Selectieve (katalytische) reductie-installatie (SCR of SNCR) (aanpassen bestaande situatie)

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: D 4315
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA

a. bestemd voor:
het omzetten van NOₓ uit de afgassen van een bestaande stookinstallatie door de injectie van ureum of ammoniak, al dan niet in combinatie met een katalysator, waarbij: 

  • de NOₓ-emissie van de stookinstallatie, gemeten volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, ten minste 30% lager is dan de wettelijk verplicht, 
  • de stookinstallatie een ketel, zuigermotor, gasturbine- of motor met een thermisch vermogen van meer dan 400 kilowatt en minder dan 50 megawatt betreft, en 
  • de stookinstallatie niet bestemd is voor schepen die na 1 januari 2021 zijn gebouwd, de glastuinbouw of een afvalverbrandingsinstallatie,

b. bestaande uit:
een reductie-installatie met een ammoniak- of ureuminjectiesysteem en al dan niet een katalysator, een stoffilter en een warmteterugwinningsinstallatie.

Toelichting
Een emissiemeting volgens het Besluit activiteiten leefomgeving wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiertoe geaccrediteerd (metingen volgens EU-normen NEN-EN 14792 voor NOₓ, NEN-EN 13284-1 voor stof en NEN-EN 14789 voor O₂) of gecertificeerd (metingen volgens Scope 6 van de SCIOS) is. Voor de berekening van de uitstoot van rookgas door een stookinstallatie wordt de massaconcentratie van stikstofoxiden (NOₓ) in het rookgas herleid op rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van: 

  • 15%, als het een dieselmotor, gasmotor of gasturbine betreft; 
  • 6%, als het een stookinstallatie met vaste brandstof (biomassa) betreft; of 
  • 3%, in alle andere gevallen (zoals bij aardgas en brandstof in vloeibare vorm). 

Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMF

Bent u tevreden over deze pagina?