Duurzame pluimveestal met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie (aanpassen bestaande situatie)

Laatst gecontroleerd op:
8 januari 2024
Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 2230
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het houden van pluimvee, niet zijnde eenden of kalkoenen, in een stal met ten hoogste 120.000 dierplaatsen voor leghennen of ten hoogste 220.000 dierplaatsen voor vleeskuikens, waarin een of meerdere bronmaatregelen voor het verminderen van de ammoniakemissie worden toegepast, waarbij:

  • de stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) 15 - pluimveestallen, wat blijkt uit een stal(ontwerp)certificaat MDV 15 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie,
  • er één of meer omgevingsvergunningen als bedoeld in de Omgevingswet zijn afgegeven voor de stal, als voor de stal een vergunningsplicht geldt vanuit deze wet,
  • het aantal dierplaatsen of GE, zoals in de MDV is opgenomen, in de nieuwe situatie niet toeneemt ten opzichte van de oude situatie, en
    • binnen twee jaar na afgifte van het ontwerp-stalcertificaat een definitief stalcertificaat MDV 15 wordt overgelegd, of
    • na het verstrijken van deze termijn van twee jaar een definitief stalcertificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Duurzame Veehouderij en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

b. bestaande uit:
een besloten ruimte waarin dieren worden gehuisvest, een stalinrichting, klimaattechnische en voertechnische systemen, ammoniakemissiereducerende systemen en een mestafvoer en -opslag en met uitzondering van luchtwassers en duurzame energie-opwekkingsinstallaties, waarbij onder een besloten ruimte wordt verstaan: een binnenruimte of een gedeeltelijk omsloten overdekte buitenruimte.

De investering in een duurzame pluimveestal komt ten hoogste voor het volgende bedrag per gecertificeerde dierplaats in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen met een maximum van € 5.000.000:

Diercategorie € per dierplaats
Opfok legouderdieren en leghennen 28,75
Productie legouderdieren en leghennen 52,50
Opfok vleeskuikenouderdieren 45,00
Productie vleeskuikenouderdieren 77,50
Vleeskuikens 27,00


Investeringen in een duurzame pluimveestal waarin een of meerdere bronmaatregelen voor het verminderen van de ammoniakemissie worden toegepast kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel A 2230 worden gemeld.

Toelichting
Investeringen in duurzame pluimveestallen waarin geen bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie is toegepast, kunnen in zijn geheel gemeld worden voor bedrijfsmiddel A 2231.

Investeringen in een nieuwbouw MDV stal op een nieuwe locatie worden niet gestimuleerd, tenzij het een verplaatsing betreft.

Uit de onderbouwing moet blijken dat het aantal dieren niet toeneemt ten opzichte van de bestaande situatie. De grootte eenheid is opgenomen in de MDV maatlat en kan gebruikt worden als de ondernemer overgaat tot het houden van een andere diersoort dan de bestaande situatie.

Het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij is beschikbaar op www.maatlatduurzameveehouderij.nl. Op deze website zijn tevens de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten te vinden.
Indien een definitief certificaat niet afgegeven kan worden binnen de daartoe gestelde termijn vanwege uitzonderlijke omstandigheden die buiten de macht van de ondernemer liggen, kan uitstel aangevraagd worden bij RVO, zoals opgenomen onder punt 9 van paragraaf 1 van deze bijlage.

Let op: naast het maximale bedrag per bedrijfsmiddel, geldt dat voor het totale investeringsproject niet meer dan € 600.000 staatssteun verleend mag worden. Zie punt 8 van paragraaf 1 van deze bijlage en de pagina Voorwaarden MIA\Vamil onder 'Voorwaarden maximale staatssteun'.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMS

Bent u tevreden over deze pagina?