Bijna open voor aanvragen

Koplopersregeling Maritiem Masterplan

Gepubliceerd op:
1 mei 2024

Investeert u in de doorontwikkeling en demonstratie van emissieloze schepen met waterstof, methanol of Carbon Capture (CO2-afvang) met een LNG-aandrijflijn als brandstof? Doet u dat voor een nieuw te bouwen schip, of voor de verbouwing van een bestaand schip (retrofit)? U komt dan mogelijk in aanmerking voor de Koplopersregeling Maritiem Masterplan.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 11 juni 2024
09:00
Einddatum:
dinsdag 1 oktober 2024
17:00
Totaal budget:
€ 85.000.000
Aanvullende informatie:
Het subsidiebudget bestaat uit 3 energielijnen: Waterstof, Methanol en Carbon Capture gekoppeld aan een LNG-aandrijflijn

Voor wie

U kunt alleen in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Minimale eis is dat er 2 (niet in een groep verbonden) ondernemingen onderdeel uit maken van het samenwerkingsverband. 

Een breed scala aan doelgroepen komt in aanmerking voor subsidie, waaronder mkb'ers, onderzoeks- en kennisinstellingen. 
De penvoerder is in elk geval een in Nederland gevestigde natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Subsidiebedragen

Het budget voor deze regeling is in totaal € 85 miljoen, verdeeld over 3 programmalijnen:

 • Energielijn Waterstof: € 40 miljoen;
 • Energielijn Methanol: € 25 miljoen;
 • Energielijn Carbon Capture gekoppeld aan een LNG-aandrijflijn: € 20 miljoen;
 • Er geldt een maximum subsidie van € 15 miljoen per project.

Waarvoor krijgt u subsidie?

 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor industrieel onderzoek.
 • Maximaal 25% van de subsidiabele kosten voor experimentele ontwikkeling.
 • Maximaal 100% van de subsidiabele kosten voor niet-economisch onderzoek door onderzoeksorganisaties.
 • Daarnaast zijn bovenstaande percentages te verhogen met 10 % voor middelgrote ondernemingen en met 20% voor kleine ondernemingen (mkb).
 • Wanneer het samenwerkingsverband aan sommige voorwaarden voldoet, kunnen bovenstaande percentages verhoogd worden met 15% (zie voor toelichting artikel 25, zesde lid, onderdeel b, van de algemene groepsvrijstellingsverordening).
   

Voorwaarden

 • In Nederland gevestigde natuurlijke personen of rechtspersonen mogen een aanvraag doen. 
 • U vraagt deze regeling aan als een samenwerkingsverband.
 • Een samenwerkingsverband moet in ieder geval bestaan uit 2 niet aan elkaar verbonden ondernemingen.
 • De penvoerder van het samenwerkingsverband is een Nederlandse onderneming.
 • Uw aanvraag gaat om een Onderzoek- en Demonstratieproject (O&D project); ontwerp, ontwikkeling en demonstratie van een technologie aan boord van het schip. Dit bestaat uit experimentele ontwikkeling, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek - gericht op het verduurzamen en versterken van de maritieme sector.
 • Het O&D project heeft betrekking op één van de programmalijnen: waterstof, methanol of Carbon Capture gekoppeld aan een LNG-aandrijflijn.
 • U mag pas beginnen met de werkzaamheden van uw project nadat u een aanvraag heeft ingediend.
 • U moet binnen 6 maanden na de subsidieverlening het O&D project starten.
 • De verleende subsidie mag bestaan uit: 
  • maximaal 25% subsidiering van meerkosten brandstof en;
  • maximaal 25%, met een maximum van € 2 miljoen, om de voor demonstratie noodzakelijke infrastructuur aan te leggen.
 • Niet-economisch onderzoek mag maximaal 25% uitmaken van de subsidiabele kosten.

Uw aanvraag voorbereiden

Houd deze gegevens bij de hand voordat u een aanvraag indient: 

 • Een projectplan (format binnenkort beschikbaar)
 • Een onderbouwde begroting van de gevraagde subsidie (format binnenkort beschikbaar)
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Een machtiging dat een intermediair namens het samenwerkingsverband mag optreden, indien van toepassing
 • MKB-toets
 • Verklaring grote onderneming, indien van toepassing
 • Machtiging dat penvoerder namens deelnemer mag optreden
 • eHerkenning niveau 3. Heeft u dit niet? Aanvragen duurt 1 tot 5 werkdagen.
   

Aanvragen

U kunt Koplopersregeling Maritiem Masterplan aanvragen vanaf 11 juni 2024, 9:00 uur, tot en met 1 oktober 2024, 17:00 uur.

U heeft eHerkenning niveau 3 nodig voor uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. eHerkenning aanvragen duurt ongeveer 1 tot 5 werkdagen. Meer informatie vindt u op de pagina Mijn machtigingen

Na uw aanvraag

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing, maar op zijn laatst 13 weken na sluiting van de regeling op 1 oktober 2024. Het totale subsidiebedrag verdelen we volgens het tendersysteem. De minister gebruikt hiervoor een rangschikking. Een onafhankelijke externe adviescommissie stelde deze rangschikking op. Dit zijn de rangschikkingscriteria:

 • De bijdrage aan emissiereductie en klimaatneutraliteit is hoger.
 • De aanpak om de betrouwbaarheid van het energiesysteem te bewijzen is beter. 
 • De opschaalbaarheid en het verdienvermogen voor de strategische deelmarkten is groter. 
 • De ketensamenwerking en Nederlandse betrokkenheid is groter.
 • De bijdrage aan het Joint Maritime Digital Platform (JMDP); een faciliterend digitaal samenwerkingsplatform dat het cyclische innovatieproces, het modulair ontwikkelen, bouwen en het efficiënte operationeel gebruik ondersteunt.  
 • De bijdrage aan Human Capital-activiteiten. 

Uw aanvraag beheren

Heeft u een toekenning van subsidie gekregen? Houd dan rekening met deze verplichtingen: 

 • U moet jaarlijks een voortgangsrapportage indienen. U krijgt hiervan op tijd een herinnering. 
 • U rondt het project binnen 8 jaar af. Hiervan mag u maximaal 3 jaar doen over het ontwerpen en ontwikkelen. Daarna maximaal 5 jaar voor het bouwen, demonstreren en monitoren van het schip.
 • U moet, wanneer gevraagd, gegevens verstrekken over de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten, tot 5 jaar na de datum van subsidievaststelling.
 • U maakt de niet-bedrijfsgevoelige kennis en informatie die u met het project opdoet na afloop van het project openbaar in een verslag. 

U kunt uw aanvraag beheren via Mijn RVO.


Wijziging doorgeven

Als er iets wijzigt in uw project dient u een wijzigingsverzoek in via Mijn RVO.


Vaststelling aanvragen 

Zo snel mogelijk na de afronding van uw project, maar op zijn laatst 13 weken na de einddatum van uw project, dient u een verzoek tot vaststelling in. Gebruik het format om uw vaststelling aan te vragen (binnenkort beschikbaar).

Let op: voordat u een vaststelling aanvraagt, moet u de restwaarde laten bepalen van de ingebouwde aandrijflijn of carbon capture en storage installatie. Wij herinneren u hier tijdig aan. Een externe expert bepaalt de restwaarde. 

De restwaarde moet u weten om te bepalen hoeveel van de aanschafkosten u mag afschrijven op het project. 

Doel

Met de Koplopersregeling Maritiem Masterplan stimuleren we activiteiten die de scheepvaart verduurzamen en versterken. We willen de komende jaren aantonen dat het mogelijk is schepen te verduurzamen: het gaat dan om 30 tot 35 nieuw te bouwen of te herbouwen schepen. En met als uiteindelijke doel: zero-emissie in de scheepvaart.

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?