1. Mest

  Agrarisch ondernemen / Mestbeleid

  Het mestbeleid in Nederland is gebaseerd op de Europese Nitraatrichtlijn. Elke lidstaat moet zich aan deze richtlijn houden. Hierin zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid...

 2. Mest vervoeren en opslaan

  Mestbeleid / Mest

  Om te bepalen hoeveel meststoffen, fosfaat en stikstof u aan- of afvoert op uw bedrijf, moet u dierlijke mest, zuiveringsslib, compost en overige meststoffen wegen en bemonsteren...

 3. Gebruiksnormen mest

  Mestbeleid / Mest

  Voor het bemesten van landbouwgrond mag u maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest gebruiken. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af...

Pagina's

Service menu right