Open voor aanvragen

Wijzigingen SKNL doorgeven

Laatst gecontroleerd op:
7 december 2020
Gepubliceerd op:
7 september 2020

Krijgt u de subsidie SKNL? En wijzigt er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Welke wijzigingen geeft u door?

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet meer het beheer kunt voeren over één of meerdere percelen uit uw beheerovereenkomst. U mag de subsidie overdragen aan een ander persoon. Geef samen de overdracht aan ons door. Doe dit binnen 4 weken na de overdracht. De subsidiabele kosten die u heeft gemaakt krijgt u alvast vergoed.

Hieronder leest u de meest voorkomende situaties bij de investeringssubsidie:

Verkoop of verpacht perceel (beheereenheid)

U heeft een perceel verkocht of verpacht aan iemand anders. Daarmee heeft u het beheer niet meer. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk, zodat deze op naam van de nieuwe eigenaar of erfpachter kan komen. Spreekt u met de koper of pachter af dat deze de rechten en plichten van de SKNL overneemt voor het resterende deel van de subsidieperiode? Dan hoeft u de ontvangen deelbetalingen niet terug te betalen. U meldt de overdracht binnen 3 maanden met het formulier Melding Overdracht, overname of beëindiging subsidie en tijdelijk grondgebruik.

Aankoop perceel 

U heeft een perceel gekocht of gepacht van iemand anders. Daarmee kunt u het beheer overnemen. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk, zodat deze op uw naam kan komen.

Verkoop aan Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), Staatsbosbeheer of een terrein beherende organisatie

Als de beheereenheid wordt verkocht aan een van de genoemde organisaties, mag de subsidie voortijdig worden vastgesteld.

Landinrichtingsprojecten

De beheereenheid valt binnen een landinrichtingsgebied en hierdoor heeft u het recht op gebruik en beheer niet meer.

Overmacht

Als u door overmacht niet kunt voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen, heeft dit geen gevolgen voor de subsidie. Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. De formulieren hiervoor vraagt u telefonisch bij ons aan.

Deze situaties zien wij als overmacht:

  • Overlijden beheerder:
    Als een beheerder overlijdt, dan moet de rechtsopvolger van de overleden persoon binnen 24 weken na het overlijden aangeven of hij/zij de beheerovereenkomst overneemt of het beheer beëindigt.
  • Publieke werkzaamheden:
    Werkzaamheden die van nut zijn voor het publiek in het algemeen (van algemene nutte), moet u melden voordat de werkzaamheden beginnen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de gasleiding op uw perceel.
  • Onteigening terrein:
    Door onteigening heeft u geen recht op gebruik en beheer van de beheereenheid.

Meer weten?

Lees meer over de Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL).

Vragen over Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?