Gesloten voor aanvragen

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

Gepubliceerd op:
27 februari 2023
Laatst gecontroleerd op:
9 april 2024

U kunt voor uw gemeente of provincie een uitkering aanvragen voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Dit kan voor de jaren 2023, 2024 en 2025. U vraagt de uitkering aan met de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

Budget en looptijd

Startdatum:
maandag 3 april 2023
09:00
Einddatum:
vrijdag 28 april 2023
17:00
De bedragen per gemeente en provincie zijn vastgesteld. Een overzicht hiervan vindt u onder 'Hoeveel uitkering krijgt u?'.
Totaal budget:
€ 1.037.612.596

Extra uitkering voor klimaat- en energiebeleid uitvoeren
U kunt aanspraak maken op een extra uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Voor 2024 en 2025 is er extra budget beschikbaar voor specifieke plannen. Lees meer op de pagina Inventarisatie extra budget capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE).

Uitkering voor meerdere jaren

Uw gemeente of provincie heeft veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Met de regeling CDOKE kunt u onder andere collega’s aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgt uw gemeente of provincie de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van uw klimaat- en energietaken.

Onder klimaat- en energiebeleid valt beleid dat bijdraagt aan het behalen van de doelen uit de Klimaatwet. De Klimaatwet houdt in dat Nederland uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Het doel voor 2030 in de Klimaatwet is om de uitstoot van C02 met minimaal 55% te verminderen.

Onder de Klimaatwet, en dus ook de CDOKE, valt niet het beleid gericht op reductie van fijnstof of stikstof. Ook kan de CDOKE niet worden ingezet voor beleid gericht op klimaatadaptatie.

U gebruikt de uitkering voor de loonkosten die u maakt voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid in een van de volgende sectoren:

 • Gebouwde omgeving
 • Elektriciteit
 • Mobiliteit
 • Industrie
 • Overig klimaat- en energiebeleid (sommige vormen van capaciteit, zoals een leidinggevende of een recruiter, vallen niet altijd onder één van de sectoren)

Hoeveel uitkering krijgt u?

Bekijk het overzicht om te zien hoe hoog de uitkering voor uw gemeente of provincie is:

Het kan zijn dat u kosten maakt waar u btw over moet betalen. Deze uitkering is bedoeld voor de kosten exclusief btw. Voor het terugkrijgen van de btw kunt u een beroep doen op het BTW compensatiefonds.

Hoe gebruikt u de uitkering?

 • U gebruikt de uitkering voor minimaal 90% voor apparaatskosten. Deze kosten maakt u voor de uitvoering van klimaat- en energiedoelen op het gebied van de eerder genoemde sectoren. Onder apparaatskosten vallen:
  • salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel (inclusief ondersteunende taken zoals HR, financiën en ICT);
  • kosten voor ingeleend personeel;
  • overige goederen en diensten, zoals het afnemen van technisch- of beleidsonderzoek, een onderzoeksopdracht, het inhuren van bijvoorbeeld een omgevingsdienst, het afnemen van juridische dienstverlening.
 • U mag maximaal 10% van de uitkering gebruiken voor overige kosten die te maken hebben met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Denk hierbij aan materiële middelen en goederen en alle andere mogelijke uitgaven.
 • U legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de uitkering. Hieruit moet blijken dat de uitkering besteed is aan de uitvoering van klimaat- en energiebeleid.

Na uw aanvraag

We laten u uiterlijk in mei 2023 weten of u de uitkering krijgt. We beoordelen uw aanvraag direct, dus het kan ook zijn dat u in april al een reactie op uw aanvraag krijgt.

U krijgt de uitkering in 2023, 2024 en 2025 als vast voorschot. Dit betekent dat het bedrag van tevoren vaststaat en dus niet aangepast kan worden. De betaling van de voorschotten vindt plaats uiterlijk in mei 2023, januari 2024 en januari 2025.

Verantwoord uw gebruik

Elk jaar verantwoordt u hoe het geld is besteed. Wij kijken daarbij alleen of u de uitkering gebruikt voor het vergroten van uw capaciteit op het gebied van klimaat- en energiebeleid.

U verantwoordt elk jaar tussen 1 mei en 15 juli. Dit verslag gaat over het afgelopen jaar. U doet dit via het systeem van single information, single audit (SiSa). Omdat u in 2023 het eerste deel van de uitkering ontvangt, hoeft u pas in 2024 voor de eerste keer verantwoording af te leggen over de besteding via SiSa.

Ook geeft u elk jaar tussen 1 mei en 1 juli een overzicht waaruit blijkt hoe u de ingehuurde capaciteit inzet voor de verschillende sectoren. Hiervoor krijgt u elk jaar een herinneringsmail. Voor het aanleveren van deze informatie is het belangrijk dat u bijhoudt hoe u de ingehuurde capaciteit heeft ingezet.

Bekijk een voorbeeld van het voortgangsoverzicht:

Wij stellen uw uitkering vast

De regeling heeft een looptijd tot 31 december 2025. U mag voorschotten reserveren voor 2 kalenderjaren volgend op het jaar van uitbetaling. Hiermee bedoelen we: het voorschot voor 2023 moet u uiterlijk hebben besteed op 31 december 2025, het voorschot voor 2024 uiterlijk op 31 december 2026 en het voorschot voor 2025 uiterlijk op 31 december 2027. Wij controleren of u de uitkering heeft gebruikt vóór de uiterste bestedingsdatum.

Wij stellen de uitkering uiterlijk vast op 31 december van het jaar waarin we uw laatste verantwoording hebben ontvangen. Dit gebeurt uiterlijk in 2028 als u de uitkering nog in 2027 heeft besteed.

Het kan zijn dat u de specifieke uitkering niet volledig heeft besteed, of niet heeft besteed aan het doel waarvoor wij deze uitgaven. Dan kunnen wij het deel van de uitkering dat u niet of onrechtmatig heeft besteed, terugvorderen. U ontvangt dan binnen een jaar na ontvangst van uw verantwoording een bericht over deze terugvordering.

Na deze regeling

Deze regeling loopt tot 31 december 2025. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Hier zijn al middelen voor gereserveerd. U ontvangt bericht wanneer hier meer duidelijkheid over is.

Vragen over CDOKE?

Misschien staat uw vraag bij de veelgestelde vragen over CDOKE.

Heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?