Service menu right

 1. Ruimtelijke ingrepen

  Met de Wet natuurbescherming beschermt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor...

 2. Octrooi? Of anders beschermen?

  Stel u heeft een idee. Als u dat heeft uitgewerkt, kunt u het beschermen tegen gebruik door anderen. Het wordt dan uw ’intellectueel eigendom’ (IE). Gaat het om een technisch...

 3. Ontheffing of vrijstelling

  In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag u verboden uit de Wet natuurbescherming wel overtreden. U heeft dan een vrijstelling of ontheffing nodig. Het verschil...

 4. U heeft een octrooi

  Om uw octrooi in stand te houden, moet u jaarlijks taksen betalen. Ook moet u ervoor zorgen dat uw gegevens correct zijn geregistreerd. Pleegt iemand inbreuk op uw octrooi, dan...

 5. Beschermde dieren

  De Wet natuurbescherming beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Of dieren nou beschermd...

 6. Handel in beschermde planten en dieren

  Er zijn beschermde dieren en planten die bijna uitsterven. Vaak komt dat doordat mensen producten willen hebben die daarvan gemaakt worden. Of ze willen deze dieren houden. Om de...

 7. Natuur en Landschap

  Nederland heeft een gevarieerde natuur met bijvoorbeeld bossen, rivieren, moerassen en zee. De overheid vindt natuur belangrijk voor de economie, het welzijn van mensen en om...

 8. Wet natuurbescherming

  Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Bescherming van dieren en...

 9. Octrooirecht

  Een technisch product of productieproces kunt u beschermen met een octrooi. Een octrooi is een exclusief recht: u kunt een ander verbieden uw uitvinding commercieel toe te passen...

 10. Bedrijfsgeheim

  Heeft u een uitvinding gedaan waarbij niet te achterhalen is hoe het werkt? Dan is geheimhouding een goed alternatief voor een octrooi. Naast uitvindingen kunt u allerlei...

Pagina's