Open voor aanvragen

Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

Laatst gecontroleerd op:
7 december 2020
Gepubliceerd op:
14 januari 2014

U heeft grond in gebruik en u wilt deze geschikt maken voor natuurbeheer. Of u beheert natuur en u wilt de kwaliteit ervan verder ontwikkelen. Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Uw provincie bepaalt in het Natuurbeheerplan in welke gebieden u deze subsidie krijgt.

Er zijn 2 subsidies die u eventueel kunt combineren:

 • subsidie voor investeringsmaatregelen
 • subsidie voor functieverandering

Heeft u de subsidie aangevraagd in de provincie Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland of Groningen? Dan handelen wij uw aanvraag af. Heeft u in een andere provincie aangevraagd? Neem dan contact op met uw provincie.

Subsidie voor investeringsmaatregelen

U bent eigenaar of erfpachter van bos of natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verder ontwikkelen. Of u wilt landbouwgrond geschikt maken voor natuur. Misschien wilt u een landschapstype ontwikkelen of verbeteren.

Voor de inrichtingsmaatregelen die u daarvoor moet nemen, kunt u investeringssubsidie krijgen. U legt bijvoorbeeld bos aan, graaft een poel, of creëert een natuurvriendelijke oever. U geeft aan welk beheertype of landschapspakket u na de investering in stand wilt houden. Dit kan ook een combinatie van verschillende pakketten zijn. Belangrijk is dat uw provincie het natuurbeheertype heeft opgenomen in haar Natuurbeheerplan en een openstellingsbesluit en maximaal subsidiebudget heeft afgegeven.

Waar krijgt u de subsidie voor?

U krijgt subsidie voor inrichtingsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling of instandhouding van het beheer- of landschapspakket. Dat zijn:

 • eenmalige investeringen in natuurterreinen en landbouwgrond voor de aanleg en bescherming van een landschapsbeheertype;
 • de verhoging van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype of landschapsbeheertype;
 • eenmalige investeringen om de omzetting van landbouwgrond naar natuurterrein te realiseren;
 • de omzetting van een perceel/natuurterrein met een bestaand natuurbeheertype naar een natuurterrein met een hoger beheertype;
 • de realisatie of verhoging van de natuurkwaliteit van een habitattype;
 • een programma van eenmalige investeringen voor investeringen in terreinen met één of meerdere van bovenstaande doelen.

Voor wie

 • U heeft zeggenschap over de grond waarvoor u subsidie aanvraagt, omdat u:
  • deze in eigendom heeft
  • deze in erfpacht heeft met een erfpachtovereenkomst voor minimaal 25 jaar
  • het recht van beklemming heeft
  • deze in gebruik heeft op basis van de Wet inrichting landelijk gebied (artikel 45) of de Landinrichtingswet (artikel 189, lid 2).
 • U oefent een landbouwactiviteit uit volgens persoonlijk of zakelijk recht op de grond waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • U bent een samenwerkingsverband van natuurlijke personen of rechtspersonen.

Voorwaarden Investeringssubsidie

U kunt alleen investeringssubsidie krijgen als de maatregelen in een investeringsplan bijdragen aan de realisatie van het investeringsdoel. Ook maakt u een investeringsplan dat aansluit bij het Natuurbeheerplan van uw provincie, zoals dat van toepassing was uiterlijk 6 weken voor de datum van uw subsidieaanvraag. De maatregelen die u in het investeringsplan beschrijft, moeten de omzetting, verhoging van de kwaliteit of de aanleg efficiënt en effectief realiseren.

Subsidie voor functieverandering

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor. Voor de waardedaling krijgt u een compensatie. Belangrijk is dat uw provincie het natuurbeheertype of landschapsbeheertype heeft opgenomen in haar Natuurbeheerplan en een openstellingsbesluit en maximaal subsidiebudget heeft afgegeven. U geeft aan welk beheertype of landschapstype u na de functieverandering in stand wilt houden. U kunt dit ook doen in combinatie met het onderdeel investeringssubsidie (voor inrichtingsmaatregelen).

Voor wie

U kunt de subsidie functieverandering aanvragen voor landschapselementen en natuur als u eigenaar bent van landbouwgrond.

Voorwaarden subsidie functieverandering

U kunt alleen subsidie voor functieverandering aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U gebruikt de subsidie voor de omzetting van landbouwgrond naar natuur.
 • De landbouwgrond is de afgelopen vijf jaar onafgebroken landbouwkundig in gebruik geweest.
 • Indien u subsidie krijgt voor agrarisch natuurbeheer (SNL) dient u de ontvangen subsidie terug te betalen.
 • De functieverandering gebruikt u niet voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of afspraak.
 • Met de functieverandering realiseert u de doelen uit het Natuurbeheerplan van uw provincie, zoals dat van toepassing is op de datum van uw subsidieaanvraag.
 • U heeft voor de verwerving van de landbouwgrond geen subsidie gekregen.
 • U maakt een realisatieplan met tijdsplanning.

Indicatie waardedaling

Als u uw landbouwgrond blijvend wilt omvormen naar natuur, dan kunt u vooraf een indicatie van de waardedaling van uw grond aanvragen. Hiervoor kunt u dan terecht bij uw provincie.

Wilt u weten hoeveel subsidie u krijgt? Dit hangt af van het bedrag waarmee uw grond in waarde daalt door de functieverandering. Een onafhankelijke taxateur stelt de begin- en eindwaarde van uw landbouwgrond vast. Het uitgangspunt hierbij is de waarde van agrarische bestemmingen in het economische verkeer. De peildatum voor de taxatie is de eerste dag van de maand waarin wij uw volledige subsidieaanvraag ontvangen.

Combinatie investeringssubsidie en functieverandering?

U kunt de investeringssubsidie én de subsidie functieverandering aanvragen. Geef dat in het investeringsplan aan. U stelt in dat geval dus één plan op. U hoeft niet apart een realisatieplan voor functieverandering op te stellen.

Aanvragen subsidie

Vraagt u subsidie aan in de provincie Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland of Groningen? Dan regelt u dat via ons. Vraagt u subsidie aan in een andere provincie? Dan doet u dit bij de provincie zelf. De periode waarin u de subsidies aanvraagt verschilt per provincie.

Wilt u weten hoe en wanneer u de subsidie aanvraagt? Lees meer hierover op de pagina Subsidie SKNL aanvragen.

Vragen over Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?