Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling IPCEI Health: Na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
7 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
11 augustus 2022

Heeft u een subsidieaanvraag ingediend? Lees hier meer over het proces van de beoordeling van uw aanvraag.

Tender

De Subsidieregeling IPCEI Health is een tender. Dat betekent dat uw aanvraag concurreert met andere aanvragen. Na de sluitingsdatum van de aanvraagperiode analyseert een expertcommissie de ingediende projectvoorstellen op basis van de beoordelingscriteria. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kent daarna per beoordelingscriterium punten toe. Scoort uw aanvraag onvoldoende op één of meer beoordelingscriteria? Dan wijzen wij uw aanvraag af.

Vervolgens rangschikt het ministerie van VWS de projectvoorstellen aan de hand van de toegekende punten. De projectenvoorstellen met de hoogste score worden geselecteerd voor het Europese matchmakingsproces.

Na het indienen van uw aanvraag vinden dus de volgende stappen plaats:

Het proces in stappen

Na uw aanvraag vinden de volgende stappen plaats:

Stap 1. Volledigheidstoets

Zijn alle vereiste documenten aangeleverd bij de subsidieaanvraag?

Stap 2. Toets op criteria

Voldoet het projectvoorstel aan de minimumeisen en de specifieke criteria? Het projectvoorstel moet onder meer voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • Het projectvoorstel is 'beyond the state of the art' (het innovatieve gehalte van uw projectvoorstel is hoog).
 • U voert het project in Nederland uit.
 • Uw project heeft ook aantoonbaar effect buiten de direct betrokken projectpartners in de bij het project betrokken lidstaten.
 • Uw project versterkt de Europese gezondheidssector.
 • Uw project draagt bij aan één van de Nederlandse IPCEI Health beleidsprioriteiten.
 • Uw project is bijzonder groot in omvang of reikwijdte.
 • Uw project is technologisch of financieel risicovol.
 • Zonder publieke financiering is het niet mogelijk uw project uit te voeren.
 • Een breed samenwerkingsverband van meerdere ondernemingen en onderzoeksorganisaties heeft de voorkeur. Als die partners uit andere lidstaten komen, is dat een voordeel. Samenwerking met onderzoeksorganisaties en mkb bevelen we aan in dit type waardeketen versterkende projecten.

Stap 3. De nationale rangschikking

De beoordeling van de projectvoorstellen vindt plaats  aan de hand van de volgende 7 criteria:

 1. De bijdrage die het project levert aan het vergroten van de structurele weerbaarheid binnen de Nederlandse en Europese geneesmiddelenproductie-sector en daarmee aan de leveringszekerheid van geneesmiddelen ten behoeve van de patiënt en de zorg.
 2. De bijdrage die het project levert aan één van de onderstaande beleidsprioriteiten door het verrichten van:
  1. projectactiviteiten op het gebied van de productie en productieprocessen van geneesmiddelen die belangrijk zijn voor de toekomstige continuering van de zorg in Nederland en de Europese Unie;
  2. projectactiviteiten op het gebied van AMR (antimicrobiële resistentie); of
  3. projectactiviteiten op het gebied van productieprocessen en technologieën voor de ontwikkeling van cel- en gentherapieën.
 3. De ontwikkelfase van het Nederlandse project op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag en de beoogde ontwikkelfase na afloop van de subsidieperiode.
 4. De kwaliteit van het projectvoorstel.
 5. De kwaliteit van de samenwerking en het consortium.
 6. De mate van technologische innovatie en verwachte impact op de gezondheidssector, economie en de samenleving.
 7. De effectiviteit en efficiëntie van de financiële bijdrage. 

Voor elk van deze criteria krijgt het projectvoorstel een puntenaantal tussen de 1 en 10. Een aanvraag moet voor elk criterium minimaal 6 punten scoren. Aan sommige criteria is een zwaardere wegingsfactor gekoppeld. De wegingsfactor per criterium ziet u in onderstaande tabel:

  Overzicht beoordelingscriteria, wegingsfactor en te behalen punten

  Criterium Score (minimum = 6) Wegingsfactor Maximaal te behalen punten
  Leveringszekerheid van geneesmiddelen ten behoeve van de patiënt en de zorg 1-10 4 40
  Bijdrage aan beleidsprioriteiten 1-10 1,5, 2 of 1 (afhankelijk van de beleidsprioriteiten) 15-20
  Ontwikkelingsfase 1-10 1 10
  Algemene kwaliteit 1-10 1 10
  Kwaliteit van de samenwerking en het consortium 1-10 1 10
  Technologische innovatie en impact 1-10 2 20
  Financiële bijdrage 1-10 2 20
  Maximaal aantal te behalen punten in totaal     125-130
  (afhankelijk van de bijdrage aan de beleidsprioriteiten)

  De aanvragen worden gerangschikt op volgorde van het aantal behaalde punten.

  Stap 4. Subsidieverlening

  Na de toets op beoordelingscriteria en de nationale rangschikking selecteert het ministerie van VWS de projectvoorstellen die mogen deelnemen aan het Europese matchmakingsproces. Dit matchmakingsproces vindt plaats op 7 oktober 2022 in Parijs.

  Wordt uw project geselecteerd voor deelname aan het Europese matchmakingsproces? Dan:

  • wordt er subsidie verleend onder de voorwaarden dat:
   • de Europese Commissie goedkeuring verleent voor de uitvoering van het project of de staatssteun op basis van de algemene groepsvrijstellingsverordening wordt gerechtvaardigd; en
   • er binnen het subsidieplafond en na toepassing van de wijze van verdeling voldoende middelen zijn om de subsidie te verlenen.

  Na goedkeuring door de Europese Commissie:

  • wordt het definitieve subsidiebedrag bepaald en volgt de daadwerkelijke uitbetaling van de subsidie;
  • start de uitvoering van uw project binnen 6 maanden na het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie;
  • doet u regelmatig verslag over de voortgang van de uitvoering van uw project. Hierbij kunt u denken aan het eenmaal per jaar delen van uw opgedane kennis en leerervaringen gedurende de looptijd van het project en een eindrapportage na afloop van het project.
  In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  Bent u tevreden over deze pagina?