteur beslist uiteindelijk of uw melding voldoet aan de wettelijke vereisten voor de MIA en Vamil.

Stappenplan

Doorloop het stappenplan om een MIA\Vamil-aanvraag te doen voor uw investering. Ook kunt u de video bekijken met uitleg over hoe u snel en eenvoudig een aanvraag indient.

Aanvragen met eHerkenning

Om uw MIA\Vamil-aanvraag te doen logt u in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Gebruik het juiste online aanvraagformulier:

  • Heeft u in 2022 opdracht gegeven voor de investering? Dan geldt de Milieulijst 2022 en gebruikt u het MIA\Vamil-aanvraagformulier 2022.
  • Heeft u in 2023 opdracht gegeven voor de investering? Dan geldt de Milieulijst 2023 en gebruikt u het MIA\Vamil-aanvraagformulier 2023. We verwachten dat dit formulier vanaf 9 januari beschikbaar is.

Bent u intermediair van het bedrijf waarvoor u de aanvraag doet? Gebruik dan uw eigen eHerkenning en niet dat van het bedrijf. Let daarbij ook op dat er géén ketenmachtiging mogelijk is voor het indienen van de aanvraag.

In de loop van 2023 ketenmachtiging nodig

We stappen naar verwachting medio 2023 over naar een ander digitaal aanvraagportaal voor MIA\Vamil.

Vraagt u aan als tussenpartij (intermediair) namens een bedrijf? Dan heeft u voor dit andere aanvraagportaal eHerkenning nodig met een ketenmachtiging op niveau eH2+ of hoger. Houd er alvast rekening mee dat niet alle leveranciers van eHerkenning een ketenmachtiging aanbieden op niveau eH2+. Een verhoging van uw eHerkenningsmiddel naar niveau eH3 is dan nodig.

Lees meer over ketenmachtigingen op de website van eHerkenning

We houden u op deze pagina op de hoogte wanneer in 2023 de overstap naar dit aanvraagportaal plaatsvindt. Tot die tijd is inloggen met een ketenmachtiging niet mogelijk.

Aanvraagtermijnen

U kunt in uw aanvraag voor de MIA\Vamil 2 soorten kosten melden: de aanschaffingskosten en de voortbrengingskosten. Hiervoor gelden verschillende termijnen.

Let op: heeft u eerder subsidie ontvangen of aangevraagd voor hetzelfde bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)? Dan moet u dit subsidiebedrag aftrekken van de investeringskosten die u meldt. En wanneer u nog andere staatssteun voor uw investering ontvangt, kan dat ertoe leiden dat u geen of minder MIA\Vamil mag toepassen.

Aanschaffingskosten

De aanschaffingskosten zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Deze kosten moet u melden binnen 3 maanden nadat u de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Dit is bijvoorbeeld de datum waarop u de koopovereenkomst getekend heeft.

Voortbrengingskosten

De voortbrengingskosten zijn de kosten voor de inzet van eigen personeel, voor materialen uit eigen magazijn en voor werkzaamheden die onder uw regie worden uitgevoerd door derden. Deze kosten meldt u binnen 3 maanden na het einde van elk kalenderkwartaal waarin u de voortbrengingskosten heeft gemaakt. Dit geldt niet als u het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderkwartaal in gebruik neemt. In dat geval moet u de voortbrengingskosten al binnen 3 maanden na de datum van ingebruikname melden.

Lees meer over de definitie van aanschaffings- en voortbrengingskosten op de website van de Belastingdienst.

Na uw aanvraag

Binnen enkele uren na de verzending van uw aanvraag ontvangt u per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Gebruik dit nummer bij contact over uw aanvraag.

Als u met uw eHerkenning (weer) inlogt via bovenstaande button 'Uw MIA\Vamil-aanvraag direct regelen', dan vindt u onder 'Mijn aanvragen' de aanvraag en onze berichten hierover terug. Ook kunt u op deze plek de gevraagde informatie voor een eventuele controle naar ons toesturen. En een wijzigings- of intrekkingsverzoek indienen.

Belastingaangifte

U ontvangt geen beschikking van ons over uw aanvraag. Nadat u de melding met het aanvraagformulier heeft gedaan, kunt u de MIA\Vamil meteen toepassen in uw belastingaangifte. U doet dit in de belastingaangifte van het kalenderjaar waarin u het bedrijfsmiddel aanschafte. 

Beoordeling van uw melding

Wij beoordelen steekproefsgewijs of de gemelde milieu-investeringen voldoen aan de voorwaarden en technische eisen van de MIA\Vamil. U krijgt binnen 10 werkdagen bericht of uw melding binnen de steekproef valt. Valt uw melding in de steekproef, dan streven we ernaar om deze binnen 3 maanden te gaan controleren.

U hoeft niet te wachten met uw belastingaangifte. Die kunt u meteen doen. Blijkt uit de beoordeling dat de investering niet aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u een verbeterde aangifte indienen.

Voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift (generieke codes) gelden enkele bijzonderheden bij de controle van de melding. Ook kan een van onze medewerkers het bedrijfsmiddel ter plekke komen beoordelen.

Het resultaat van de beoordeling leggen wij vast in een advies aan uw belastinginspecteur. U ontvangt hiervan een kopie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze beoordeling van uw melding? Dan kunt u na de vaststelling van uw belastingaangifte bezwaar indienen bij uw belastinginspecteur.

Bent u het eens met de beoordeling? Dan houdt u hiermee rekening in uw belastingaangifte. Heeft u al aangifte gedaan, dien dan (indien nodig) een verbeterde aangifte in.

Aanvraag intrekken of wijzigen

Wilt u uw ingediende aanvraag wijzigen of intrekken? Log dan (weer) met uw eHerkenning in via bovenstaande button 'Uw MIA\Vamil-aanvraag direct regelen'. En dien vervolgens via Mijn aanvragen hiervoor een verzoek in. U tekent dit verzoek als belastingplichtige zelf of u laat deze ondertekenen door uw gemachtigde.

U kunt de gemelde kosten in een ingediende aanvraag niet laten verhogen.  Wel kunt u een aanvullende aanvraag doen of de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen. Houd daarbij rekening met de indientermijnen.

Vragen over MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?