331 - Grasland, natuurlijk. Met landbouwactiviteiten.

Gepubliceerd op:
25 oktober 2023

Gras dat minstens 5 jaar niet in de vruchtwisseling is meegenomen. En waarvan de opbrengst niet meer dan 5 ton droge stof per ha per jaar is.

Het gewas bestaat uit een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen.

De grond is meestal slecht van kwaliteit en wordt niet verbeterd door bemesting, bebouwing, inzaaiing, onkruidbestrijding of drainage.

Onder grassen of andere kruidachtige voedergewassen verstaan we alle kruidachtige planten die in Nederland traditioneel in natuurlijk grasland voorkomen, of in zaadmengsels voor grasland worden opgenomen. Pitrus, riet
en heide worden niet gezien als kruidachtig voedergewas.

Bent u tevreden over deze pagina?