Gesloten voor aanvragen

SBIR oproep AI, beeldherkenning en remote sensing - publieke samenvattingen

Laatst gecontroleerd op:
13 december 2022
Gepubliceerd op:
23 november 2022

In fase 1 van de SBIR oproep 'AI, beeldherkenning en remote sensing voor de leefomgeving' zijn 16 winnaars geselecteerd om met innovatieve Artificiële intelligentie (AI) oplossingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing. In fase 1 mogen zij de haalbaarheid van hun project gaan onderzoeken.

RVO feliciteert de 16 winnaars en wenst ze heel veel succes.

Aquila Ecologie V.O.F. - Beeldherkenning voor biodiversiteit

Om de achteruitgang van de Nederlandse natuur en biodiversiteit te stoppen is veel onderzoek nodig. Door tekort aan specialisten en geld is er nog heel veel niet bekend. Met dit project onderzoekt en ontwikkelt Aquila Ecologie een oplossing voor dit probleem. Als het mogelijk is om met een drone over een natuurgebied te vliegen en daarmee precies te meten welke planten er staan en hoe veel van elke soort, kunnen ze daarmee heel efficiënt en toch nauwkeurig de kwaliteit van de natuur bepalen. Daarmee kunnen ze de natuur beter beschermen.

Clappform B.V. - Drone & AI voor een betere leefomgeving

Amsterdam is onafscheidelijk verbonden met het water. De vele bruggen en kademuren verbinden de wijken en buurten met elkaar en geven de stad karakter. Maar de honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn aan het eind van hun levensduur en in slechte staat. De oplossing die Clappform wil verwezenlijken geeft een transparant inzicht in de huidige staat van de kades en het onderhoud in Nederland en bestaat uit een samenwerking tussen data-analysebedrijf Clappform en dronesoftware & consulting bedrijf AirHub met Gemeente Amsterdam als
probleemeigenaar.

Pegamento B.V. - Smart Control

Door middel van een geavanceerd anomaly detection AI netwerk kunnen met minimale inspanning afwijkende situaties automatisch gedetecteerd worden in een grote variatie aan toepassingen en omgevingen in de publieke ruimte. Deze software genaamd Smart Control is reeds succesvol getest voor het signaleren van afwijkende situaties op het brugdek. In het haalbaarheidsonderzoek wordt gekeken in hoeverre deze software en techniek gegeneraliseerd kan worden voor andere toepassingen. Het doel is om te komen tot een flexibele oplossing die zonder specifieke voorbeelden automatisch afwijkende situaties kan signaleren voor allerlei toepassingen op het gebied van veiligheid en handhaving in de publieke ruimte.

ViNotion B.V. - Een gedigitaliseerd oogje in het zeil houden met de CrowdSense2go

Binnen dit project onderzoekt ViNotion de haalbaarheid van het inzetten van volledig autonome drones voor crowd safety management. Een drone die scannend de hele stad in kaart kan brengen, is een heel efficiënte en effectieve oplossing in vergelijking met huidige technieken waarin men gebruik maakt van statische camera's. ViNotion ontwikkelt een drone die real-time data verkrijgt en verwerkt met AI-modules. Zo krijgen steden en organisatoren van evenementen concrete, real-time inzicht in a) de richting van mensenstromen, b) de dichtheid van mensenmassa's en c) afwijkende bewegingspatronen om het toezicht en de handhaving in de fysieke ruimte te waarborgen.

Antea Group - Automatische dijkinspectie en beoordeling

De stand van de dijken is een belangrijke factor voor de veiligheid van Nederland. Desondanks worden dijken op dit moment nog met het oog geïnspecteerd. Antea Group ziet kansen om met drones dijken te inspecteren om vervolgens op automatische wijze faalmechanismen te detecteren met fotogrammetrie en beeldherkenning (Artificiële Intelligentie). Met deze techniek wordt de dijk als geheel gescand en kan het object als geheel, objectief en consistent beoordeeld worden. Zo weet de dijkbeheerder altijd de kwaliteit van de dijken en waar eventueel maatregelen noodzakelijk zijn. 

Miramap Aerial Surveys B.V. - CityWatch.AI

CityWatch.AI is een slimme webapplicatie die gemeenten helpt bij het beheer, onderhoud en inrichting van de fysieke leefomgeving. In CityWatch kunnen gemeenten al hun kostbare luchtfoto's en andere geo-data bekijken en er analyses op uitvoeren. De in de beelden gedetecteerde objecten en mutaties kunnen direct worden gebruikt om basisregistraties zoals BAG, BGT en WOZ te updaten. Op die manier worden alle beschikbare geo-data optimaal gebruikt voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. CityWatch.AI wordt ontwikkeld door Miramap Aerial Surveys, specialisten in fotogrammetrie, remote sensing en geo-ICT. Het project wordt ondersteund door de gemeente Almere en het AI Innovation Center van de High Tech Campus Eindhoven.

Cobra adviseurs B.V. - Dynamische Infiltratiekaart

Onze steden hebben een probleem. Het klimaat verandert, het wordt warmer, droger, natter en vooral extremer. In de heter wordende zomers zijn steeds meer piekbuien te verwachten. Een recept voor wateroverlast dus. Om die het hoofd te bieden, moeten ons watersysteem anders ingericht worden. Daarom is er behoefte aan infiltratiekaarten met een hoog detailniveau, die ontbreken nu. En zo'n infiltratiekaart - op stoeptegelniveau - gaat Cobra adviseurs B.V. ontwikkelen. De infiltratiekaart gaat waterbeheerders helpen betere afstroommodellen te maken. Maar ook om extra water in de bodem te laten infiltreren om het boombestand de droge zomer door te helpen. AI zal in deze ontwikkeling een cruciale rol spelen.

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs B.V. - Aardobservatie gebaseerde Dynamische Kritische Depositiewaarde

De ontwikkelingen omtrent stikstof hebben grote impact op onze natuur en (agrarische) economie. Om natuur te beschermen worden momenteel maatregelen genomen op basis van de berekende depositiewaarden van stikstof op natuurgebieden. Nu meer sectoren, waaronder landbouw, transport en woningbouw, de gevolgen merken van de stikstofmaatregelen, wordt het belang bij provincies groter om deze depositiewaarden kritisch te bekijken. De innovatie beoogd een nieuw informatieproduct af te leiden voor de bepaling van een dynamische kritische depositiewaarde. Hiermee wordt voorzien in een behoefte bij provincies om beleidskeuzes te maken op basis van daadwerkelijke en waarneembare effecten in natuurgebieden.

SpheerAI - Groningse Artificiële Intelligentie voor biodiverse Akkerbouw (GAIA)

Toekomstbestendige duurzame akkerbouw kan veel bijdragen aan de biodiversiteit in Nederland omdat dit om veel landoppervlak gaat. Om dit te realiseren en te stimuleren is bovenal goedkope, actuele en uniforme monitoring nodig. Alleen zo is toezicht en handhaving in de fysieke ruimte effectief. Maar, het handmatig narekenen kost nu zeer veel tijd. Spheer ontwikkelt daarom een MVP (Minimum Viable Product - een 1e versie van het product) van GAIA - een oplossing die concreet inzicht biedt in de staat van de biodiversiteit op de Nederlandse akker. Hiermee biedt Spheer publieke organisaties een oplossing voor toezicht en handhaving in de fysieke ruimte. In de haalbaarheidsstudie bereiden we met Deltaplan Biodiversiteit een proeftuin voor, waarin GAIA wordt gedemonstreerd voor optimale market-uptake in akkerbouw, maar ook natuurbeheer, en landelijke en stedelijke groen-blauwe dooradering.

Ingenieursbureau Geodelta B.V. - Actueel Deformatiebestand Nederland

De bodem in Nederland daalt. In veenweidegebieden bedraagt de bodemdaling tot 1 centimeter per jaar. Dit gaat gepaard met de uitstoot van broeikasgassen. Ingrepen zijn nodig om een duurzame toekomst van het veenweidegebied te garanderen. Daarvoor is inzicht noodzakelijk in de locaties waar deze ingrepen nodig zijn en is data nodig over het effect van deze maatregelen. Bestaande monitoringstechnieken zijn duur, omdat landmeters ter plaatse moeten gaan, of bieden geen goede dekking op weilanden. Met het Actueel Deformatiebestand Nederland (ADN) ontwikkelt Ingenieursbureau Geodelta B.V. een nieuw product op basis van radardata en laserscanning waarmee een gedetailleerd, betrouwbaar en landelijk bodemdalingsbestand beschikbaar komt.

Sensar B.V. - De BrugScan

Nederland staat voor een grote infrastructurele onderhoudsopgave. Veel bruggen zijn einde levensduur en hebben groot onderhoud, vernieuwing of vervanging nodig. Satellietdata kan uitkomst bieden om deze onderhoudsopgave slim te prioriteren en daarmee efficiënter en veiliger te werken. Sensar zal radarsatellieten in combinatie met kunstmatige intelligentie gebruiken voor op millimeter nauwkeurig identificeren van risico's aan bruggen. Hiermee kunnen kritieke brugdelen worden gedetecteerd en gemonitord. De huidige methodes op basis van satellietdata hebben moeite met sterke, dynamische beweging van bruggen. Door AI-beeldherkenning toe te passen verwacht Sensar conventionele methodes te kunnen verbeteren en bruggen vaker, beter en nauwkeuriger in kaart te brengen.

WSP Nederland B.V. - Keek op de Beek

De kwaliteit van de Nederlandse wateren is slecht en verbetert onvoldoende. Het doel van dit project is om met behulp van moderne technieken Remote Sensing en AI de monitoring voor waterbeheerders efficiënter en beter te maken. Hierdoor kunnen waterbeheerders meer inzicht krijgen in de status van het watersysteem, vollediger rapporteren en gerichter maatregelen treffen voor de KRW doelstellingen die behaald moeten worden in 2027. In het haalbaarheidsonderzoek wordt voor 2 paramaters de nauwkeurigheid van detectie aangetoond, wat uiteindelijk ontwikkeld wordt tot een volledige tool met een veelvoud aan parameters. Hierbij maakt WSP bovendien de vertaalslag naar de praktijk.

Geronimo.AI B.V. - Objectregistratie en classificatie via aanzichten

Een belangrijke taak van overheden is het bijhouden van zogenaamde basisregistraties. In deze basisregistraties wordt informatie als adressen, kaarten en taxaties bijgehouden wat maakt dat er veel essentiële processen van afhankelijk zijn. Tegelijkertijd verandert de buitenruimte voortdurend, waardoor er continu werk aan de winkel is. Met ORCA (Object Registratie en Classificatie via Aanzichten) wil Geronimo.AI snellere doorlooptijden en hogere kwaliteit realiseren in combinatie met lagere kosten. Dit doen wij door mutatiesignalen automatisch te classificeren tot de juiste BGT, BAG en WOZ objecten. Dit wordt mogelijk door toepassing van AI op nieuwe remote sensing databronnen.

Sensar B.V. - AI4DSpeckle

Sensar wil kunstmatige intelligentie toepassen op de voorbewerking van radarbeelden en daarmee de bruikbare resolutie verhogen met een factor 4-9. Radarsatellietbeelden hebben grote voordelen ten opzichte van optische satellietdata, ze zijn namelijk niet afhankelijk van daglicht en weer. Momenteel worden deze satellietbeelden al gebruikt voor toepassingen als wateroverlast, vegetatiemonitoring, surveillance en nog veel meer. Deze innovatie zal ervoor zorgen dat bestaande beeldherkenningsalgoritmes meer detail kunnen behalen. Dit biedt vooral kansen voor toepassingen waarvoor een hoog detailniveau nodig is, zoals overstromingen in steden, precisielandbouw en de bouw van illegale dakkappelen. 

52impact B.V. - WaterWacht

Het doel van het project is om de technische en economische haalbaarheid vast te stellen van WaterWacht. WaterWacht is een dienst voor organisaties belast met het opsporen, handhaven, en optreden bij illegale lozingen en vervuilingen van water in Nederland. De dienst maakt gebruik van verschillende databronnen waaronder satellietgegevens, luchtfoto's en sensornetwerken. Artificial Intelligence (Machine learning) technologieën zetten we in om algoritmes te trainen om vervuiling in water (vroegtijdig) op te kunnen sporen. De Politie en het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van WaterWacht. Het project wordt uitgevoerd door 52impact en Deltares.

Water Insight B.V. - AI voor de detectie van muien uit satellietbeelden 

Wereldwijd verdrinken er jaarlijks duizenden strandgebruikers als gevolg van muistromen. In Noord-Holland Noord worden muistromen in kaart gebracht met drones. De drones worden ook ingezet bij het opsporen van mensen in een muistroom. Het project MUI-SAT beoogt het ondersteunen van de droneactiviteiten en verdere reddingsactiviteiten met risicokaarten afgeleid met AI uit satellietbeelden. Deze kaarten laten zien waar er een mogelijk gevaar is voor muistromen. Omdat muien zich verplaatsen gaat Water Insight zo vaak als mogelijk is kijken met satellietbeelden naar de kust. 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?