Klimaatadaptief bedrijfsterrein (aanpassen bestaande situatie)

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: D 5340
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA

a. bestemd voor:
het zodanig herinrichten van een bestaand bedrijfsterrein gelegen op een bestaand bedrijventerrein of in een economische zone type C1 (retail, meubelboulevards) zoals deze in het IBIS wordt gehanteerd of op een bestaande kantorenlocatie, dat wateroverlast, verdroging en hittestress tegen wordt gegaan, door: 

  • het verwijderen van bestaande aansluitingen van de regenwaterafvoer op de riolering van het gebouw, en 
  • het vervangen van ten minste 50% van de bestaande dichte verharding bestemd voor parkeren, zij- en achterpaden, met uitzondering van trottoir en wegen, door groen, een waterpartij die niet in directe verbinding staat met het oppervlaktewatersysteem, waterdoorlatende (half)verharding of waterpasserende (half)verharding, waarbij ten minste één van de volgende voorzieningen aanwezig is of toegepast wordt: 
    • een groendak als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5300, 
    • een groene gevel of muur als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5301, 
    • een infiltratiesysteem of wadi als bedoeld in bedrijfsmiddel G 5342, of 
    • een retentiedak met dynamische afvoer als bedoeld in bedrijfsmiddel F 5344,

b. bestaande uit:
apparatuur, landschapselementen, bouwkundige of civieltechnische werken die technisch noodzakelijk zijn voor de klimaatadaptieve maatregelen.

Toelichting
Voor een bedrijventerrein en economische zone wordt de definitie aangehouden zoals deze in het IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) wordt gehanteerd (zie www.ibis-bedrijventerreinen.nl).

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMK

Bent u tevreden over deze pagina?