Circulaire woning

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
9 januari 2024

Bedrijfsmiddelcode: G 6102
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor: 
het creëren van circulaire materiaalketens door het realiseren van een circulaire woning of gebouw(deel) met woon- of logiesfunctie, waarbij:

 1. de tijdens het bouwproject toegepaste materialen op volumebasis ten minste bestaan uit:
  1. 50% hernieuwbare grondstoffen, of
  2. 25% hergebruikte bouwproducten, of
  3. 50% demontabele bouwproducten, waarbij de losmaakbaarheidsindex is berekend volgens het rapport ‘Circular Buildings - methodiek losmaakbaarheid 2.0’,
   bij de berekening van bovenstaande volumepercentages wordt uitgegaan van het totale volume aan toegepaste materialen exclusief de fundatie en installaties, in geval van renovatie of transformatie worden de in het bestaande gebouw(deel) aanwezige materialen buiten beschouwing gelaten,
 2. al het aangeschafte nieuwe hout dat verwerkt wordt voldoet aan de eisen genoemd onder punt 13 van paragraaf 1 van deze bijlage,
 3. een berekening van de milieuprestatie wordt overgelegd, bepaald volgens:
  1. in geval van een nieuw gebouw(deel), de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022), of
  2. in geval van een gerenoveerd gebouw(deel), het Addendum Milieuprestatie Verbouw en Transformatie behorend bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022) inclusief wijzigingsblad,
 4. uit de berekening van de milieuprestatie blijkt dat de milieuprestatie voor:
  1. grondgebonden woningen met een gebruiksoppervlak Ag ≤ 90 m² ten hoogste € 0,40 per m² bvo per jaar is,
  2. grondgebonden woningen met een gebruiksoppervlak Ag > 90 m² ten hoogste € 0,38 per m² bvo per jaar is,
  3. een woongebouw met een gemiddeld gebruiksoppervlak Ag per wooneenheid ≤ 55 m² ten hoogste € 0,50 per m² bvo per jaar is, en
  4. een woongebouw met een gemiddeld gebruiksoppervlak Ag per wooneenheid > 55 m² ten hoogste € 0,40 per m² bvo per jaar is,
   hierbij geldt dat:
   1. het gebruiksoppervlak Ag is berekend op basis van NEN2580:2007,
   2. wanneer de verrekenfactor voor warmtepompen in de NMD van kracht is, bovenstaande MPG-eisen worden verlaagd met € 0,1 m² per jaar, en
   3. in geval van renovatie, bovenstaande MPG-eisen worden verhoogd met € 0,1 m² per jaar,
 5. gedurende de gehele levensduur van het gebouw(deel) een actuele rapportage of dataset beschikbaar is die:
  1. ten minste alle elementen en componenten van het gebouw(deel) bevat, inclusief informatie over de demontabiliteit en mogelijkheden voor hergebruik en recycling van de individuele elementen en componenten, en
  2. tijdens sloop of renovatie van het gebouw(deel) bijdraagt aan het zo hoogwaardig mogelijk toepassen (hergebruiken of recyclen) van de vrijkomende elementen en componenten,
 6. a. voor een nieuw gebouw(deel) geldt dat het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) ten minste 10% lager is dan vereist op grond van het Bouwbesluit 2012,
  b. voor een gerenoveerd gebouw(deel) geldt dat het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) ten minste 20% lager is dan voor de ingreep,
 7. bovenstaande onder punt 1 tot en met 6b is opgenomen in een ontwerpassessment dat binnen drie maanden na meldingsdatum is gevalideerd door een onafhankelijke assessor van een door de regeling erkende maatlatmethodiek,
 8. opleverresultaten van het project worden aangeleverd conform de checklist voor publicatie, genoemd in de ‘Handreiking Circulaire Gebouwen op de Milieulijst’, die door RVO beschikbaar wordt gesteld, waarbij deze opleverresultaten binnen een jaar na oplevering van het gebouw(deel) en binnen vier jaar na validatie van het ontwerpassessment gevalideerd zijn door een onafhankelijke assessor,
 9. de steun die middels de milieu-investeringsaftrek en eventuele andere vormen van staatssteun voor de investering kan worden verkregen ten hoogste 30% van de in aanmerking komende kosten bedraagt,
  1. deze steunintensiteit met 10 procentpunten kan worden verhoogd voor steun aan middelgrote ondernemingen en met 20 procentpunten voor steun aan kleine ondernemingen in de zin van bijlage I van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening,
  2. de in aanmerking komende kosten worden berekend met de volgende formule: ‘in aanmerking komende kosten = A – (105% *B), waarbij ‘A’ de totale investering in het circulaire gebouw is en ‘B’ de totale investering in een vergelijkbaar gebouw dat een gangbaar niveau van milieubescherming behaalt,

b. bestaande uit:
een circulair gebouw(deel) met uitzondering van de volgende onderdelen: duurzame energie-opwekkingsinstallaties, interieur, inrichting, terrein(inrichting), aankoop van grond en aankoop en sloop van een bestaand gebouw(deel).

Investeringen in een circulair gebouw(deel), zoals hierboven genoemd, kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel G 6102 gemeld worden. Duurzame energieopwekkingsinstallaties zijn geen onderdeel van een gebouw volgens bedrijfsmiddel G 6100 tot en met D 6130.

Toelichting
De kosten voor het geheel slopen van een bestaand gebouw(deel) komen niet in aanmerking, de bijkomende kosten voor het tijdens de sloop winnen van de in het circulaire gebouw(deel) toe te passen elementen en componenten (circulair slopen) komen wel in aanmerking. Investeringen in duurzame energieopwekkingsinstallaties en energieopslag kunnen gemeld worden voor bijvoorbeeld Stimulering Duurzame Energieproductie of energie-investeringsaftrek.
De door de regeling erkende duurzame bouw maatlatmethodieken zijn in 2024 BREEAM-NL en GPR Gebouw.

Informatie over de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken kunt u vinden op www.milieudatabase.nl. Op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/miavamil is de ‘Handreiking circulaire gebouwen op de Milieulijst’ te downloaden. Meer informatie over circulair bouwen kunt u vinden op rvo.nl op de pagina over circulair bouwen.

Onder hergebruik wordt verstaan elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. Onder recycling wordt verstaan elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:GMC

Bent u tevreden over deze pagina?