Hoe werkt SBIR?

SBIR werkt als een gefaseerde competitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste plannen doorgaan. Op deze pagina leest u hoe het werkt.

Een overheidsdienst identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. De bedrijven met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen (fase 2). Daarna kan het bedrijf de innovatie zelf op de markt brengen (fase 3), de overheid kan als eerste klant (launching customer) de innovatie toepassen.

Fasen

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie

De bedrijven met de beste offertes krijgen de opdracht – met financiële tegemoetkoming – om hun ideeën op papier op haalbaarheid te testen: organisatorisch, juridisch, technisch en financieel, en commercieel. Deze bedrijven voeren het haalbaarheidsonderzoek uit naar hun innovatie binnen de afgesproken termijn en voor het overeengekomen offertebedrag.
Bij de uitvoering van de opdracht kunt u samenwerken met een kennisinstelling of met andere ondernemingen, of delen van het werk uitbesteden.
Na advies van de beoordelingscommissie (zie alinea Beoordeling) besluit de opdrachtgever welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie.

Fase 2: ontwikkeling van de innovatie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscriteria zijn hetzelfde als in fase 1, daarnaast wegen de economische vooruitzichten voor fase 2 nog explicieter mee. Deze bedrijven starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren voor de afgesproken prijs en binnen de termijn het eindresultaat op: een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, het proces of de dienst.
Bij een succesvol verloop van fase 2 gaat de ondernemer door met het marktrijp maken van zijn innovatie, daarin zo nodig financieel bijgestaan door een externe financier of eerste afnemer. Deze externe financier of eerste afnemer is bij voorkeur al zeer vroeg in fase 2 in beeld en kan van groot belang zijn voor succesvolle marktintroductie.

Voor fase 1 en 2 geldt: geselecteerde offertes krijgen een opdracht om het voorgestelde onderzoek uit te voeren.  De hoogte van de vergoeding is het offertebedrag. Dit moet lager zijn dan het maximumbedrag en marktconform.

Fase 3: de innovatie vermarkten

In fase 3 maken de bedrijven hun product klaar voor de markt. De overheid financiert deze fase niet. Deze fase biedt de overheid een uitstekende kans om een stevige positie in te nemen als grote innovatiegerichte inkoper en om als eerste de nieuwe producten uit SBIR in te kopen. Zij kunnen zo van de nieuwe mogelijkheden profiteren.

Beoordeling

Elke SBIR heeft een eigen onafhankelijke beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

  • impact
  • technologische haalbaarheid
  • economisch perspectief
  • prijs van de offerte

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten en adviseert de opdrachtgever.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten blijven bij het bedrijf, onder bepaalde voorwaarden. De overheid wil voorkomen dat er met de ontwikkelde kennis niets gebeurt of dat een bedrijf juist een monopoliepositie uitbuit. De minister kan een bedrijf daarom verplichten tot het uitgeven van licenties aan derden onder redelijke condities. De minister kan de kennis die ontwikkeld is in fase 2 openbaar maken als dat in het algemeen belang is.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Service menu right