Producteisen bij import

Gepubliceerd op:
28 juli 2021

Check voor u een product importeert altijd aan welke producteisen het moet voldoen. Ga ook na hoe de productaansprakelijkheid is geregeld.

Als u goederen gaat importeren, krijgt u te maken met producteisen. Het product moet voldoen aan de eisen en regels die gelden binnen de EU en Nederland. Ook moet u rekening houden met productaansprakelijkheid.

Ga na of u het product mag importeren

Alle producten moeten veilig en bruikbaar zijn voor ze op de markt komen. De Warenwet regelt dat levensmiddelen en andere consumentenproducten de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar brengen. Een product dat u importeert, moet ook voldoen aan de wetgeving voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu, VGEM. Importeert u producten uit een ander EU-land? Dan zijn ze daar vaak al toegelaten op de markt. U mag ze dan ook in Nederland verkopen. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden.

Check of er specifieke producteisen gelden

Voor een aantal producten schrijft de EU speciale producteisen voor. Denk aan textielproducten en cosmetica. De eisen gaan over de samenstelling, etikettering, verpakking en registratie. Vaak moet productinformatie in de taal staan van het land waar het product op de markt komt. Bijvoorbeeld: u importeert sportkleding uit Vietnam. Dan moet u ervoor zorgen dat het etiket in het Nederlands is. Productinformatie moet ook altijd makkelijk te begrijpen zijn. Denk aan technische instructies.

Bekijk de portal Access2Markets

Producteisen en procedures vindt u per land in de portal Access2Markets. U zoekt met de HS-goederencode van het product dat u wilt importeren. Bekijk voor meer informatie de handleiding en de Engelstalige video over Access2Markets.

Zoek uit of uw product een CE-markering moet hebben

Op sommige producten moet u een CE-markering aanbrengen. Denk aan speelgoed en elektrische huishoudapparaten en machines. Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de Europese wetten. Daarmee mag u het vrij verhandelen in de hele Europese Economische Ruimte (EER: alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Bij invoer uit een EER-land zorgt de fabrikant voor de CE-markering.

Controleer de CE-markering bij een product van buiten de EER

Importeert u een product dat buiten de EER is gemaakt? Conroleer dan of de fabrikant de CE-markering op de juiste wijze heeft toegepast. Zorg er ook voor dat u de schriftelijke toezegging heeft dat de fabrikant de technische documntatie aanlevert als de Nederlandse marktautoriteit hierom vraagt.

Ga na of een invoervergunning of invoercertificaat nodig is

Sommige goederen mag u niet invoeren. Andere goederen alleen als ze aan bepaalde eisen voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bloemen, planten, diervoeders en geneesmiddelen. Vaak heeft u dan een invoervergunning of invoercertificaat nodig.

Denk aan de regels voor verpakkingen

Ook de verpakking van uw product moet aan allerlei eisen voldoen. Brengt u als importeur verpakte producten of verpakkingen op de markt? Dan bent u verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van verpakkingen. Vanaf 50.000 kilo betaalt u een afvalbeheersbijdrage verpakkingen.

Check de productaansprakelijkheid

Zorg dat u weet wie aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door een ondeugdelijk product. Komt het product uit een EU-land? Dan ligt de productaansprakelijkheid bij de producent.

Weet wie aansprakelijk is voor schade

Als u een product van buiten de EU op de Nederlandse markt brengt, bent u als importeur aansprakelijk. In dat geval kunt u een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Check de intellectuele eigendomsrechten

Ga na of er geen intellectuele eigendomsrechten rusten op het product dat u importeert.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?