Bijna open voor aanvragen

NCB subsidie Haalbaarheidsstudies (NCB SRH)

Gepubliceerd op:
9 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
29 september 2022

Bent u terreinbeheerder en wilt u natuur herstellen of uitbreiden? Of heeft u toestemming om dit te doen op een terrein? Het is belangrijk om te onderzoeken of u de gewenste natuur kunt aanleggen op uw grond. Hiervoor kunt u de subsidie Natuurcompensatiebank Haalbaarheidsstudies (NCB SRH) aanvragen.

De aanvraagperiode voor de NCB subsidie Haalbaarheidsstudies (NCB SRH) is uitgesteld. Deze zou starten op 3 oktober. De verwachte nieuwe datum is 1 november 2022. Zodra de nieuwe datum definitief bekend is, leest u dat hier.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 31 oktober 2022
11:00 PM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 juni 2023
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
U krijgt maximaal € 500.000 wanneer u vooral actief bent in de primaire landbouwproductie. U krijgt maximaal 100% van uw projectkosten vergoed wanneer u niet actief bent in de primaire landbouwproductie.
Totaal budget:
€ 1.500.000

Wat onderzoekt u?

Met de subsidie onderzoekt u:

 • De ecologische haalbaarheid: kan een bepaald habitattype of leefgebied ontwikkeld worden op uw grond?
 • De financiële haalbaarheid: wat gaan de plannen kosten? En het beheer van de ontwikkelde natuur?
 • De juridische haalbaarheid, waaronder toetsing op additionaliteit: passen uw plannen binnen de NCB? En kan de natuur die u ontwikkelt straks echt als compensatie dienen voor projecten?
 • De maatschappelijke haalbaarheid: ondersteunt de maatschappij uw plan? Zijn bijvoorbeeld omwonenden, de gemeente en bedrijven in de buurt het ermee eens?
 • De planologische haalbaarheid: met welke planologische regels heeft u te maken? En steunt bijvoorbeeld de gemeente uw plannen?

Voor wie?

U kunt deze subsidie aanvragen als u mag meebeslissen over de grond waarvoor u subsidie aanvraagt, omdat u:

 • terreinbeheerder bent;
 • toestemming heeft van een terreinbeheerder;
 • in een samenwerkingsverband zit met een terreinbeheerder of met iemand die toestemming heeft van een terreinbeheerder.

Wanneer bent u terreinbeheerder?

Een terreinbeheerder is de eigenaar of erfpachter van de grond. Of iemand die recht van beklemming heeft.

Recht van beklemming betekent dat u voor altijd een zakelijk recht heeft op een onroerende zaak van een ander. U bent dan eigenaar van de gebouwen en beplantingen op de grond. Maar niet van de grond zelf. Het recht van beklemming kunt u niet delen met iemand anders.

Verschillende groepen aanvragers

U kunt tot 2 verschillende groepen aanvragers horen:  

 • U bent vooral actief in de primaire landbouwproductie (bijvoorbeeld agrariër). 
 • U bent niet actief in de primaire landbouwproductie (bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisatie of particulier).

U heeft binnen de 2 groepen te maken met verschillende regels. Zo zijn er bijvoorbeeld andere maximale subsidiebedragen per groep.

Budget

Voor de NCB subsidieregeling Haalbaarheidsstudies is in de eerste openstelling € 1,5 miljoen beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Budget als u vooral actief bent in de primaire landbouw

U krijgt maximaal € 500.000 wanneer u vooral actief bent in de primaire landbouwproductie.

Budget als u niet actief bent in de primaire landbouwproductie

U krijgt maximaal 100% van uw projectkosten vergoed wanneer u niet actief bent in de primaire landbouwproductie.

Voor welke kosten subsidie?

U krijgt subsidie voor kosten die direct verbonden zijn aan uw haalbaarheidsstudie.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende kosten voor:

 • onderzoeken en analyses
 • het onderzoeksplan
 • organisatie, ondersteuning en advisering
 • projectleiding
 • directievoering en toezicht
 • bestekken en andere aanbestedingsstukken
 • communicatie en voorlichting
 • verantwoording, zoals het eindrapport

U krijgt alleen subsidie voor kosten die u maakt nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.

Nog geen goed beeld van uw onderzoek?

Weet u nog niet goed naar welke stikstofgevoelige habitats of leefgebieden van soorten u onderzoek kunt gaan doen? Of weet u nog niet goed welke natuurmaatregelen u moet onderzoeken? Dan kunt u toch al een aanvraag indienen. Geef in het aanvraagformulier aan dat u nog geen goed beeld heeft van de habitats of maatregelen. Wij nemen dan contact met u op om te bespreken hoe u uw aanvraag verder aanvult.

Voorwaarden

Gebruik de Quickscan om te bepalen of u kans maakt op subsidie. Als u de stappen in de quickscan volgt, ziet u ook welke onderzoeken u verplicht moet uitvoeren tijdens de haalbaarheidsstudie. En welke onderzoeken daarnaast ook zinvol zijn om uit te voeren.

Verplichte onderzoeken

U kunt subsidie aanvragen als u de volgende verplichte onderzoeken uitvoert: 

 • ecologische potentie analyse
 • bodemonderzoek in het veld
 • inschatting van kosten voor uitvoer van de beoogde maatregelen
 • risicoanalyse
 • omgevingsanalyse
 • additionaliteitstoets
 • onderzoek naar invloed op de omgeving

Ligt de grond waarop u natuur wilt ontwikkelen op meer dan 1 kilometer van Natura 2000-gebied? Dan moet u ook de volgende onderzoeken uitvoeren om in aanmerking te komen voor de NCB SR:

 • draagvlakonderzoek
 • onderzoek naar de bijdrage aan de netwerkfunctie Natura 2000

In Bijlage 2.18.1 bij de regeling, onderdeel A leest u wat we met deze onderzoeken bedoelen.

Andere onderzoeken

Naast de verplichte onderzoeken kunt u ook subsidie aanvragen voor andere onderzoeken. Bijvoorbeeld als u onderzoek doet naar planologische procedures die u moet volgen. Of wanneer u een stakeholderonderzoek uitvoert. Een overzicht van alle niet-verplichte onderzoeken waarvoor u subsidie kunt krijgen vindt u in Bijlage 2.18.1 bij de regeling, onderdeel B.

Eindrapport

U heeft één jaar de tijd om de onderzoeken uit te voeren. Daarna vat u de onderzoeken samen in een eindrapport. Hierin plaatst u de volgende informatie:

 • conclusies van de verschillende onderzoeken;
 • samenvattende conclusie of het haalbaar is om de natuur te ontwikkelen;
 • als het haalbaar blijkt: een projectplan van het project dat u wilt uitvoeren.

Voor het eindrapport vindt u een format op mijn.rvo.nl. Zo weet u wat erin moet komen te staan. Voor de kosten van het eindrapport kunt u subsidie krijgen.

Bereid uw aanvraag alvast voor

Verzamel daarvoor de volgende informatie:

 • Uw gegevens en gegevens van andere deelnemers in de subsidieaanvraag. Zoals: naam organisatie, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  rekeningnummer en kvk-nummer.
 • Een overzicht van de analyses en onderzoeken die u wilt uitvoeren.
 • Een overzicht van de stikstofgevoelige habitats en bijbehorende bewezen effectieve maatregelen die u wilt onderzoeken.
 • De locatie van de natuurmaatregelen waarvoor u de haalbaarheidsstudies wilt uitvoeren, weergegeven op een kaart schaal 1:10.000.
 • De locatie waar de natuur zich naar verwachting zou moeten gaan ontwikkelen, weergegeven op een kaart schaal 1:10.000.
 • De verwachte kosten van de haalbaarheidsstudies. Neem deze kosten op in een begroting inclusief voorbereidingskosten, eigen uren en kosten voor het eindrapport. Voor de begroting is een format beschikbaar:

Zet uw gewenste habitattypen en leefgebieden op een rij

U kunt het overzicht per landschapstype gebruiken om het aanvraagformulier in te vullen. In dit overzicht vindt u per landschapstype de mogelijke stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden.

Bent u zelf geen eigenaar van de grond waarvoor u subsidie aanvraagt?

Zorg dan ook voor een verklaring van de eigenaar van de grond, waaruit blijkt dat de eigenaar geen bezwaar heeft tegen het haalbaarheidsonderzoek.

Vraagt u samen met anderen subsidie aan?

Zorg dan ook voor een machtiging van de penvoerder in het samenwerkingsverband.

Vraagt een intermediair namens u subsidie aan?

Zorg dan ook voor een machtiging intermediair.

Aanvragen

De aanvraagperiode voor de NCB subsidie Haalbaarheidsstudies (NCB SRH) is uitgesteld. Deze zou starten op 3 oktober. De verwachte nieuwe datum is 1 november 2022. Zodra de nieuwe datum definitief bekend is, leest u dat hier.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning nodig. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij of deze compleet is. U krijgt een ontvangstbevestiging. Ontbreken er gegevens of bewijs? Dan krijgt u een brief van ons. U heeft dan 14 dagen de tijd om ons de extra gegevens te sturen.

Heeft u een andere vraag over wat er na uw aanvraag gebeurt? Wij leggen u onderstaande situaties uit. Beantwoord dit uw vraag niet? Neem dan contact met ons op via 088 042 42 42.

Contact

Heeft u vragen over de NCB subsidieregeling of over de NCB? Of wilt u advies of het zinvol is om een NCB-subsidie aan te vragen?

Neem contact met ons op via natuurcompensatiebank@rvo.nl.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?