H2WasteCollect – Grootstedelijke zero-emissie afvalinzameling o.b.v. circulaire waterstof (2017)

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022
Gepubliceerd op:
6 november 2018

De gemeente Amsterdam wil in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad, om zo een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en tevens de gezondheid van de Amsterdammers te verbeteren. De stedelijke afvalinzameling is één van de sectoren waarmee in beginsel relatief snelle implementatie van zero-emissie technologie met een grote impact en een zeer duidelijke zichtbaarheid mogelijk is.

Doel

Voor de inzameling in Amsterdam zijn gemiddeld per dag circa 130 vuilniswagens van de gemeente actief, die thans zijn uitgerust met een conventionele aandrijflijn op basis van diesel. Gezien het grootstedelijke karakter is uitvoering van afvalinzameling op basis van volledig elektrische voertuigen (d.w.z. volledig accu gebaseerd), onder andere door beperkingen op het gebied van actieradius, piekvermogen en lange laadtijden, technisch en bedrijfsmatig niet haalbaar. Momenteel is toepassing van een waterstof-elektrische aandrijflijn op de vuilniswagens de enige realistische optie voor de realisatie van een zero-emissie afvalinzameling. Waarbij afvalinzameling illustratief is voor grootstedelijke logistiek intensieve processen. Hoewel de vereiste technologische technologie voor het realiseren van een H2-elektrische afvalinzamelingsysteem wel beschikbaar zijn, vormen aspecten gerelateerd aan de onbekendheid met de technologie, risico-perceptie, (nog) hoge kosten en onzekerheid van TCO, ontbreken van inzicht in de maatschappelijke kosten en baten, implicaties voor routering in verband met schaarste van H2-vulpunten, en het ontbreken van draagvlak, momenteel nog een belangrijke belemmering voor de toepassing hiervan.

Om tot een succesvolle implementatie van zero-emissie afvalinzameling te komen, is de ontwikkeling hiervan, en onderzoek hieraan binnen een proeftuin (living lab) omgeving essentieel.

Doel van het project

De Gemeente Amsterdam wil samen met Holthausen Energy Points, E-Trucks Europe, Truckland en het lectoraat City Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam een proeftuinproject uitvoeren gericht op de ontwikkeling en het testen van een zero-emissie afvalinzamelingssysteem op basis van hernieuwbare waterstof dat wordt gegenereerd met energie uit (het biogene deel van het) afval. Hiermee willen ze een kick-start geven aan de implementatie van zero-emissie (binnen)stad logistiek en hiervoor draagvlak creëren.

Na afloop van het project rijden er in Amsterdam zeker zes H2-elektrische vuilniswagens die worden beleverd met circulaire/groene waterstof afkomstig van het gerealiseerde H2 tankstation. Onderzoeksresultaten van het proeftuin project leiden tot een gedemonstreerde en gevalideerde leveringsketen voor hernieuwbare waterstof en een zero-emissie logistiek concept voor stedelijke afvalinzameling. De ontwikkelde en gedissemineerde ervaringsgegevens en best practices opgedaan in dit project vormen een essentiële referentie en grondslag voor verdere implementatie in Amsterdam. Het systeem is ook illustratief voor andere vergelijkbare toepassingen en zal zo bijdragen aan het ontsluiten van het herhalingspotentieel.

Deelnemers

Naam deelnemer Type organisatie Rol in project
Holthausen Energy Points BV   Penvoerder
Truckland BV   Deelnemer
E-Trucks Europe BV   Deelnemer
Hogeschool van Amsterdam - Lectoraat City Logistiek   Deelnemer

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?