Zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens DGNB International

Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: E 6128
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 27% MIA

a. bestemd voor:
het duurzaam vervullen van (utiliteits-)gebruiksfuncties, genoemd in tabel 4.418A van het Besluit bouwwerken leefomgeving, niet zijnde gebruiksfunctie 1 (woonfunctie), 11 (overige gebruiksfunctie) of 12 (bouwwerk geen gebouw zijnde), met een gebouw(deel), niet zijnde een stal, kas of datacenter, waarbij:

 1. al het aangeschafte nieuwe hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 13 van paragraaf 1 van deze bijlage,
 2. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022),
 3. voor het gebouw(deel) het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten (DGNB System New Construction, Version 2020 International) van de German Sustainable Building Council wordt behaald, wat blijkt uit een uiterlijk binnen drie maanden na meldingsdatum door een DGNB Auditor opgesteld auditorrapport, waaruit blijkt dat de volgende criteriascores in het ontwerp zijn opgenomen: ENV 1.1. t/m 1.3 en ECO 2.1 samen ten minste 210 punten, TEC 1.3 en TEC 1.4 samen ten minste 85 punten, ENV 2.4 ten minste 80 punten, en
 4. binnen vier jaar na afgifte van het auditorrapport een oplevercertificaat wordt overgelegd op het niveau ‘Gold’ van het keurmerk voor duurzame
  vastgoedobjecten (DGNB) van de German Sustainable Building Council waaruit bovengenoemde scores blijken, en
 5. een gebouw(deel) met industriefunctie is voorzien van een dak dat constructief is voorbereid op het realiseren van duurzame energieopwekkingsinstallaties en daarnaast voor het volledige bruikbare dakoppervlak is voorzien van:
  1. dakbedekking met een Solar Reflectance Index (SRI) waarde van ten minste 80, of
  2. een vegetatiedak, of
  3. een parkeerdak, of
  4. een retentiedak, of
  5. duurzame energieopwekkingsinstallaties, of
  6. een combinatie hiervan, of
  7. in plaats van de genoemde opties a tot en met f er een gevelbegroeiingssysteem wordt toegepast op ten minste 25% van het totale geveloppervlak,

b. bestaande uit:
een nieuw utiliteitsgebouw(deel) of de voor renovatie technisch noodzakelijke apparatuur, bouwkundige werken en gebouwgebonden installaties om te voldoen aan bovengenoemde eisen en met uitzondering van de volgende onderdelen: gebouwdelen die niet voldoen aan de in onderdeel a. genoemde eisen, duurzame energieopwekkingsinstallaties, (terrein)inrichting, magazijnstellingen, aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw.

De investering in het utiliteitsgebouw komt voor ten hoogste het volgende bedrag per gevalideerde vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo) in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek:

Utiliteitsgebouw(deel) zonder industriefunctie

 • ≤ 1.000 m² bvo € 1.400/m² bvo
 • > 1.000 m² bvo € 800/m² bvo

Utiliteitsgebouw(deel) met industriefunctie

 • ≤ 5.000 m² bvo € 600/m² bvo
 • > 5.000 m² bvo € 400/m² bvo

Een gebouw(deel) met industriefunctie komt voor ten hoogste 30.000 m² bvo in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Indien er een vegetatiedak, retentiedak of gevelbegroeiingsysteem wordt toegepast, wordt het maximaal voor milieu-investeringsaftrek in aanmerking komende bedrag verhoogd met € 600 per m² vegetatiedak, retentiedak of gevelbegroeiingssysteem. Indien een gebouw bestaat uit meerdere gebouwdelen met dezelfde gebruiksfunctie, wordt het maximale bedrag dat voor milieu-investeringsaftrek in aanmerking komt gebaseerd op het totale bvo van de gebouwdelen met dezelfde gebruiksfunctie, zijnde de totalen voor de gebouwdelen met industriefunctie en de gebouwdelen zonder industriefunctie.

Investeringen in een utiliteitsgebouw binnen het kalenderjaar van de eerste melding voor milieu-investeringsaftrek kunnen uitsluitend in zijn geheel voor één van de bedrijfsmiddelen G 6115 tot en met E 6128 worden gemeld.

Vervolginvesteringen in dit gebouw(deel) in nakomende jaren komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.

Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met D 6130.

Toelichting
Een gebouw waarin meerdere functies gecombineerd worden, kan één MilieuPrestatieberekening voor Gebouwen voor de combinatie van de gebouwfuncties hebben. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek. De Nationale Milieudatabase informatie kunt u vinden op milieudatabase.nl. Informatie over DGNB is beschikbaar op dgnb-system.de. Een lijst van goedgekeurde houtcertificatiesystemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.

Onder bruikbaar dakoppervlak wordt verstaan het totale dakoppervlak van een gebouw(deel), met uitzondering van dakoppervlak dat wordt gebruikt voor (voorzieningen voor) technische installaties, lichtstraten, daglichtkoepels en hemelwaterafvoeren. Onder grootschalige renovatie wordt verstaan renovatie waarbij ten minste 25% van de oppervlakte van de uitwendige scheidingsconstructie van een gebouw(deel) wordt vernieuwd, veranderd of vergroot.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMD

Bent u tevreden over deze pagina?