Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: A 2650
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 36% MIA en 75% Vamil

a. bestemd voor:
het behandelen van dierlijke mest, waarbij: 

 1. het stikstofhoudend concentraat wordt behandeld door: 
  1. vloeibare stikstof om te zetten in ammoniak door verhoging van de pH of verwarming en het ontstane ammoniak te wassen met zuur, waardoor een mineralenconcentraat ontstaat dat nuttig wordt toegepast, of 
  2. indamping door middel van vacuüm, mechanische damprecompressie en destillatie, waardoor er kaliconcentraat en ammoniakwater ontstaat dat nuttig toegepast wordt, of 
 2. het fosfaathoudend concentraat wordt behandeld door: 
  1. pyrolyse, 
  2. toepassing van ongebluste kalk, of 
  3. het doen neerslaan van struvietkristallen, 

Waarbij onder punt 1 en 2 geldt dat: 

 • de fosfaat- of stikstofstroom van de mest worden afgescheiden en tot een nuttig product worden omgezet door een installatie die is toegestaan door het bevoegd gezag, 
 • een bij punt 1 of 2 ontstane waterige fractie wordt gerecirculeerd of loosbaar is op het oppervlaktewater of riool, 
 • de installatie, in geval van mestbehandeling op een locatie met een agrarische bestemming, jaarlijks niet meer dan 25.000 m³ mest behandelt, tenzij er ook mest behandeld wordt van andere agrarische bedrijven binnen een straal van 10 kilometer rond het agrarisch bedrijf waar de terugwinningsinstallatie is geplaatst,

b. bestaande uit:
een terugwinningsinstallatie, met uitzondering van de volgende onderdelen: mestvergistingsinstallatie, hygiëniseerinstallatie, droogband, validatie-installatie, composteerinstallatie, verbrandingsinstallatie en gebouwen.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 4.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Toelichting
Mogelijkheden voor behandelen van stikstofhoudend concentraat zijn bijvoorbeeld stikstof strippen, kraken en verdampen in een gesloten installatie.

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LME, ID:LMK

Bent u tevreden over deze pagina?