Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Strategische Belangrijke Onderzoeksprogramma's (SBO)

Gepubliceerd op:
28 oktober 2022
Laatst gecontroleerd op:
11 november 2022

De Subsidieregeling Strategisch Belangrijke Onderzoeksprogramma’s (SBO) verstrekt subsidie aan in Nederland gevestigde onderzoeksinstituten voor het uitvoeren van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma's. Zo'n onderzoeksprogramma moet gericht zijn op het ontwikkelen, toepassen en verspreiden van kennis voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. 
 

Startdatum:
donderdag 3 november 2022
08:00 (CET)
Einddatum:
donderdag 10 november 2022
16:00 (CET)
Totaal budget:
€ 23.600.000

Voor wie?

De subsidieontvangers zijn onderzoeksinstituten die niet kwalificeren als een Toegepast Onderzoek Organisatie (TO2-instituut). De subsidieregeling gaat uit van 2 verschillende groepen onderzoeksinstituten, waarvan slechts 1 groep - reguliere onderzoeksinstituten - direct voor de subsidie in aanmerking komt. Dit gaat om: 

 1. reguliere onderzoeksinstituten: deze onderzoeksinstituten zijn aangewezen door de minister van Economische Zaken en Klimaat als reguliere uitvoerders van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s. Uit een eerder uitgevoerde inventarisatie bleek dat er regelmatig al een langdurige financiële relatie tussen de overheid en bepaalde onderzoeksinstituten is. De financiële ondersteuning aan deze onderzoeksinstituten vond tot nu toe vooral plaats via tijdelijke oplossingen zoals incidentele maatwerk subsidiebeschikkingen en opdrachtverleningen. De aankomende openstelling van de Subsidieregeling Strategische Belangrijke Onderzoeksprogramma's (SBO) richt zich op de reguliere onderzoeksinstituten; 
 2. niet-reguliere onderzoeksinstituten: deze instituten zijn niet door de minister aangewezen als reguliere uitvoerders van strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s. Aan een niet-regulier onderzoeksinstituut kan wel subsidie verleend worden wanneer de verwachting is dat het onderzoeksinstituut ten minste eenmalig via een bepaald gesubsidieerd onderzoeksprogramma een belangrijke en/of substantiële bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de SBO. In dat geval wordt er een tender opengesteld. De beoordeling óf het onderzoeksprogramma van niet-reguliere onderzoeksinstituten bijdraagt aan de doelstellingen van de SBO loopt volgens rangschikkings- en toegangscriteria. De tender opent alleen als er voldoende potentiële belangstelling én voldoende budget beschikbaar is voor de niet-reguliere onderzoeksinstituten.

Openstelling reguliere onderzoeksinstituten

Het onderzoeksprogramma van een regulier onderzoeksinstituut bevat een aantal voor de rijksoverheid belangrijke doelstellingen, namelijk dat het gericht is op:

 • de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van kennis voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op welke maatschappelijke vraagstukken de focus zal liggen, is onder meer afhankelijk van het vakdepartement (ministerie) dat de subsidie verstrekt;
 • het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door het ontwikkelen van vernieuwende producten en diensten in verhouding tot de internationale stand van onderzoek of techniek, ook wel innovatieve bedrijvigheid. Het gaat hierbij om de mate van vernieuwing en versterking van de Nederlandse kennis en innovatiepositie die het onderzoeksprogramma teweegbrengt.
 • het breed verspreiden van kennis voor de brede implementatie en toepassing van de ontwikkelde producten of diensten binnen in Nederland gevestigde ondernemingen en/of eerder genoemde maatschappelijke organisaties (ook wel het verbeteren van het verdienvermogen genoemd). 

Eerdergenoemde doelstellingen moeten bijdragen aan het versterken van de kennisbasis van de onderzoeksinstituten. Zo worden zij een aantrekkelijke partner voor andere kennisinstellingen en innovatieve ondernemingen en/of maatschappelijke organisaties om (inter)nationaal mee samen te werken.

Subsidieperiode 

Op grond van de SBO wordt voor een periode van maximaal 5 jaar subsidie verstrekt voor de uitvoering van een strategisch belangrijk onderzoeksprogramma. Dit onderzoeksprogramma moet zijn uitgewerkt in een onderzoeksplan en financieringsplan, met daarin onder meer de doelen en mijlpalen van het onderzoeksprogramma. Een gesubsidieerd onderzoeksprogramma is een samenhangend geheel van activiteiten dat bestaat uit fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, eventueel aangevuld met de bouw of het verbeteren van onderzoeksinfrastructuur voor de onderzoeksactiviteiten. De subsidiabele activiteiten kunnen zowel bestaan uit:

 1. economische activiteiten - als het onderzoeksinstituut als onderneming opereert; en
 2. niet-economische activiteiten - als het onderzoeksinstituut onafhankelijk onderzoek uitvoert.

Voorwaarden

 • Uw onderzoeksprogramma duurt maximaal 5 jaar;
 • Uw onderzoeksinstituut en onderzoeksprogramma is aangewezen door het ministerie van EZK om subsidie te ontvangen via deze regeling;
 • U heeft nog geen subsidie ontvangen voor de activiteiten op grond van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;
 • De subsidiabele kosten voor het onderzoeksprogramma zijn minstens € 4 miljoen. 

Na uw aanvraag

Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u een besluit van ons. Als wij geen besluit kunnen nemen binnen 8 weken, dan mag de beslistermijn met nog eens 8 weken verlengd worden. 

Wetten en regels

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?