Planschade Rijksenergieprojecten

Gepubliceerd op:
21 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2024

Voor Rijksenergieprojecten (energie-infrastructuurprojecten van nationaal belang) wordt de locatie of het tracé vastgelegd in een besluit van de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat. Zo'n besluit komt in een inpassingsplan, een bestemmingsplan op rijksniveau.

Het is mogelijk dat dit inpassingsplan schade voor u veroorzaakt. Dit heet planschade. Hiervoor kunt u een aanvraag (verzoek) om een tegemoetkoming indienen. De minister van EZK is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen.

Wat is planschade?

Planschade is zowel vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) als inkomensschade, ontstaan na wijziging van de planologie. Zo’n wijziging is bijvoorbeeld de vaststelling van een inpassingsplan. Of er schade is, wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Uitgangspunt bij de vergelijking is de maximale invulling van beide plannen. Deze vergelijking bepaalt of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering.

Wanneer planschade aanvragen?

U kunt uw aanvraag voor tegemoetkoming in planschade indienen tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. Van dat laatste is sprake als de beroepstermijn is verstreken en er geen beroep is ingesteld of – als dat wel zo is - vanaf het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan en het inpassingsplan heeft goedgekeurd.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag om een tegemoetkoming in planschade indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de schade wordt geleden. De gemeente stuurt vervolgens uw aanvraag, bij voorkeur digitaal, door naar planschade@rvo.nl, die de behandeling overneemt:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afhandeling Planschade
Postbus 8242
3503 RE Utrecht

Met het aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van een bestemmingsplan vanwege de aanleg of uitbreiding van een energie-infrastructuurproject.

Aanvragen Planschade

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor de regeling Planschade maakt u gebruik van onderstaande aanvraagknop.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig. Bent u een particulier? Dan logt u in met DigiD.

Rijksenergieprojecten

Rijksinpassingsplan onherroepelijk op
Windpark N33 29 mei 2019
Stikstofinstallatie Zuidbroek 13 juli 2019
HSV 380 kV Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 9 oktober 2019
Windpark Windplan Blauw 6 november 2019
Net op zee - Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) 13 mei 2020
Windpark Windplan Groen 16 september 2020
Net op zee - IJmuiden Ver Beta 16 juli 2022
Net op zee - Hollandse Kust (west Beta) 21 september 2022
Net op zee - IJmuiden Ver Alpha 8 februari 2023

Downloads

Vragen over Planschade Rijksenergieprojecten?

planschade@rvo.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?