Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)

Gepubliceerd op:
2 september 2022

Samen met Rijkswaterstaat (RWS) en Staatsbosbeheer (SBB) werken wij aan de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Met dit programma verbeteren we de kwaliteit van water en versterken we de natuur. Zo werken we aan toekomstbestendige grote wateren.

Achtergrond PAGW

De PAGW is in 2018 gestart en duurt tot 2050. Het is een investeringsprogramma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). RWS, SBB en RVO voeren de PAGW uit. Hierbij werken we samen met regionale overheden, bedrijven, maatschappelijke partners en natuurorganisaties.

Rol RVO

Als uitvoeringsorganisatie heeft RVO kennis van gebiedsopgaven, integraal- en gebiedsgericht werken en stakeholdermanagement. Deze expertise nemen we mee in de samenwerking met RWS en SBB. Ook hebben we een sturende rol in de communicatie over het programma.

Doel PAGW

Het doel van de PAGW is de ecologische waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. Dit is nodig omdat het niet goed gaat met onze waternatuur en -kwaliteit. De biodiversiteit neemt af en dit maakt de wateren kwetsbaar. Met onze projecten maken we de wateren weer toekomstbestendig.  Hierbij zorgen we er ook voor dat onze krachtige economie zich ook kan blijven ontwikkelen.

Gebiedsgerichte aanpak

We werken in 4 gebieden:

  • het IJsselmeergebied
  • de grote rivieren
  • het Waddengebied
  • de Zuidwestelijke Delta

Hier gaan we met ruim 30 projecten aan de slag. In deze projecten werken we met 3 strategieën: betere verbindingen, het herstel van de natuurlijke dynamiek en het ontwikkelen van leefgebieden. De manier waarop deze strategieën worden ingezet, wisselt per project. Elk gebied heeft namelijk zijn eigen ecologische doelen en er spelen ook andere opgaven. Dit vraagt om een gebiedsgerichte aanpak.

Een project start met vooronderzoeken en verkenningen. Mogelijk komt daarna het uitvoeren en beheren van dit project. Bij alle stappen sluiten we aan op lopende gebiedsprocessen.

Werken in tranches en fases

We kunnen en willen de projecten niet allemaal tegelijk uitvoeren. Om de paar jaar kijken we welke projecten we opstarten. Deze rondes noemen we tranches. Elk project wordt uitgevoerd in fases. Dat maakt het mogelijk om te evalueren, te leren en bij te sturen daar waar nodig. Eens in de 6 jaar evalueren we alle maatregelen van de PAGW.

Meer weten

Lees meer over de PAGW en onze projecten.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
  • Rijkswaterstaat
  • Staatsbosbeheer
Bent u tevreden over deze pagina?