Open voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

Laatst gecontroleerd op:
20 februari 2024
Gepubliceerd op:
18 augustus 2020

Beheert u een jachthaven met ligplaatsen of een vaargeul in het IJsselmeergebied met een verlaagd waterpeil? En wilt u daarvan de toegang verbeteren door de bodem te baggeren? Vraag als gemeente, provincie, waterschap, ondernemer (of ander rechtspersoon) een vergoeding aan via de Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied.

Aanvraagperiode

Startdatum:
donderdag 1 oktober 2020
09:00
Einddatum:
dinsdag 30 september 2025
17:00

Waarvoor krijgt u subsidie?

Het gaat bij deze regeling om jachthavens en vaargeulen buiten de primaire waterkering. Of buiten een andere kering met een vergelijkbare functie. Het gaat om zo’n 242 jachthavens, met ruim 36.000 ligplaatsen.

Met deze subsidie vermindert u de negatieve gevolgen van het vervroegd uitzakken van het waterpeil voor de recreatievaart. Het waterpeil kan vervroegd uitzakken als gevolg van het Peilbesluit IJsselmeergebied van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Beïnvloedt het IJsselmeer of het Markermeer direct het waterpeil? Dan krijgt u subsidie voor het baggeren van een waterbodem met een laag waterpeil.

Voor wie?

Deze regeling is voor gemeenten, provincies, waterschappen, andere rechtspersonen en ondernemers die een jachthaven of vaargeul beheren in het IJsselmeergebied. Particulieren komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Budget

Het budget voor deze regeling is in totaal € 7 miljoen.

Subsidiebedragen

U ontvangt een vast bedrag per m2 gebaggerde waterbodem. Daarbij maken we onderscheid tussen jachthavens en vaargeulen. De vaste vergoeding per m2 gebaggerde waterbodem is voor jachthavens € 1,33* en voor vaargeulen € 0,83*. Beide bedragen zijn inclusief btw. Deze bedragen worden niet geïndexeerd.

*De bedragen gaan uit van de situatie dat u de extra baggerwerkzaamheden combineert met gewone baggerwerkzaamheden. De subsidiebedragen zijn voor de kosten van 'schone' bagger. Eventuele extra kosten voor vervuilde bagger zijn voor u als beheerder.

Voorwaarden

U ontvangt subsidie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U voert de baggerwerkzaamheden uit in de periode van 15 juni 2018 tot en met 31 augustus 2025.
  • Vraag de subsidie pas aan nadat u de baggerwerkzaamheden heeft uitgevoerd en opgeleverd.
  • U vraagt binnen 6 maanden na oplevering van de baggerwerkzaamheden de subsidie aan.
  • U krijgt maar éénmaal subsidie voor baggerwerkzaamheden aan dezelfde waterbodem tijdens de looptijd van deze regeling.
  • U krijgt maar éénmaal subsidie voor baggerwerkzaamheden per m2 waterbodem. U kunt een perceel wel in 2 delen laten baggeren. Bijvoorbeeld eerst de oostkant en daarna de westkant van uw haven.
  • Uit de factuur moet blijken dat u heeft laten baggeren. U voegt hier een werkkaart bij. RVO controleert uw aanvraag met de waterkaart en kadastrale gegevens van de gebaggerde percelen.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Aanvragen

U vraagt de Tijdelijke subsidieregeling bevaarbaarheid jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied aan aan via de knop 'Uw aanvraag direct regelen'. Dit kan van 1 oktober 2020 9:00 uur tot en met 30 september 2025 17:00 uur.

Gegevens uit het kadaster

Soms is de oppervlakte van een haven of vaargeul verdeeld over meerdere kadasternummers. Neem dan in uw aanvraag alle relevante kadasternummers op met de bijbehorende vierkante meters. Haal de kadasternummers van uw eigendomspapieren, of achterhaal ze via:

Bijlagen bij uw aanvraag

U stuurt de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

  • Factuur van de baggerwerkzaamheden. Vermeld hierin wanneer u de baggerwerkzaamheden uitvoerde. Geef ook de datum van de oplevering van de werkzaamheden aan.
  • Werkkaart met het gebaggerde gebied in m2. Maak hierbij onderscheid tussen een  jachthaven en een vaargeul.

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing. De maximale termijn is 13 weken.

Beoordeling

De aanvragen beoordelen we op volgorde van binnenkomst. Onvolledige aanvragen nemen we niet in behandeling.

Vaststelling

U vraagt de subsidie uit baggerregeling pas aan nadat u de baggerwerkzaamheden heeft uitgevoerd. RVO stelt daarom na een positief besluit de subsidie meteen vast. U hoeft dus geen verzoek tot vaststelling te doen.

Achtergrond

Het Peilbesluit IJsselmeergebied van 14 juni 2018 houdt rekening met klimaatverandering en groei van de (zoet)watervraag. Het maakt een vroege voorjaarsopzet en vroege najaarsuitzak mogelijk. Rijkswaterstaat sluit de waterkeringen in de 2e helft van augustus. Daarmee verlaagt het meerpeil in het IJsselmeer en Markermeer met 10 centimeter. Dit heeft een positief gevolg voor de ecologische omstandigheden.

Dit 'vervroegd uitzakken' heeft negatieve effecten voor de recreatievaart. De waterdiepte van jachthavens en vaargeulen neemt aan het einde van het recreatieseizoen af. Jachthavens zijn daardoor minder toegankelijk. Beheerders van vaargeulen en jachthavens moeten daarom éénmalig de waterbodem 10 centimeter extra uitbaggeren. Deze baggerregeling vermindert de negatieve effecten hiervan.

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?