Gesloten voor aanvragen

Natuurbeheer SNL

Gepubliceerd op:
10 februari 2014
Laatst gecontroleerd op:
24 maart 2022

Voor natuurbeheerders die een natuurterrein beheren en openstellen voor publiek is subsidie beschikbaar. Dit kon met de subsidie Natuurbeheer SNL. U kunt deze subsidie niet meer aanvragen. Ook uitbreidingen zijn niet meer mogelijk.

Wij handelen de lopende aanvragen Natuurbeheer SNL voor de provincies af. U kunt wel een andere subsidie aanvragen. Alle informatie daarover vindt u op Natuurbeheer SVNL 2016.

Controle op beheer

De provincie beoordeelt of u het beheer uitvoert dat hoort bij het natuurbeheertype. Zij stelt hier een controleur voor aan. De controle gebeurt onaangekondigd en steekproefsgewijs. Een controleur heeft toestemming om overal op uw bedrijf te kijken.

De controleur vertelt u wat hij heeft vastgesteld. U kunt zelf een aantekening of opmerking toevoegen aan zijn controlerapport. De controleur is niet bevoegd om uitspraken te doen over de gevolgen van een overtreding. Wij bepalen of dit gevolgen heeft voor de hoogte van uw subsidie.

De voorwaarden en natuurbeheerplannen zijn niet bij alle provincies gelijk. Kijk voor alle voorwaarden bij uw provincie in de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer.

Uitbetalen

U heeft subsidie toegewezen gekregen en u beheert uw terrein volgens de voorwaarden. U ontvangt jaarlijks na afloop van het beheerjaar een betaling (jaarvergoeding). Als u recht heeft op recreatiesubsidie of een toeslag, krijgt u die tegelijkertijd. De subsidietarieven staan in het openstellingsbesluit van uw provincie.

Als uw beheer wijzigt

Kunt u het beheer niet meer voeren over 1 of meer percelen uit uw beheerovereenkomst? Geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door.

Certificaathouders

U geeft uiterlijk op 31 oktober alle meldingen en wijzigingen door aan uw provincie. Dat hoeft u maar 1 keer per jaar te doen. Hieronder staan de meest voorkomende wijzigingen:

Verkoop perceel (beheereenheid)

U heeft een perceel verkocht of verpacht aan iemand anders. Daardoor heeft u het beheer niet meer. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk. Het beheer komt dan op naam van de nieuwe eigenaar of erfpachter te staan.

Aankoop perceel (beheereenheid)

U heeft een perceel verkocht of verpacht aan iemand anders. Daardoor heeft u het beheer niet meer. Meld deze wijziging van de beheerovereenkomst zo snel mogelijk. Het beheer komt dan op naam van de nieuwe eigenaar of erfpachter te staan.

Publieke werkzaamheden

Werkzaamheden van algemeen nut voor het publiek meldt u voordat de werkzaamheden beginnen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van een gasleiding op uw perceel.

Verkoop aan Staatsbosbeheer of een terrein beherende organisatie

U mag de subsidie voortijdig vaststellen bij verkoop aan Staatsbosbeheer of een terrein-beherende organisatie.

Onteigening terrein

Door onteigening heeft u geen recht op gebruik en beheer van de beheereenheid.

Landinrichtingsprojecten

De beheereenheid valt binnen een landinrichtingsgebied. Hierdoor heeft u het recht op gebruik en beheer niet meer.

Overmacht / uitzonderlijke situaties

Werkzaamheden van algemene nut met permanent karakter. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een openbare weg.

Overlijden beheerder

Overlijdt een beheerder? Geef binnen 24 weken na het overlijden door wie de beheerovereenkomst overneemt of het beheer beëindigt.

Vragen over Natuurbeheer SNL?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Provincies
Bent u tevreden over deze pagina?