Apparatuur voor vermindering van emissies tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: F 4003
Jaar: 2024 (nieuw)
Fiscaal voordeel: 45% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het reduceren van emissies van milieugevaarlijke stoffen uit een afgas of luchtstroom tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering, waarbij: 

  • de emissies van milieugevaarlijke stoffen naar de buitenlucht worden beperkt tot een emissie die niet hoger is dan de vergunde emissie tijdens reguliere bedrijfsvoering, 
  • de apparatuur voor vermindering van emissies uitsluitend is bestemd voor het verminderen van emissies tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering, en
  • wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit:
apparatuur voor het verminderen van de emissies van milieugevaarlijke stoffen tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering.

Toelichting
Met niet-reguliere bedrijfsvoering wordt bedoeld: storingen, onderhoud aan de (reinigings-) technieken en opstarten en stoppen van installaties of processen. Voorbeelden zijn apparatuur die filters in bedrijf kan houden tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering of een parallel geschakeld filter waardoor in geval van uitval toch sprake is van emissiereductie. 
Met (milieugevaarlijke) stoffen worden stoffen bedoeld zoals genoemd in milieuwet en -regelgeving, waaronder fijnstof. Zie bijvoorbeeld de stoffen genoemd in de bijlagen III en VIA van het Besluit activiteiten leefomgeving of de lijsten op www.echa.europa.eu/nl/information-on-chemicals

Let op: investeringen in wettelijk verplichte bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, zoals opgenomen onder punt 4 van paragraaf 1 van deze bijlage. 

Let op: bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen niet in aanmerking. Aanpassingen en voorzieningen voor bestaande bedrijfsmiddelen die fossiele brandstoffen gebruiken komen onder voorwaarden wel in aanmerking. Zie punt 12 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMF, ID:IMO

Bent u tevreden over deze pagina?