2018-2019 activiteiten Platform Duurzame Biobrandstoffen (2017)

Laatst gecontroleerd op:
29 december 2022
Gepubliceerd op:
5 november 2018

Platform Duurzame Biobrandstoffen is een onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum om productie en gebruik van duurzame biobrandstoffen in de markt te stimuleren. Het adviseert eindgebruikers in de markt over alle vloeibare en gasvormige duurzame biobrandstoffen die in de markt verkrijgbaar zijn en organiseert beleidsinformatie. In 2030 is maximaal 1/3e deel hernieuwbare energie nodig (in alle energiedragers) om de doelen voor Parijs te halen.

Doel

Het Platform heeft beleidsinformatie georganiseerd over hoe de doelen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord voor 2030 voor hernieuwbare brandstoffen te behalen zijn. De boodschap is dat het Nederlandse doel voor 2030, 65 PJ hernieuwbare brandstoffen, als ook een verdubbeling daarvan (of nog meer) makkelijk te behalen is met de hernieuwbare brandstoffen en technologieën die reeds op de markt zijn. Deze kunnen binnen de geldende brandstofspecificaties ingezet worden in de transportmarkt. En zijn te leveren binnen de duurzaamheidsregels die Europa stelt aan biomassatoeleveringsketens voor duurzame biobrandstoffen. Daarmee kunnen de hernieuwbare brandstoffen de CO2-emissie reductiedoelen voor mobiliteit halen en ook een veel hogere ambitie, waarna vanaf 2030 elektrificatie het stokje overneemt.

Zonder stimulans voor hernieuwbare brandstoffen blijven fossiele brandstoffen voor verbrandingsmotoren in wegverkeer, lucht- en scheepvaart de dominante optie. Daarmee bepaalt regelgeving met het stellen van verplichte doelen in belangrijke mate het tempo van CO2-emissiereductie in vervoer. Zeker omdat voor het gebruik van fossiele brandstoffen geen beperkingen gelden.

Het strekt tot de aanbeveling om innovatie-inspanningen te richten op de ontwikkeling van nieuwe grondstoffen en nieuwe conversieroutes. Zeker ook voor de doorontwikkeling na 2030. En vanwege de opkomende vraag naar hernieuwbare brandstoffen in zeevaart en luchtvaart. Deze sectoren vallen nu buiten het Klimaatakkoord.

Inleiding

De Nederlandse samenleving heeft om klimaatverandering tegen te gaan en om te voldoen aan de doelen afgesproken in het Akkoord van Parijs opties nodig om de uitstoot van CO2-emissies in de Nederlandse mobiliteitssector fors naar beneden te brengen. Naast het elektrificeren van vervoer en de inzet van (groene) waterstof vormt de inzet van duurzame biobrandstoffen een belangrijke optie die op korte termijn, en in 2030, de klimaatimpact van vervoer drastisch vermindert. Op dit moment zijn duurzame biobrandstoffen nog veruit de grootste ‘deelverzameling’ van hernieuwbare brandstoffen; andere hernieuwbare brandstoffen, gemaakt van hernieuwbare elektriciteit zijn nog niet beschikbaar op de markt. Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft in de periode 2018-2019 belangrijke analyses ontwikkeld en berekeningen ingebracht voor het Klimaatakkoord over hoe in 2030 de Nederlandse mobiliteitssector onder maximaal 25 miljoen ton CO2-emissieuitstoot (tank-towheel) blijft. Dit is het doel waar de sector sinds het Energieakkoord uit 2013 zich reeds op voorbereidt en waarbij vergroten van het aandeel hernieuwbare brandstoffen en energiedragers onontbeerlijk zijn. Eigenlijk zou voor dit doel uit het energieakkoord verdere aanscherping nodig zijn omdat de CO2-emissies in vervoer onveranderd hoog blijven en vooralsnog niet of nauwelijks dalen.

Doelstelling

Voor het bereiken van snelle reductie van klimaatemissies in vervoer is het essentieel om het aandeel fossiele brandstoffen te verminderen en om naast elektrificatie de productie en inzet van vloeibare of gasvormige duurzame biobrandstoffen te versnellen.

Het vergroten van deze productie is nauw verbonden aan de vraag in de markt. Het stellen van verplichte doelen aan het aandeel hernieuwbaar in de energievraag in vervoer is de belangrijkste manier om het volume aan hernieuwbare brandstoffen in de markt te vergroten. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min I&W) draagt het Platform daarom bij aan het informeren ten behoeve van beleidsvorming.

Verder informeert het Platform partijen in de keten over inzet en toepassing van hernieuwbare brandstoffen in de vloot (met name in wegtransport als in scheepvaart, in mindere mate besteedt het ook aandacht aan mogelijkheden in luchtvaart).

Ook informeert het Platform over de belangrijkste ontwerpcriteria voor duurzame-biomassagrondstofketens en jaagt het de zoektocht aan naar de juiste basis voor duurzame grondstoffen en praktijk voor de Nederlandse context. En werkt het Platform aan het vergroten van transparantie in de keten.

Daarnaast koppelt het Platform consistent de vraag naar duurzame biobrandstoffen aan ontwikkeling en uitbreiding van geïntegreerde bioraffinagecapaciteit voor meerdere vraagmarkten in de biobased economie. De inzet van duurzame biobrandstoffen in vervoer draagt bij aan een sterke biobased-sector in de Nederlandse economie. Daarom vormen duurzame biobrandstoffenwaardeketens een belangrijke economische propositie voor Nederland.

De essentiële doelstelling van dit Platform is een versnelling en schaalvergroting voor productie en inzet van vloeibare of gasvormige duurzame biobrandstoffen in Nederland.

Het vergroten van productie is nauw verbonden aan de vraag in de markt. Het Platform werkt daarom in pre-concurrentiële samenwerking aan het stimuleren en aanjagen van vraag in de transportmarkten, wegverkeer en scheepvaart en richt zich aan de andere kant op het aanjagen van productie en de zoektocht naar de juiste duurzame grondstoffenbasis en praktijk voor de Nederlandse context.

Korte omschrijving van de activiteiten

Het Platform ziet voor 2018-2019, de belangrijke taak om de transportsector voor te bereiden op de inzet van hernieuwbare vloeibare en gasvormige low carbon brandstoffen die de CO2-uitstoot naar beneden brengen. Het wil de kennis over en ervaring met de belangrijkste duurzame biobrandstoffen in de markt vergroten. Dit betreffen ethanol, methanol, FAME, HVO en groengas. Het Platform geeft advies aan partijen in de markt en adviseert de overheid (lokaal, nationaal en over Europese regelgeving). Verder bouwt het Platform een kennisbasis op en gaat een actieve communicatie opzetten. Het Platform ontwikkelt posities en kiest voor zichtbaarheid in het maatschappelijk debat. Ook participeert het Platform actief in andere trajecten zoals in het voorbereiden van het klimaat- en energieakkoord en bij de uitwerking van het Grondstoffenakkoord. Verder bevordert het Platform in samenwerking met stakeholders innovatieprogramma’s die bijdragen aan technologieontwikkeling voor de productie van duurzame biobrandstoffen en stimuleert verdere motorontwikkeling. Bovendien brengt het partijen bij elkaar brengen die investeringen willen doen in geavanceerde biobrandstoffen. En het Platform stimuleert producenten van duurzame biobrandstof om zich in Nederland te vestigen en door te ontwikkelen.

Deelnemer / Organisatie / Rol in project

Platform Duurzame Biobrandstoffen - Niet-gouvernementele organisatie; - penvoerder

Resultaten en doelstellingen

Bent u tevreden over deze pagina?