Open voor aanvragen

Subsidie SKNL aanvragen

Gepubliceerd op:
7 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 december 2020

U wilt subsidie(s) aanvragen voor Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). U heeft grond in gebruik en u wilt deze geschikt maken voor natuur. Of u heeft natuur en u wilt de kwaliteit ervan verder ontwikkelen. Het verschilt per provincie waar en wanneer u de subsidie aanvraagt.

Hulp bij uw aanvraag

Voordat u de subsidie(s) aanvraagt, kunt u hulp krijgen bij uw aanvraag. Uw provincie kan namelijk een pretoets voor u doen. De provincies kijken hierbij of uw aanvraag past binnen hun beleid. Ook geven zij tips om uw aanvraag zo goed mogelijk te doen.

In de toets spreekt de provincie met u of uw gemachtigde alle onderdelen door. Denk aan de pakketkeuze en de natuurmogelijkheden van uw grond. In sommige provincies is een goedgekeurde pretoets een voorwaarde om subsidie te kunnen aanvragen.

Aanvragen

Vraagt u subsidie aan in de provincie Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland of Groningen? Dan regelt u dat via ons. Vraagt u subsidie aan voor een andere provincie? Neem dan contact op met de provincie zelf.

De periode waarin u de subsidies aanvraagt verschilt per provincie. Wilt u weten wanneer u de subsidie aan kunt vragen? Kijk dan op de website van BIJ12.

Aanvragen bij RVO

U vraagt het formulier Aanvraag Subsidie kwaliteitsimpuls telefonisch bij ons aan. Stuur uw compleet ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar ons terug. U stuurt dit via de post naar het adres dat op het formulier staat. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij deze. Soms wil uw provincie zelf uw aanvraag beoordelen. Wij sturen daarom uw aanvraagformulier en investerings- of realisatieplan ook altijd door naar de provincie.

Iemand machtigen

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. Met de aanvraag moet u in dat geval een formulier Bijlage machtiging SNL meesturen. Ook dit formulier vraagt u via de telefoon bij ons aan.

Bijlagen bij uw aanvraag

Vraagt u een investeringssubsidie of subsidie functieverandering aan? Bij uw subsidieaanvraag horen een aantal bijlagen. U stuurt deze bijlagen mee met uw aanvraag.

Bijlagen bij investeringssubsidie

U stuurt een investeringsplan en een digitale kaart mee met uw aanvraag. Na uw subsidieaanvraag mailen wij u een link naar een pagina. U kunt daar de digitale kaart uploaden. Wanneer u de kaart verstuurt geeft u duidelijk aan of het om de investeringssubsidie of subsidie functieverandering gaat. Zo kunnen wij uw kaart goed verwerken in ons systeem. Lever de digitale kaart het liefst als geodatabase versie 9.3 aan. Hierop moeten de grenzen van uw percelen staan waar u subsidie voor heeft aangevraagd.

U vermeldt de volgende gegevens in de database bij uw aanvraag:

 • objectID (Dit unieke nummer maakt het systeem automatisch aan bij een shapefile format)
 • shape (ESRI shape, dit bevat de geometrie)
 • relatienummer (het BRS dat bestaat uit 9 cijfers)
 • AanvraagID (het nummer van uw aanvraag dat bestaat uit 7 cijfers)

U kunt het onderdeel UniekObjec (nummer van het terrein) invullen, maar dit is niet verplicht. Heeft u de bovenstaande gegevens ingevuld? Het systeem zal de onderdelen SHAPE Length en SHAPE Area automatisch invullen.

Investeringsplan

Naast een digitale kaart verstuurt u ook een investeringsplan. In het investeringsplan beschrijft u:

 • de uitgangssituatie 
 • het investeringsdoel dat u wilt bereiken
 • de inrichtingsmaatregelen die u moet nemen om het doel te bereiken
 • de oppervlakte waarop u de maatregelen uitvoert 
 • waarom u de maatregelen neemt 
 • de beoogde eindsituatie van het terrein, waarbij u minimaal het beoogde beheertype en de oppervlakte daarvan aangeeft
 • de wegen en paden die u in stand gaat houden, verbeteren, aanleggen of verwijderen
 • een tijdsplanning waarin u de inrichtingsmaatregelen realiseert
 • een gespecificeerde begroting

Bijlagen bij subsidie functieverandering

Vraagt u de subsidie functieverandering aan? U stuurt dan een topografische kaart en een realisatieplan mee met uw aanvraag. Eén of meerdere topografische kaarten met een schaal van maximaal 1:10.000 zijn voldoende. Zorg ervoor dat de grenzen van u percelen op de kaart staan. Het gaat om de percelen waarvoor u subsidie heeft aangevraagd.

Realisatieplan

In het realisatieplan beschrijft u hoe u de functieverandering ecologisch invult en hoe u de natuurdoelen dus gaat realiseren. U beschrijft de uitgangssituatie en geeft aan welke maatregelen u gaat nemen. Ook geeft u aan op welke oppervlakte de maatregelen worden uitgevoerd. Dit hoeft u alleen te doen als u de subsidie voor functieverandering aanvraagt. Vraagt u ook de investeringssubsidie aan, dan gebruikt u hiervoor het investeringsplan.

Hoeveel subsidie krijgt u?

De hoogte van de investeringssubsidie en de subsidie functieverandering verschilt. Hieronder leest u welke kosten u vergoed kunt krijgen.

Investeringssubsidie

U kunt subsidie krijgen voor:

 • de kosten voor het opstellen van het investeringsplan;
 • de kosten die u heeft gemaakt voor het laten opstellen van een accountantsverklaring, als dit voor de eindverantwoording verplicht is;
 • alle kosten voor de uitvoering van de maatregelen die in het investeringsplan staan, zoals:
  • maatregelen voor herstel of aanleg van landschapselementen;
  • maatregelen ten behoeve van de waterhuishouding;
  • grondverzet en eventueel afvoer van grond;
  • het plaatsen van een raster;
  • het verwijderen van opstallen, begroeiing en beplanting;
  • aanleg of herstel van wegen en paden.

Alleen voor de werkelijk gemaakte kosten kunt u subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 100% hiervan. Dit verschilt per provincie. De provincie kan ook een maximum bedrag aan kosten voor de subsidie per hectare vaststellen.

U krijgt niet alle kosten vergoed. De kosten voor de volgende aankopen en activiteiten vallen niet onder deze subsidie:

 • verwijderen van bodemverontreiniging of afval;
 • bouw van opstallen, behalve de opstallen die direct met het beheer te maken hebben;
 • aanschaf van machines;
 • aanschaf of plaatsing van recreatieve voorzieningen;
 • aanleg van parkeergelegenheid;
 • wegwerken van achterstallig onderhoud;
 • uitvoering van wettelijke verplichtingen of een bestaande (publiekrechtelijke) regeling of afspraak.

Subsidie functieverandering

Als u uw landbouwgrond blijvend wilt omvormen naar natuur, dan kunt u vooraf een indicatie van de waardedaling van uw grond aanvragen. Hiervoor kunt u dan terecht bij uw provincie.

Bent u benieuwd naar het subsidiebedrag? Dit hangt af van het bedrag waarmee uw grond in waarde daalt door de functieverandering. Een onafhankelijke taxateur stelt de begin- en eindwaarde van uw landbouwgrond vast. Het uitgangspunt hierbij is de waarde van agrarische bestemmingen in het economische verkeer. De peildatum voor de taxatie is de eerste dag van de maand waarin wij uw volledige subsidieaanvraag ontvangen.

Na uw aanvraag

U krijgt een ontvangstbevestiging als uw aanvraag binnen is. We nemen uw subsidieaanvraag in behandeling als deze compleet is en u hem op tijd heeft opgestuurd. Als er gegevens of stukken ontbreken, ontvangt u hierover bericht. U kunt dan nog de informatie aanleveren die wij missen. U heeft hier 14 dagen de tijd voor.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij deze. Wij controleren uw aanvraag namens uw provincie. U krijgt binnen 13 weken een beslissing.

Administratie bijhouden

Als u subsidie krijgt toegewezen, dan moet u daarover een administratie bijhouden. Dit houdt in dat u bepaalde documenten moet bewaren tijdens en na de subsidieperiode. De volgende documenten bewaart u over uw subsidieaanvraag:

 • de aanvraag met de bijlagen
 • alle correspondentie over uw aanvraag
 • eventuele machtigingen van uw aanvraag

Betaling

Heeft u Investeringsubsidie aangevraagd? Dan kunt u deelbetalingen aanvragen. Bij de Subsidie Functieverandering betalen we het bedrag in 1 keer uit.

Betaling Investeringssubsidie

Na de subsidietoekenning kunt u elk jaar een deelbetaling aanvragen. In de provincie Gelderland mag dit meerdere keren per jaar. Dit kan als de goedgekeurde tijdsplanning voor de investeringsmaatregelen meer dan 1 jaar is. U vraagt hiervoor via de telefoon een formulier bij ons aan. Dit is het formulier Aanvraag deelbetalingsverzoek investeringssubsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap.

U vraagt de deelbetaling aan voor de kosten die u heeft gemaakt. De hoogte van de deelbetaling is minimaal € 500 en maximaal 80% van de toegekende investeringssubsidie. Een deelbetaling mag maximaal 95% van de opgevoerde, werkelijk gemaakte kosten zijn.

Betaling Subsidie functieverandering

Als eigenaar sluit u binnen één jaar na de subsidietoekenning een notariële overeenkomst af met de provincie. Dit is een kwalitatieve verplichting. Hierin staat dat u geen landbouwkundige activiteiten mag uitvoeren, tenzij deze vanuit het natuurdoel zijn toegestaan. Dit betekent dat u geen maatregelen mag nemen die de ontwikkeling van de natuur in de weg staan. De aangewezen notaris neemt contact met u op voor het aangaan van deze verplichting en regelt de inschrijving van de overeenkomst in de openbare registers. De provincie betaalt de kosten hiervoor.

De kwalitatieve verplichting is blijvend van toepassing op de grond en gaat bij overdracht van de grond over op de volgende eigenaar/beheerder.

Als u de kwalitatieve verplichting heeft getekend, betalen wij het bedrag in 1 keer aan u uit. 

Vaststelling aanvragen voor investeringssubsidie

Bent u klaar met uw inrichtingsmaatregelen? Dan vraagt u bij ons subsidievaststelling aan. Dit doet u met het formulier Aanvraag Subsidievaststelling investeringssubsidie Subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Het formulier vraagt u telefonisch bij ons aan. U heeft na afloop van de subsidieperiode 6 maanden de tijd om de vaststelling aan te vragen.

Binnen 13 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag krijgt u bericht van ons.

Controle

Bij een controle kijken we of u de investering uitvoert die hoort bij uw natuurbeheertype. Dit doen wij samen met de provincies. De controle gebeurt onaangekondigd en steekproefsgewijs. De controle gaat over het hele bedrijf.

Een controleur heeft toestemming om overal op uw bedrijf te kijken. Ook heeft hij recht op inzage in de administratieve bedrijfsvoering. De controleur vertelt u wat hij heeft vastgesteld. U kunt zelf een aantekening of opmerking toevoegen aan zijn controlerapport. De controleur is niet bevoegd om uitspraken te doen over de gevolgen van een overtreding. Wij stellen de hoogte van een eventuele korting vast.

Beoordeling

Na ontvangst van uw reactie beoordelen wij de informatie die u heeft opgestuurd. U leest de beoordeling in een definitieve beslissing die u van ons ontvangt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de korting? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing die u heeft gekregen. Hoe u dit doet, staat in de brief. Na ontvangst van de beslissing heeft u hier 6 weken de tijd voor. U leest op de pagina Bezwaar meer over het indienen van een bezwaarschrift.

Wijzigingen doorgeven

Informatie over wat u moet doen als uw situatie wijzigt, vindt u op de pagina Wijzigingen doorgeven.

Vragen over Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?