Verwijderingsinstallatie voor microverontreinigingen in water

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2024

Bedrijfsmiddelcode: A 1705
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het aantoonbaar verminderen van de emissie van de volgende stoffen naar een rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater door deze te verwijderen uit afvalwater:

  1. nanodeeltjes kleiner dan 50 nanometer, niet zijnde nutriënten,
  2. microplastics kleiner dan 50 micrometer,
  3. medicijnresten,
  4. (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen, of
  5. opkomende stoffen die een belemmering vormen voor een duurzame drinkwaterproductie,

Waarbij onder punt 1 tot en met 5 geldt dat:

  • de verwijderingsinstallatie specifiek gericht moet zijn op het verwijderen één of meer van de bovengenoemde stoffen en daarmee aanvullend is op een waterzuiveringsinstallatie voor het verlagen van de zuiveringslast van het afvalwater,
  • met de investering ten minste wordt voldaan aan de saneringsinspanning ten aanzien van het verwijderen van deze stoffen zoals vastgesteld door het bevoegd gezag, en
  • de investering op bedrijfsniveau niet leidt tot het lozen van meer brijn,

b. bestaande uit:
apparatuur voor het verwijderen van microverontreinigingen zoals ionenwisseling, foam fractionation, electro-coagulatie, poederkooldosering of een membraaninstallatie en al dan niet apparatuur voor het meten of detecteren van microverontreinigingen en met uitzondering van voorzuiveringsapparatuur.

Toelichting
Onder zeer zorgwekkende stof wordt verstaan een stof die voldoet aan één of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH). Dit zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Onder potentiële zeer zorgwekkende stof wordt verstaan een stof die mogelijk voldoet aan de criteria voor een zeer zorgwekkende stof, maar nog niet als een zeer zorgwekkende stof is geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Op de website van het RIVM worden lijsten bijgehouden van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen of potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMW, ID:IME

Bent u tevreden over deze pagina?