Technische voorzieningen voor CO2-emissiereductie bij bestaande inrichtingen [W]

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2024

Bestemd voor:
het reduceren van CO2-emissie van bestaande inrichtigingen,

en bestaande uit: 
technische voorziening die is opgenomen in een emissiereductieplan. Hierbij geldt dat:

 • de technische voorziening individueel is benoemd in een emissiereductieplan;
 • de gezamenlijke scope 1 en scope 2 emissiereductie van alle in het emissiereductieplan opgenomen technische voorzieningen ten minste 20% bedraagt van de emissie van de inrichting in 2020;
 • de emissiereductie van iedere afzonderlijke technische voorziening ten minste 1% bedraagt van de emissie van de inrichting in 2020;
 • het emissiereductieplan voldoet aan de voorwaarden genoemd in hoofdstuk G onder c.;
 • alleen investeringen die leiden tot scope 1 en/of scope 2 CO2-emissiereductie in aanmerking komen;
 • de bijdrage aan de emissiereductie van investeringen in de opwekking van duurzame energie wel mag worden meegenomen, maar dat deze investeringen niet onder deze code in aanmerking komen;
 • de bijdrage aan de emissiereductie van investeringen in de afvang en opslag van CO2 wel mag  worden meegenomen, maar dat deze investeringen niet onder deze code in aanmerking komen;
 • het maximum investeringsbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt €300 /ton gereduceerde CO2-emissie per jaar van de gemelde technische voorziening bedraagt.

Toelichting

 • Niet alle investeringen in de verschillende technische voorzieningen hoeven tegelijkertijd in opdracht te worden gegeven of te worden uitgevoerd. Wanneer verplichtingen worden aangegaan en/of voortbrengingskosten worden gemaakt, moeten deze binnen de wettelijke termijn zoals beschreven op pagina 8 van deze brochure worden gemeld.
 • Onder scope 1 CO2-emissie wordt verstaan alle directe emissie door de inrichting zelf door gebruik van brandstoffen.
 • Onder scope 2 CO₂-emissie wordt verstaan alle indirecte emissies door buiten de inrichting opgewekte energie verbruikt door de inrichting.. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om elders opgewekte elektriciteit of warmte.
 • De kosten voor het opstellen van het emissiereductieplan komen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek.
Bent u tevreden over deze pagina?