Gesloten voor aanvragen

Innovatieprojecten Aanlandplicht 2015

Gepubliceerd op:
29 juli 2015
Laatst gecontroleerd op:
16 juli 2020

De invoering van de aanlandplicht heeft grote gevolgen voor de visserijsector. Om de sector hierop voor te bereiden stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten. Deze projecten richten zich op vergroting van de overlevingskans van vissen na teruggooi of op verbetering van de selectiviteit bij de vangst.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Aanlandplicht

De aanlandplicht is een belangrijke pijler van het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Het is een verbod op het teruggooien van gequoteerde vissoorten. Vissers moeten alle vangsten van gequoteerde vissoorten aan boord houden en aanlanden. In sommige visserijen bestaat 40% van de totale vangst uit ongewenste vangsten. De aanlandplicht wordt ingevoerd met het oog op het collectieve maatschappelijke belang: verspilling tegengaan. Daarnaast stimuleert de aanlandplicht vissers om selectiever te vissen.

De aanlandplicht wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 januari 2015 geldt de plicht voor de pelagische visserij (op vissoorten in de waterkolom, zoals haring en makreel) en vanaf 1 januari 2016 voor de demersale visserij (op soorten die op en in de bodem leven, zoals schol, tong en kabeljauw). De demersale visserij start in 2016 met de doelsoorten en in 2019 met alle bijvangstsoorten.

Subsidie voor innovatieprojecten aanlandplicht

U komt in aanmerking voor subsidie als u een innovatieproject uitvoert dat bijdraagt aan de ontwikkeling van technische of organisatorische kennis op het gebied van de aanlandplicht. Dit innovatieproject richt zich ofwel op verbetering van de selectiviteit bij de vangst ofwel op het aantonen en vergroten van de overlevingskans bij teruggooi van de vis.

Voor de subsidie komen 3 doelgroepen in aanmerking:

 • visserijorganisaties
 • samenwerkingsverbanden van visserijorganisaties
 • samenwerkingsverbanden van ten minste 1 visserijorganisatie met ten minste 1 algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De ANBI is gericht op de bescherming van de biologische rijkdommen van de zee. Een visserijorganisatie behartigt het collectief belang van vissers of visserijondernemingen.

Voorwaarden

Is deze subsidie aan u toegekend? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Bij uw project is een wetenschappelijke of technische organisatie betrokken. Ook moet een wetenschappelijke organisatie de resultaten van het project valideren.
 • U geeft in een aantal gevallen wijzigingen in uw project of onvoorziene situaties aan ons door.
 • U houdt een projectadministratie bij. Deze administratie bewaart u ten minste 7 jaar vanaf de datum van de laatste subsidiebetaling.
 • U verstrekt alle informatie die noodzakelijk is voor de monitoring en evaluatie van het Operationeel programma EFMZV.
 • U voldoet aan de regels van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
 • Op de resultaten van het innovatieproject worden geen intellectuele eigendomsrechten gevestigd.

Toekenning subsidie en verdeling budget

Innovatieprojecten Aanlandplicht is een tenderregeling. Dit houdt in dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina over de toekenning en verdeling van deze subsidie.

Inzet vissersvaartuigen beperkt

De Europese Commissie heeft het aandeel vissersvaartuigen voor de zee- of kustvisserij dat deel mag nemen aan deze subsidie beperkt. Deze beperking geldt ook voor de vissersvaartuigen die meedoen aan de subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij. Dit aandeel mag zonder toestemming van de Europese Commissie niet groter zijn dan 5% van de nationale vloot (in aantal) of niet meer dan 5% van de bruto tonnage van de nationale vloot. Om te bepalen of de grens van 5% is bereikt, worden de  vaartuigen en de bruto tonnages die betrokken zijn bij de projecten die meedoen aan deze subsidie en de subsidie Innovatieprojecten duurzame visserij, bij elkaar opgeteld. Vaartuigen uit de binnenvisserij tellen hier niet mee.

Wetten en regels

Op de pagina Regelgeving EFMZV vindt u meer informatie over de wet- en regelgeving voor deze regeling.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?