Open voor aanvragen

Hoe werkt SBIR?

Laatst gecontroleerd op:
7 oktober 2020
Gepubliceerd op:
9 februari 2011

SBIR ('Small Business Innovation Research') werkt als een gefaseerde innovatiecompetitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste offertes doorgaan. SBIR is het inkopen door de overheid van onderzoeksdiensten om een markt te creëren waarop ze later zelf kan gaan inkopen.

Een aanbestedende dienst identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. De ondernemers met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen (fase 2). Daarna kan de ondernemer de innovatie zelf op de markt brengen (fase 3), de overheid kan als eerste klant ('launching customer') de innovatie inkopen.

Fasen

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie

De ondernemers met de beste offertes krijgen de opdracht – met financiële tegemoetkoming – om hun ideeën (op papier) op haalbaarheid te testen: organisatorisch, juridisch, technisch, financieel en commercieel. Deze ondernemers voeren het haalbaarheidsonderzoek uit naar hun innovatie binnen de afgesproken termijn en voor het overeengekomen offertebedrag. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen ondernemers samenwerken met een kennisinstelling of met andere ondernemingen, of delen van het werk uitbesteden. Na advies van de beoordelingscommissie (zie kopje Beoordeling) besluit de opdrachtgever welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie.

Fase 2: ontwikkeling van de innovatie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscriteria zijn hetzelfde als in fase 1. Daarnaast wegen de economische vooruitzichten voor fase 2 nog explicieter mee. Deze ondernemers starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren voor de afgesproken prijs en binnen de termijn het eindresultaat op: een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, het proces of de dienst. Gedurende fase 2 zullen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de aanbestedende dienst zich samen met de ondernemer inspannen om een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken.

In voorkomende gevallen is fase 2 opgeknipt in bijvoorbeeld een fase 2a: ontwikkelen prototype en een fase 2b: testen prototype in de praktijk. Ook komt het voor dat fase 1, het haalbaarheidsonderzoek, wordt overgeslagen. Dit staat dan expliciet vermeld in de oproep.

Voor fase 1 en 2 geldt: geselecteerde offertes krijgen een opdracht om het voorgestelde onderzoek uit te voeren. De hoogte van de vergoeding is het offertebedrag. Dit moet lager zijn dan het maximumbedrag en marktconform.

Fase 3: de innovatie vermarkten

Bij een succesvol verloop van fase 2 gaat de ondernemer door met het marktrijp maken van zijn innovatie, daarin zo nodig financieel bijgestaan door een externe financier. Deze is bij voorkeur al zeer vroeg in fase 2 in beeld en kan van groot belang zijn voor succesvolle marktintroductie.
De overheid financiert deze fase niet. RVO brengt de innovaties wel onder de aandacht en volgt deze.

Beoordeling

Elke SBIR-competitie heeft een eigen onafhankelijke beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

  • impact
  • technologische haalbaarheid
  • economisch perspectief
  • prijs van de offerte (indien van toepassing)

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten en adviseert RVO en de aanbestedende dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten blijven bij de ondernemer. Hier kan onder bepaalde voorwaarden van worden afgeweken. Lees meer over intellectueel eigendom.

Een offerte indienen

Alle documenten voor de verschillende fasen van de SBIR-competitie vindt u op mijn.rvo.nl.

Vragen over SBIR?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?