Gesloten voor aanvragen

Interessepeiling IPCEI Microelectronics II

Gepubliceerd op:
15 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
25 april 2022

Bent u actief in de halfgeleiderindustrie op het gebied van equipment, fabricage, assemblage of design en bent u geïnteresseerd in Europese samenwerking?

U kon tot 21 mei 2021 uw belangstelling registreren voor de Important Project of Common European Interest (IPCEI) Microelectronics II.

Startdatum:
dinsdag 20 april 2021
09:00
Einddatum:
vrijdag 21 mei 2021
17:00

Wij weten nog niet of er een Europese IPCEI Microelectronics II gaat komen. Dit is dus slechts een oproep om uw belangstelling voor deelname kenbaar te maken. U vraagt hiermee geen subsidie aan en verbindt zich nog nergens toe. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met deze oproep geen commitment aan. Wij nodigen nadrukkelijk ook middelgrote en kleine ondernemingen uit om hun belangstelling kenbaar te maken.

Met uw inbreng en gegevens beoordelen wij welke Nederlandse voorstellen passen binnen een overkoepelende Europese IPCEI Microelectronics II. We willen daarnaast de fasering van de projecten inschatten. Met uw informatie versoepelen we de aansluiting op de IPCEI Microelectronics II.

Het doel is te komen tot een combinatie van projecten met een onderlinge samenhang met een versterkend effect. Deze projecten moeten deelnemers de kans bieden verdere technische oplossingen en schaalvoordelen te ontwikkelen. De nadruk ligt op investeringsprojecten, maar ook projecten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen in aanmerking komen.

Voorwaarden

Om als project van gemeenschappelijk Europees belang te worden aangemerkt, moet het project:

 • kwantitatief en kwalitatief innovatief zijn en binnen Nederland worden uitgevoerd;
 • aantoonbare Europese 'spillover effecten' hebben, ook buiten direct betrokken projectpartners en direct betrokken lidstaten;
 • passen in de Europese waardeketen van de halfgeleiderindustrie;  
 • bijdragen aan de versterking en toekomstbestendigheid van de halfgeleiderwaardeketen in Europa;
 • bijzonder groot in omvang of reikwijdte zijn;
 • aanzienlijke technologische of financiële risicograad vertonen;
 • een zo hoog ambitieniveau hebben dat uitvoering zonder publieke financiering niet mogelijk is. Mogelijk wordt maximaal 100% van de onrendabele top gesubsidieerd.

Verder heeft een breed samenwerkingsverband van meerdere ondernemingen de voorkeur. Als die uit andere Europese landen komen, is dat een voordeel, maar niet noodzakelijk.

Na uw registratie

Met uw informatie maken wij een inschatting van wat uiteindelijk aan mogelijke financiering nodig zou zijn voor een IPCEI Microelectronics II. De interessepeiling is gericht op projecten in verschillende fases van ontwikkeling. Dit kunnen ook projecten zijn waarvan nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar is. Het detailniveau van de informatie is in deze fase nog niet doorslaggevend voor selectie in het IPCEI-traject.

Proces na sluitingsdatum

 • Na sluitingsdatum (21 mei 2021) beoordelen wij de voorstellen onder andere op toepasbaarheid binnen de beoogde overkoepelende Europese IPCEI Microelectronics II.
 • In deze fase organiseert de EC hoogstwaarschijnlijk ook een internationale matchmakingsbijeenkomst voor projecten die voor een mogelijke IPCEI Microelectronics II interessant zijn. Hiervoor is nog geen datum bekend.
 • Er volgt een oproep in de Staatscourant voor het indienen van een subsidieaanvraag als er voldoende belangstelling is vanuit de industrie, voldoende potentieel aan de voor dit doel beoogde projecten en er (voldoende) budget beschikbaar kan worden gesteld.
 • De EC toetst vooraf een mogelijk steunvoornemen voor uw project op de geldende staatssteunregels. Elke lidstaat zal dat individueel en ongeveer gelijktijdig doen voor haar nationale projecten.
 • Dit proces zal een lange periode in beslag nemen en naar verwachting op zijn vroegst begin 2022 tot een uitkomst leiden.

Deelnemende projecten

Op het gebied van micro- en nano-elektronica heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 6 Nederlandse projecten aangemeld bij de Europese Commissie. Deze 6 projecten hebben allemaal een strategische positie in de mondiale halfgeleiderketen van onderzoek, ontwikkeling, toelevering tot productie. Het zijn start-ups, mkb-toeleveranciers, grootbedrijven en kennisinstellingen die met hun plannen bijdragen aan Nederlandse en Europese technologische ontwikkelingen. Het gaat om de volgende projecten:

 • radar- en 6G-technologie (beiden NXP);
 • realiseren van de nieuwste machines voor geavanceerde halfgeleider productie (ASML en Nearfield Instruments);
 • ontwikkelingen voor innovaties in het testen van halfgeleiders (Thermo Fisher); en
 • geïntegreerde fotonica oplossingen (SMART Photonics).

Lees meer over de 6 Nederlandse projecten

Achtergrond

Overheden mogen aan projecten die onderdeel zijn van een IPCEI meer steun geven dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders. Naast goedkeuring van de Europese Commissie (EC) voor deze extra steun, moeten de overheden ook voldoen aan de criteria uit de IPCEI-mededeling van de EC. Door meerdere (inter)nationale projecten te integreren in één groot project op Europese schaal werkt Europa aan een robuuste waardeketen voor de halfgeleiderindustrie.

De micro-elektronicasector is van strategische betekenis voor Nederland en Europa. Micro-elektronica is een sleuteltechnologie die van groot belang is voor de groene en digitale transitie. De toegang tot deze technologie is in hoge mate bepalend voor het concurrentie- en innovatievermogen van veel industriële sectoren. Daarnaast spelen micro- en nano-elektronica een cruciale rol in de geopolitieke machtsverhoudingen.
Europa zal zijn positie op de wereldmarkt moeten verzekeren en versterken. Dit is noodzakelijk om strategische autonomie, technologische soevereiniteit en concurrentievermogen te waarborgen en grote maatschappelijke uitdagingen op te pakken.  

Op 7 december 2020 ondertekenden 19 lidstaten de Joint Declaration on processors and semiconductor technologies. Hierin spreken zij de intentie uit om gezamenlijk op te trekken om het Europese ecosysteem verder te versterken.

Meer weten?

Vragen over IPCEI Microelectronics II?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?