Gesloten voor aanvragen

Advies klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

Gepubliceerd op:
28 februari 2019
Laatst gecontroleerd op:
4 november 2020

Vanaf 1 mei tot en met 30 september 2019 konden aanbestedende diensten een subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI). Deze subsidie is bestemd voor het inwinnen van extern advies over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Doel

De informatie over deze regeling is op 19 april 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling AKCI is grotendeels gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. De subsidieregeling AKCI heeft als doel om aanbestedende diensten anders dan de staat) te stimuleren om hun duurzaamheidsambities te realiseren via inkoop. Daarbij gaat het specifiek om:

 • klimaatneutraal en circulair inkopen van productgroepen waar relatief veel grondstofgebruik en/of CO2-reductie te verwachten is;
 • inkopen waarbij een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen centraal staat. Daarbij moet het gaan om een concreet inkooptraject of een activiteit die tot doel heeft maatschappelijk verantwoord inkopen door de organisatie te stimuleren.

Met deze subsidie kunnen aanbestedende diensten extern advies aanvragen bij een ervaren MVI-adviseur. Dit kan bijvoorbeeld gaan over:

 • specifieke duurzaamheidskennis
 • de begeleiding bij een marktconsultatie
 • het opstellen van een beoordelingssystematiek
 • de toepassing van het Ambitieweb
 • het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA)
Met de Subsidieregeling AKCI geeft de rijksoverheid invulling aan het 'Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020' van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken.

Budget

De rijksoverheid stelde voor 2019 2 subsidiebudgetten vast die te besteden zijn aan de inhuur van een ervaren MVI-adviseur. Voor ondersteuning op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI) was dat € 1 miljoen voor een extern advies van € 10.000. Voor andere thema’s op het gebied van MVI € 75.000, voor een extern advies van € 5.000. Er zijn 96 aanvragen toegekend waarvan 13 voor MVI en 83 voor KCI.

Resultaten

Toegekende subsidieaanvragen naar type aanbestedende dienst

  Aantal beschikt KCI (€ 10.000) MVI (€ 5.000)
Gemeenten 72 64 8
Waterschappen 6 5 1
Onderwijs 5 4 1
Provincies 4 4 -
Speciale sectorbedrijven 3 2 1
Veiligheidsregio 1 1 -
Veiligheidsinstituut 1 1 -
Samenwerkingsorganisatie 2 2 -
Overig 2 - 2
Totaal 96 83 13

 

Aanvragen per productcagorie

Productcategorie Aantal aanvragen Productcategorie Aantal aanvragen
GWW 38 Catering 4
Gebouwen 11 Bedrijfskleding 3
MVI Algemeen 7 Kantoorinrichting 3
Energie 7 Zorg 2
Vervoer 6 ICT 1
Afval 6 Overig 8

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor nieuw op te stellen adviezen.
 • Vooraf vindt er een startgesprek met RVO plaats om een passende kennisvraag te formuleren voor een externe MVI-adviseur.
 • Het advies wordt opgesteld door een externe MVI-adviseur die ervaring met de kennisvraag heeft opgedaan bij een aanbestedingsplichtige organisatie.
 • De ontvanger van de subsidie meet de effecten op de klimaatneutrale en circulaire inkoop waarvoor het advies is ontvangen. Hiervoor heeft het RIVM een methode aangereikt. De ontvanger stelt de meetresultaten ter beschikking aan het RIVM. 
 • Het externe advies wordt afgerond binnen het kalenderjaar waarin de subsidie is verstrekt.
 • De subsidieontvanger deelt de geleerde lessen bij de uitvoering van het externe advies.

Aanvragen MVI-advies

De AKCI-subsidie kon van 1 mei 2019 tot en met 30 september 2019 12:00 uur bij ons worden aangevraagd.

Heeft u een aanvraag ingediend? Ons streven is om binnen 4 weken na de aanvraag een beslissing te nemen. Na de subsidieverstrekking neemt het RVO, PIANOo of Rijkswaterstaat binnen een week contact met u op voor een startgesprek.

Lijst met ervaren MVI-adviseurs

Om subsidieaanvragers na de beschikking op weg te helpen bij het vinden van een ervaren MVI-adviseur voor hun project, heeft RVO een database gepubliceerd met contactgegevens van MVI-adviseurs. Ervaren MVI-adviseurs konden zich hiervoor aanmelden.

Vragen over klimaatneutraal en circulair inkopen?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?