Afwegingskader Regio Deals - tweede tranche

Laatst gecontroleerd op:
6 september 2019
Gepubliceerd op:
7 juni 2018

Het onderstaande schema vormt het inhoudelijke afwegingskader voor two-pagers die aangemeld worden in de tweede tranche.

Dit afwegingskader is gebaseerd op de randvoorwaarden zoals genoemd in de Kamerbrief Aanpak Regio Deals.

Afwegingskader Regio Deals

1.    Inhoudelijke aspecten
a In hoeverre is er sprake van een meervoudige opgave?
b In hoeverre is er sprake van een integrale aanpak van de regionale opgave?
 

- Er is een duidelijk verband tussen de voorgestelde aanpak en de regionale opgave (doeltreffendheid);

- De aanpak bestaat uit een aantal verschillende, samenhangende pijlers;

- Op elke pijler wordt actie ondernomen.

c Is er een te verwachten positief effect op brede welvaart?
d Sluit de aanpak aan bij inhoudelijke doelen uit het Regeerakkoord (of Rijksbeleid)?
e Vraagt u om een niet-financiële inzet en bijdrage aan het Rijk?
f Is er voldoende output te verwachten in de periode 2019-2022?
2.    Regionale aspecten
a Geeft u aan waarom deze opgave kenmerkend is voor deze regio?
b Is omschreven wie de doelgroep(en) is/zijn van de Regio Deal c.q. voor wie de regionale opgave geldt?
c Is er bovenregionale uitstraling (regio-overstijgend effect) of gaat deze opgave de draagkracht van de regio te boven?
3.    Financiële aspecten
a Valt het voorstel binnen de bandbreedte van € 5 miljoen - € 40 miljoen?
b Zijn er toezeggingen omtrent (ten minste) evenredige cofinanciering?
c Is financiële houdbaarheid (het financieringsmodel) geborgd?
d Is er een doelmatige besteding van middelen te verwachten?
4.    Organisatorische aspecten
a Geeft u aan hoe u de governance invult?
b Is er sprake van PPS/Triple Helix-samenwerkingsverbanden?
c Is er voldoende organisatorisch vermogen voor realisatie in 2019-2022?

Vragen over Regio Deals?

Neem contact met ons op


Aanmelden is niet meer mogelijk

Bent u tevreden over deze pagina?