Oenologisch experiment uitvoeren

Gepubliceerd op:
18 april 2018
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2024

Wilt u een oenologisch experiment uitvoeren? Dan heeft u eerst toestemming van RVO nodig. Wilt u de wijn uit het experiment verhandelen? Ook daar moet u toestemming voor vragen. Daarnaast is er een aantal voorwaarden waaraan u zich moet houden.

Voorwaarden

Om toestemming te krijgen voor een oenologisch experiment, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een grootschalig experiment, dat eerst op kleine schaal in een laboratorium is getest.
 • De experimentele werkwijze is voor de aanvraag al getest op laboratoriumschaal met positief resultaat. Voor dit kleinschalige experiment hoeft u geen aanvraag in te dienen. U mag de wijn van dat kleinschalige experiment niet op de markt brengen.
 • U moet aantonen dat u voor het experiment een grote hoeveelheid wijn nodig heeft. Ook toont u aan dat als u de wijn niet kunt afzetten, u het verlies aan inkomsten niet kunt dragen. U moet dit in uw aanvraag onderbouwen en aannemelijk maken.
 • Uit de voorlopige testresultaten blijkt dat de experimentele werkwijze veilig is voor de volksgezondheid.
 • Het experiment moet een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van wijnkunde kunnen leveren. Dit moet u aantonen en onderbouwen met een verklaring van een onafhankelijke expert.
 • De proefopzet is wetenschappelijk verantwoord. In een rapport/bijlage beschrijft u:
  - de doelstellingen van het experiment;
  -de aard van de proeven;
  -de processen;
  -de verwachte resultaten;
  -de wijze waarop de resultaten worden gemeten en vastgesteld.
 • U vraagt voor elke partij wijn toestemming aan om deze te mogen verhandelen. U levert hiervoor analyseresultaten aan van een erkend laboratorium. Hieruit moet blijken dat de wijn geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Op de website van de Europese Commissie staat een lijst van gezaghebbende instanties voor analyse van de wijn. U krijgt geen toestemming bij gebruik van verboden additieven. Ook blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het naleven van eisen voor voedselveiligheid uit de Nederlandse- en EU-wetgeving (Warenwet).
 • U vermeldt de bestemming(en) van de wijn op het aanvraagformulier: Nederland, de betreffende EU-lidstaat of een derde land. Wordt de wijn in een andere EU-lidstaat verhandeld? Dan zal het ministerie de EU-lidstaat van bestemming inlichten over de toelatingsvoorwaarden en hoeveelheden.

Bij twijfel over de correcte naleving van de voorwaarden of bij niet-naleving van de voorwaarden trekken wij de toestemming voor het experiment onmiddellijk in.

Aanvragen

U vraagt toestemming aan op mijn.rvo.nl. U gebruikt hiervoor het formulier ‘Toestemming voor grootschalig oenologisch experiment’. Vul het formulier in, onderteken het en stuur het naar info.wijn@rvo.nl.

Of u stuurt het per post op naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling IMM Agro en Vissubsidies
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u de volgende bijlagen mee:

 • Rapportage met uitkomsten testexperimenten;
 • Beschrijving van het grootschalig oenologisch experiment;
 • Verklaring van een onafhankelijke expert over de positieve bijdrage aan ontwikkeling van wijn;
 • Verklaring van een gezaghebbende instantie over het risico voor volksgezondheid.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag nemen we zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Is uw aanvraag goedgekeurd en krijgt u toestemming voor uw experiment? Dan sturen wij u een toestemmingsbrief. Ook lichten wij de Europese Commissie en EU-lidstaten in over de toelatingsvoorwaarden van uw experiment. Na afloop van het experiment krijgen zij hiervan ook de resultaten.

Aanvullende voorschriften

In de toestemmingsbrief kunnen aanvullende voorschriften staan over het experiment, zoals:

 • de aard en wijze van het gebruik van de wijn;
 • de hoeveelheid wijn waarvoor u toestemming krijgt;
 • de rapportage van de resultaten van het experiment;
 • het in de handel brengen van de wijn;
 • de wijze van etikettering;
 • de bestemming van de geproduceerde wijn.

Tussentijdse rapportage

Elk jaar stuurt u ons een tussentijdse rapportage over de voortgang van het experiment. U stuurt ons deze rapportage binnen 4 weken na afloop van het betreffende jaar. Na afloop van het experiment stuurt u binnen 6 weken een eindrapportage toe over de resultaten van het experiment.

U kunt de rapportage versturen via e-mail naar info.wijn@rvo.nl.

Of u stuurt het per post op naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling IMM Team Agro 
Postbus 93119
2509 AC Den Haag

Verlenging van het experiment

Bij positieve resultaten kunt u na de eerste periode van 3 jaar toestemming vragen voor een verlenging van het experiment. Deze verlenging is maximaal 3 jaar geldig en kunt u aanvragen voor grotere hoeveelheden wijn.

Voorwaarden

Voor de verlengingsaanvraag gelden dezelfde voorwaarden als voor de aanvraag van het eerste experiment. U moet ook aannemelijk maken dat de resultaten van het eerste experiment succesvol zijn en dat de verlenging zinvol is. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beslist of de aanvraag ter goedkeuring wordt doorgestuurd aan de Europese Commissie. Hiervoor kijkt zij naar de resultaten van het eerste experiment en het ingediende plan voor het vervolgexperiment.

Wetten en regels

Vragen over een oenologisch experiment?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?