Open voor aanvragen

Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie: Module Ondersteunend Onderzoek

Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2024
Gepubliceerd op:
17 mei 2024

Bent u een kennisinstelling en wilt u bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart? En dan vooral op de ontwikkeling van de technologie voor schone vliegtuigen? Heeft u een onderzoeksproject dat dit stimuleert? De Tijdelijke subsidieregeling Luchtvaart in Transitie biedt u de mogelijkheid om voor uw onderzoek subsidie aan te vragen.

Aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 28 mei 2024
09:00
Einddatum:
maandag 15 juli 2024
23:59
Totaal budget:
€ 5.250.000
Aanvullende informatie:
De volgende openstelling is van 1 april 2026 tot en met 1 juni 2026.

Subsidiebedragen 

De subsidie is maximaal:

 • 100% van de kosten die in aanmerking komen voor fundamenteel onderzoek;
 • 50% van de kosten die in aanmerking komen voor industrieel onderzoek;
 • 25% van de kosten die in aanmerking komen voor experimentele ontwikkeling;
 • € 1.250.000 per onderzoeksproject.
   

Toelichting ondersteunend onderzoek

Voorwaarden 

Uw project moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De kennisinstelling vraagt de subsidie aan. Deze werkt samen met andere instellingen, of in Nederland gevestigde bedrijven. Samenwerking met bedrijven is niet verplicht. Werkt u samen met andere partijen, dan is de kennisinstelling altijd de penvoerder.
 • De activiteiten focussen op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten:
  a) systemen die de toepassing van waterstof-voortstuwing mogelijk maken;
  b) onder a) ondersteunende technologieën, dus geen voortstuwingstechnologie;
  c) projecten gericht op slimme constructies en lichtgewicht materialen, zoals de toepassing van thermoplasten;
  d) technologieën en processen die bijdragen aan de onderdelen a) tot en met c) in combinatie met de algemene doelstellingen van deze subsidiemodule.
 • U start binnen 13 weken na goedkeuring van de subsidieaanvraag met het project.
 • Een project binnen de Module Ondersteunend Onderzoek rondt u af binnen 5 jaar na de start van het project.
 • Het maximumbedrag per onderzoeksproject is € 1.250.000.

Let op: u kunt geen subsidie aanvragen voor de ontwikkeling van duurzame brandstoffen en technologie gericht op de operationele activiteiten. Dit komt omdat het niet valt binnen het Groeifonds programma Luchtvaart in Transitie.

Rangschikkingscriteria

De module Ondersteunend Onderzoek is een tender. Wij beoordelen de aanvragen op basis van verschillende criteria. De verdeling van het beschikbare budget gebeurt via een rangschikking van de aanvragen. Een project krijgt meer punten en dus een hogere rangschikking als:

 • het project meer bijdraagt aan de doelstelling van de regeling;
 • het project meer helpt de klimaatdoelstellingen voor 2030, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord, te realiseren;
 • de wetenschappelijke excellentie hoger is;
 • de bijdrage aan de Nederlandse economie groter is;
 • het project meer helpt de internationale positionering van de Nederlandse luchtvaartindustrie te versterken;
 • de kwaliteit beter is. En dit moet blijken uit de uitwerking van de aanpak en methodiek, de omgang met risico's, de uitvoerbaarheid, het samenwerkingsverband en de deelnemende partijen.

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft eHerkenning niveau 3 nodig voor uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen.

Verplichte bijlagen bij uw aanvraag

Gebruik bij uw aanvraag onderstaande downloads.

Aanvragen

U kunt vanaf 28 mei 2024 om 9:00 uur uw aanvraag indienen via Mijn RVO.

Na uw aanvraag

Bij een tender beoordelen wij uw aanvraag ná de sluitingsdatum aan de hand van kwalitatieve rangschikkingscriteria. De volgorde van indiening heeft geen invloed op de beoordeling. 

U ontvangt binnen 13 weken na de sluitingsdatum een subsidiebeschikking met de beoordeling van uw project. Bij een positief besluit, krijgt u een beschikking met informatie over de uitbetaling van de subsidie en de verplichtingen van u als subsidieontvanger. De penvoerder is verantwoordelijk voor het overmaken van de subsidiegelden aan de overige deelnemers.

Wijzigingen doorgeven 

 • Klik op de button Direct regelen.
 • Log in met eHerkenning 3.
 • Ga naar uw dossier en kies de gewenste wijzigingsoptie.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing over uw wijziging. Heeft u de einddatum gewijzigd, dan wordt die wijziging direct doorgevoerd. U ziet de gewijzigde einddatum in uw dossier. U ontvangt hier geen bericht over.

Vaststelling aanvragen 

Zo snel mogelijk na de afronding van uw project, maar uiterlijk 13 weken na de einddatum van uw project, dient u een verzoek in tot vaststelling. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Wij bekijken of de gestelde doelen zijn gehaald, waarna een afrekening van de subsidiegelden volgt. 

Bij uw aanvraag om vaststelling voegt u uw eindrapportage toe. In bepaalde situaties moet u ook een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. Dit is nodig als het subsidiebedrag per individuele deelnemer per project € 125.000 of hoger is. 

Iedere deelnemer die € 125.000 subsidie of meer wil laten vaststellen, voegt een controleverklaring toe. Vul het vaststellingsformulier via Mijn RVO en verstuur die samen met de eindrapportage en wanneer nodig ook de controleverklaring.

Doel

Met de kennis die uit de projecten voortkomt, kunnen bedrijven hun positie versterken in de internationale toeleveringsketen tot 2030 en daarna. Hiermee draagt de subsidie bij aan een sterkere Nederlandse economie. Daarnaast moeten de projecten bijdragen aan:

 • de ontwikkeling van de kennisbasis die nodig is om ook na afloop van het programma LIT door te gaan met de verduurzaming van de luchtvaart en de transitie naar zero-emissie vliegen;
 • de versterking van het verdienvermogen van de Nederlandse vliegtuigmaakindustrie, en kunnen leiden tot Intellectual Property (IP)-posities van de Nederlandse luchtvaartsector.
In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?