Gesloten voor aanvragen

Publieke samenvattingen SBIR oproep Mensgerichte Artificiële Intelligentie voor de publieke sector

Gepubliceerd op:
22 december 2021
Laatst gecontroleerd op:
16 augustus 2022

Er zijn 12 projecten geselecteerd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (fase 1) na de SBIR oproep mensgerichte Artificiële (kunstmatige) intelligentie (AI) gebaseerde producten, diensten of product-dienstcombinaties te ontwikkelen voor partijen in de publieke sector.

Serviceheroes B.V. - Digibrief Mogelijkheid tot participatie aan de samenleving

Met de ontwikkeling van DigiBrief werkt Serviceheroes aan een digitale oplossing voor het automatisch omzetten van brieven naar een begrijpelijke tekst, onafhankelijk van taal en opleidingsniveau. In het DigiBrief-portaal worden (foto's van) brieven geüpload en daarna met OCR-technieken samengevat en met context vertaald naar een begrijpbare tekst voor de ontvangende partij. De knowledge-based engine triggert vervolgens met neuraal netwerktechnieken automatisch vervolgacties (zoals betaling). Met de ontwikkeling van het AI-gebaseerde DigiBrief-platform draagt Serviceheroes bij aan het deelnemen aan de samenleving, zonder tussenkomst van familie, vrienden of derden.

Mobile Water B.V. - Sociale virtuele assistent

Met een sociale virtuele assistent wil Mobile Water burgers in kwetsbare posities ondersteunen om hun zorg- en hulpvragen te duiden. Ook gaat deze sociale virtuele assistent hen helpen om te weg te vinden naar de juiste instantie. In eerste instantie wordt hiermee een oplossing geboden aan gemeenten die vaak in eerste instantie worden geconfronteerd met hulpvragen, zoals bij de uitvoering van de WMO. Op deze manier draagt het project bij aan het verhogen van de efficiëntie van de zorg en aan het oplossen van het tekort aan deskundig personeel.

d-centralize B.V. - LOQUI; participation by speech

Mensen met een taalachterstand zoals nieuwe Nederlanders, statushouders en laaggeletterden, samen met digi-/analfabeten en blinden/slechtzienden hebben moeite met de digitalisering van de maatschappij. Ook met gebruik van digitale overheidsdiensten. Het doel van dit project is om op AI gebaseerde spraaktechnologie 'LOQUI' (Latijns voor 'spreken') te ontwikkelen. Zo kunnen digitale tools ontwikkeld worden, waardoor de genoemde kwetsbare doelgroepen beter deelnemen aan de (digitale) samenleving. d-centralize wil een spraaksturingstool ontwikkelen in de Nederlandse, Engelse en Arabische taal. Hiermee maakt het alle digitale overheidsdiensten bestuurbaar met spraak. Ook kunnen taalachterstanden meteen herkend worden.

Vicarious Perception Technologies B.V. - Met AI een behapbaar debat

Dit project gaat om een AI-analysedienst voor video en tekst om politiek zo toegankelijker te maken. Veel mensen hebben het idee dat de politiek ver van ze af staat. Ze hebben geen goed beeld van wat er precies besproken wordt in de politiek of bij de lokale gemeente. Dat terwijl veel vergaderingen waar belangrijke beslissingen worden gemaakt gewoon live te volgen zijn. Er zijn echter - heel begrijpelijk - weinig mensen die dat doen. Vicarious Perception Technologies wil met AI-analyse deze informatie op een heldere manier presenteren. Door het combineren van emotie-analyse (stem en gezicht) met tekstanalyse van de inhoud van het debat, leidt dit tot de meest relevante informatie voor iedere burger.

Councyl B.V. - een schaalbare menselijke maat (in Engels)

De uitvoering van het overheidsbeleid vereist eerlijkheid, verantwoordelijkheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen zonder de menselijke maat te verliezen. Deze factoren worden vaak gedwongen tot een valse tweedeling waarbij efficiëntiewinsten ten koste gaan van kwaliteit of menselijk contact. Dit initiatief ontwikkelt een praktische toepassing van een nieuwe AI-aanpak die menselijke beslissingsexpertise kan digitaliseren in een volledig transparant keuzemodel. In de toepassing wordt de menselijke maat hersteld en de efficiëntie verbeterd. Councyl wil in dit project de toegevoegde waarde in kaart brengen, hindernissen identificeren en de technische haalbaarheid bewijzen voor het ondersteunen van de uitvoering van het overheidsbeleid.

Zoorobotics B.V. - AI-gedreven uitspraakvoorspeller

Toegankelijke rechtspraak is een groot goed in Nederland, tegelijkertijd lopen de kosten van rechtsbijstand hoog op en wordt er meer en meer beroep gedaan op het rechtsysteem. Met AI kan in een voorfase een algemene rechterlijke toets plaatsvinden, om relevante 'events' automatisch te vergelijken met jurisprudentie in een kunstmatige intelligentie-omgeving. Dit zorgt voor een voorspelling van de uitspraak door honderdduizenden openbare zaken in onder andere de website rechtspraak.nl binnen een paar seconden te vergelijken met het conflict. Heeft de vreemdeling of burger een duidelijk kansloze zaak? Dan hoeft deze zaak niet naar de rechter en ontlast dit het gehele rechtssysteem. Ook verschaft het de burger meteen duidelijkheid. Er is een haalbaarheidsproject nodig om te toetsen of de AI juist voorspelt met sociale rechtszaken.

Duckduckgoose B.V. - Explainable AI voor deepfake detectie

De technologie voor deepfakes trekt steeds meer de aandacht. Sinds 2017 zijn deepfakes een realiteit en komen mensen ze overal tegen. Onderzoekers van University College London zien deepfakes als de gevaarlijkste toepassing van AI als het gaat om criminaliteit en terrorisme. Deepfakes worden namelijk steeds realistischer en gemakkelijker om te maken. Om de negatieve toepassingen van deepfakes te onderscheppen, is het doel van DuckDuckGoose om een inzichtelijk en uitlegbaar AI-systeem te ontwikkelen. Dit AI-systeem detecteert deepfakes. Het project sluit daarom nauw aan bij doelstelling 3 'Het voldoen van (de implementatie van) AI-systemen aan mensenrechten" van de SBIR oproep.

Datastreams B.V. - Certified Datastreams

Certified Datastreams (CD) is een dienst voor gemeenten en andere publieke instellingen die hun datagedreven beleid AVG-geschikt moeten inrichten. Dit voorstel richt zich specifiek op het doelmatig verwerken van data. Gemeenten hebben zorgplicht en zijn verplicht toe te zien op de rechtmatige inzet van gemeenschapsgeld. Met dit voorstel voeren zij deze taak uit zonder de uitwisseling van onnodig herleidbare persoonsgegevens. In dit haalbaarheidsonderzoek staat gemeente Uden centraal met het gebruik van de WMO-pas voor de regiotaxi. De regiotaxi is aanvullend vervoer voor burgers zonder zelfstandig vervoer of met hulp van familie of vrienden. Daar is sprake van als een persoon vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Inwoners van gemeente Uden die beschikken over een WMO-pas maken gebruik van dit aanvullende en openbaar vervoer tegen gereduceerd tarief. Dit project ontwikkelt een innovatie om gegevens makkelijker en meer gecontroleerd, doelmatig uit te wisselen. Waar nodig beveiligt het gevoelige data met data protection-technieken zoals encryptie. Dit zorgt voor een schaalbare en kosten-efficiënte datagedreven dienst die gemeentelijke voorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houdt.

Lucidminds B.V. - Dataville: Privacy-preserving data sharing

Data is kostbaar voor organisaties en geeft nuttige inzichten in de bedrijfsvoering en processen. Dit kan leiden tot grote toegevoegde waarde. Bezorgdheid over de privacy van gegevens is wel een steeds vaker voorkomend probleem voor organisaties. Zij moeten hun gegevens beschermen. Lucidminds wil een oplossing in de vorm van een platform ontwikkelen: DataVille. Met dit platform analyseert, traint en beheert een organisatie gegevens organisatorisch of departementaal, zonder de privacy van de gegevens van de gebruiker in gevaar te brengen. DataVille analyseert de gebruikerscase en het type data. Ook past het platform automatisch de meest geschikte privacybeschermende technologie aan de gebruikerscase aan.

EDIA B.V. - Leesbare teksten voor burgers met een taalachterstand

EDIA ontwikkelt AI-technologie om het leesniveau van teksten beter te analyseren en vereenvoudigen. Overheden en andere publieke organisaties stemmen hiermee hun schriftelijke communicatie beter af op de behoeften van burgers. Dit zorgt met name voor mensen met een taalachterstand voor meer toegang tot informatie. Ook zijn zij zo beter in staat om deel te nemen aan de maatschappij.

Y. Digital B.V. - Mijn OverheidsAssistent

Elke burger wordt geacht de wet te kennen. Maar wetten zijn ingewikkeld, dus hoe kom je erachter welke regels gelden voor je specifieke situatie? Je hebt al snel een adviseur nodig. Dat moet anders: laagdrempelig, makkelijker en inclusief. Voor uitvoeringsorganisaties geldt dezelfde uitdaging. Om een specifiek dossier af te handelen, moeten overheidsprofessionals veel juridische regels aanleren of opzoeken in handboeken en werkinstructies. Het doel van Y.Digital is om een AI-assistent te ontwikkelen die aangeeft welke regels relevant zijn voor een specifiek dossier en de regels toegankelijk en toepasbaar maakt. Zo helpt het eerst uitvoeringsprofessionals bij hun werk, traint hen en is daarna ook voor burgers beschikbaar.

2Tango B.V. - Ai.Signs

Communicatie is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Mensen met autisme hebben in sommige situaties moeite om boodschappen over te brengen met het direct gesproken woord. Samen met Stichting Neurodiversiteit heeft 2Tango hét innovatieve concept 'Signs' bedacht voor neurodivergente personen om deel te nemen aan de samenleving. Dit is een nieuwe social survival-gebarentaal. 2Tango ontwikkelt nu een applicatie voor (lokale) overheden, zorg en onderwijs, die gebruikmaakt van een virtuele assistent. De assistent neemt drempels weg in het communicatieve proces. Ook maakt het gebruik van een unieke messenger-app die toetsenborden in online applicaties vervangt om zo gebaren om te zetten in communicatieve boodschappen (predictive speech).

Vragen over SBIR?

 

Neem contact met ons op

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?