Inkt- of oliebesparend printsysteem

Gepubliceerd op:
29 december 2023
Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2024

Bedrijfsmiddelcode: A 1282
Jaar: 2024 (tekstueel gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het industrieel digitaal printen op printmedia, niet zijnde papier of karton, waarbij:

  • onder karton geen honingraatkarton wordt verstaan,
  • de printer hoofdzakelijk gebruikt wordt voor printen op plaatmaterialen, harde materialen, kunststoffen, folies, stickers, textiel of posters,
  • de printer rechtstreeks op het printmedium geprint wordt,
  • de inkt of toner die wordt gebruikt in het printsysteem geen (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen bevat, en
  • uitsluitend gebruik wordt gemaakt van olie opgeloste toner, of latex inkt of LED uv-drogende inkt, waarbij:
    • in het geval van latex inkt of LED uv-drogende inkt, een besparing van het inktverbruik wordt bereikt van ten minste 25% bij een niet noodzakelijke vervanging van een bestaand printsysteem of ten minste 15% ten opzichte van een vergelijkbaar en gangbaar printsysteem, of
    • in het geval van in olie opgeloste toner, ten minste 75% van de olie wordt gerecirculeerd,

b. bestaande uit:
een printsysteem.

Toelichting
Onder plaatmaterialen worden diverse stevige materialen verstaan, zoals aluminium, hout of honingraatkarton. Onder industrieel wordt verstaan grootschalig en met een hoge mate van mechanisering en automatisering. Onder zeer zorgwekkende stof wordt verstaan een stof die voldoet aan één of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH). Dit zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting, persistent of bioaccumulerend. Onder potentiële zeer zorgwekkende stof wordt verstaan een stof die mogelijk voldoet aan de criteria voor een zeer zorgwekkende stof, maar nog niet als een zeer zorgwekkende stof is geïdentificeerd. Dit kan zijn omdat bepaalde gegevens ontbreken of omdat de evaluatie van de beschikbare gegevens nog moet plaatsvinden.

Op de website van het RIVM worden lijsten bijgehouden van stoffen waarvan is vastgesteld dat dit zeer zorgwekkende stoffen of potentiële zeer zorgwekkende stoffen zijn.

Let op: geen vermelding van de componenten in de toegepaste primers, inkten, toners en hulpstoffen op de (potentiële) ZZS-lijsten op de RIVM-website biedt geen garantie dat de toegepaste primers, inkten, toners en hulpstoffen geen ZZS bevatten. Hiervoor kijken we ook naar de criteria genoemd in artikel 57 van EG-verordening REACH, zelfclassificatie CMR 1a en 1b en de registratie zoals we die vinden op Identificatie van zeer zorgwekkende stoffen - ECHA (europa.eu).

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:IMG

Bent u tevreden over deze pagina?