Tijdelijk gesloten voor aanvragen

IPCEI - Voorwaarden

Laatst gecontroleerd op:
7 juni 2022
Gepubliceerd op:
20 december 2021

Nederland selecteert de nationale projectvoorstellen die kunnen deelnemen in het Europese IPCEI project.

De nationale selectie van voorstellen gebeurt aan de hand van de volgende voorwaarden/criteria, die zijn afgeleid van het IPCEI steunkader:   
1.    Volledigheidstoets. Zijn alle vereiste documenten aangeleverd bij de projectaanvraag.  
2.    Toegangspoortcriteria. Voldoet de projectaanvraag aan de minimum en de specifieke criteria. De specifieke criteria verschillen per IPCEI. Enkele toegangspoortcriteria, ter illustratie:
a.    innovatief gehalte;
b.    Nederland als land voor uitvoering van de plannen;
c.    aantoonbare Europese 'spillover effecten' hebben, ook buiten direct betrokken projectpartners en direct betrokken lidstaten;
d.    bijdragen aan de versterking en toekomstbestendigheid van de waardeketen in Europa;
e.    bijzonder groot in omvang of reikwijdte zijn;
f.    aanzienlijke technologische of financiële risicograad vertonen;
g.    een zo hoog ambitieniveau hebben dat uitvoering zonder publieke financiering niet mogelijk is. 
h.    een breed samenwerkingsverband van meerdere ondernemingen heeft de voorkeur. Als die uit andere Europese landen komen, is dat een voordeel, maar niet noodzakelijk. Samenwerken met kennisinstellingen en MKB is een pre in dit type waardeketen versterkende projecten .   
i.    Staatssteuntoets door de Europese Commissie. De Europese commissie toetst of het projectvoorstel aan de Europese voorwaarden voor staatssteun voldoet en bewaakt het integrale karakter van het IPCEI project. Er vindt regelmatig afstemming plaats tussen lidstaten, consortia en de Europese commissie om deze staatsteuntoets, ook wel (pre)notificatie genoemd, optimaal te laten verlopen. 

Nederland selecteert de ‘beste’ nationale projectvoorstellen, omdat het nationale IPCEI budget veelal ontoereikend is om alle projectvoorstellen te kunnen ondersteunen. 
3.    De nationale ranking, weging vindt plaats aan de hand van vier criteria: 
a.    Kwaliteit van projectvoorstel
b.    Samenwerking en governance
c.    Technologische excellentie en verwachte impact op de economie & samenleving
d.    Proportionaliteit gevraagde financiële bijdrage.  

Voor elk van deze 4 criteria wordt een cijfer gegeven tussen 1-10. Het criterium ‘Technologische excellentie’ en het criterium ‘Proportionaliteit gevraagde financiële bijdrage’ tellen dubbel in de weging. Nederland maakt mogelijk, maar niet als exclusieve optie, gebruik van onafhankelijke expertcommissie/experts voor de nationale ranking.
Binnen de context van het geïntegreerde Europese IPCEI project is het mogelijk deel te nemen als directe of indirecte partner in een project. Directe partners worden onder het IPCEI-kader genotificeerd en beoordeeld, indirecte partners worden dit niet en kunnen steun ontvangen via een ander staatssteunkader zoals de AGVV. De industrie is doorgaans directe partner in een IPCEI project.

Kennisinstellingen zijn altijd indirecte partners in een project omdat zij geen winst maken. De indirecte partners moeten wel samenwerken met een directe (buitenlandse) partner in een IPCEI project, om deel uit te maken van het geïntegreerde Europese IPCEI project.

Voor mkb verschilt per project of zij als direct of indirect worden gemeld bij de Europese Commissie, mede afhankelijk van de soort steun die zij vragen. Er wordt hierbij gekeken naar de minst belastende route voor bedrijven en de overheid. Voor directe en indirecte partners gelden verschillende aanvraagvereisten en financieringsregimes, zoals gepubliceerd in de subsidieregeling. 

Europese voorwaarden

De Europese Commissie kan goedkeuring geven om overheidssteun te verlenen aan IPCEI’s. Om als IPCEI te kunnen worden aangemerkt, moet een project kwantitatief of kwalitatief innovatief en (beyond state of the art) vernieuwend zijn, aantoonbare Europese overloopeffecten hebben en gericht zijn op de desbetreffende Europese waardeketen.

Europese bedrijven en kennisinstellingen werken in IPCEI projecten aan een robuuste Europese waardeketen op verschillende thema’s als batterijen, chips, cloud en waterstof.

Het IPCEI project dient bijzonder groot in omvang of reikwijdte te zijn en/of aanzienlijke technologische en/of financiële risicograad vertonen. Het ambitieniveau moet dermate hoog zijn dat zonder publieke financiering de projecten niet mogelijk zijn. Hierdoor bedraagt de totale publiek-private investering in een IPCEI project meestal vele miljarden euro’s.

Voor projecten die onderdeel zijn van een IPCEI mogen overheden meer steun geven dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders, mits voldaan wordt aan de criteria uit de IPCEI mededeling State aid: Commission adopts revised State aid rules (europa.eu) van de Europese Commissie en goedgekeurd door de Europese Commissie.

Algemene vragen over IPCEI?

Neem contact op met Team IRIS.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?