Addendum MEE

Gepubliceerd op:
8 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
29 augustus 2022

Het Addendum Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (Addendum MEE) houdt in dat individuele MEE-bedrijven een aanvullende individuele verplichting zijn aangegaan om gezamenlijk 9 PJ additionele finale energiebesparing te realiseren. Dit gebeurt in het kader van de afspraken uit het Energieakkoord voor Duurzame Groei van 6 september 2013. De looptijd van het Addendum MEE is van 20 april 2017 tot en met 31 december 2021.

Het Addendum MEE geldt voor inrichtingen die deelnemen aan de MEE. Op basis van het Addendum MEE is er per inrichting een individuele besparingsopgave vastgesteld.

Proces

De MEE-bedrijven ontvingen medio mei 2017 namens de Commissie MEE een brief van RVO. Hierin stond de individuele besparingsopgave vermeld voor de desbetreffende inrichting.

De MEE-bedrijven gaven eind juni 2017 hun akkoord op hun individuele besparingsopgaven. 

Uiterlijk 1 november 2017 hebben de MEE-bedrijven hun Aanvulling op het Energie-Efficiëntie Plan (Aanvulling op het EEP) ingediend. RVO heeft uiterlijk op 1 februari 2018 gerapporteerd aan de bedrijven over hoeveel additionele finale energiebesparing akkoord is bevonden en is toegewezen. Bedrijven die het niet eens waren met de rapportage konden een zienswijze Aanvulling op het EEP indienen bij RVO. De indieningstermijn van de zienswijze was tot uiterlijk 28 februari 2018. Bedrijven die een zienswijze hebben ingediend, ontvingen voor 1 april 2018 bericht van RVO over hoeveel de definitieve Aanvulling op het EEP bijdraagt aan hun besparingsopgave.

Verlenging Addendum MEE

Door COVID-19 wordt de gezamenlijke doelstelling van de ETS-ondernemingen (9 PJ energiebesparing voor de hele branche) waarschijnlijk niet gerealiseerd binnen de oorspronkelijke looptijd van het Addendum MEE (20 april 2017 tot en met 31 december 2020). Dit blijkt uit de periodieke monitoring van de MEE. Een ETS-onderneming is echter een compensatie verschuldigd wanneer de besparingsopgave niet tijdig gerealiseerd wordt. Daarom is op 1 december 2020 de looptijd van het Addendum MEE met een jaar verlengd, tot 31 december 2021. De volledige tekst van deze wijziging staat in het document ‘Wijzigingsovereenkomst bij Addendum MEE’. Deze vindt u onder het kopje ‘Downloads'.

Verplichtingen MEE-bedrijven

 • Elk MEE-bedrijf heeft een individuele besparingsopgave geaccepteerd voor haar inrichting(en). Deze individuele besparingsopgave moet uiterlijk in 2021 gerealiseerd zijn.
 • Uiterlijk 1 november 2017 moesten de MEE-bedrijven hun aanvulling op het EEP bij RVO indienen. In deze aanvulling op het EEP zijn additionele finale energiebesparingsmaatregelen opgenomen die invulling geven aan de individuele besparingsopgave.
 • Elk MEE-bedrijf rapporteert jaarlijks apart in het e-MJV over de voortgang van de aanvulling op het EEP, gelijktijdig met de reguliere monitoringsrondes van de MEE.

Overschotten en tekorten tussen MEE-bedrijven

Als bij een inrichting de aanvulling op het EEP leidt tot meer energiebesparing dan haar individuele besparingsopgave, kan het overschot geheel of gedeeltelijk tussen MEE-bedrijven worden overgedragen.

Procedure 'Claim niet-verwijtbaarheid'

Bedrijven kunnen 'niet-verwijtbaarheid' claimen bij het realiseren van hun besparingsopgave. In het kader van het Addendum MEE wordt bij een beroep op niet-verwijtbaarheid gebruik gemaakt van Artikel 3.1, lid 4 (niet-verwijtbaarheid) van het Addendum MEE.

Dit artikel benoemt dat het niet realiseren van de besparingsopgave niet verwijtbaar is in het geval:
a. Van overmacht.
b. Eén of meer inrichting(en) van de ETS-onderneming per 2021 niet langer actief is/zijn.
c. Van ten minste 10 procent vermindering in productie of productiecapaciteit binnen één of meer inrichting(en) van de ETS-onderneming, die uitvoering van een in de 'Aanvulling op het EEP' opgenomen maatregel verhindert of beperkt.

Claim-formulier

Een bedrijf kan onderstaand formulier (Word) gebruiken bij het claimen van niet-verwijtbaarheid. Let bij een claim op de volgende punten:

 • In het geval van Overmacht 
  Onderbouw de claim en geef aan over welk deel van de besparingsopgave de overmacht geldt. Toon verder aan dat het bedrijf zich heeft ingespannen om de geplande besparingsopgave tijdig te realiseren.
 • In het geval van 'Inrichtingen niet-actief'
  Onderbouw de claim en geef aan over welk deel van de besparingsopgave het geldt.
 • In het geval van 'Ten minste 10% productie (capaciteit)vermindering'
  Onderbouw de claim en geef aan over welk deel van de besparingsopgave het geldt. Hierbij gaat het om 10% productie(capaciteit)vermindering tijdens het Addendum MEE (2017-2020) voor de periode van tenminste één jaar. Onderbouw tevens waarom dit de uitvoering van een opgenomen maatregel verhindert of beperkt. En toon aan dat het bedrijf zich heeft ingespannen om de geplande maatregel tijdig te realiseren.

 Stuur ons het ingevulde formulier en de eventuele bijlage(s) per mail. De uiterste inzenddatum voor claims op niet-verwijtbaarheid is 1 oktober 2022. Dit is een besluit van de Commissie MEE van 12 juli 2022. Claims die na die datum binnenkomen nemen wij niet meer in behandeling.

Downloads

Vragen over MJA3/MEE?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?