Voorziening voor het benutten van effluent in de glastuinbouw of open teelt

Gepubliceerd op:
29 december 2023

Bedrijfsmiddelcode: G 2344
Jaar: 2024 (gewijzigd ten opzichte van 2023)
Fiscaal voordeel: 45% MIA

a. bestemd voor:
het benutten van het gezuiverde effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als gietwater in de glastuinbouw of bevloeiing in de open teelt, waarbij: 

  • het effluent niet over de weg wordt vervoerd, 
  • de investering op bedrijfsniveau niet leidt tot het lozen van meer brijn, 
  • voor het toepassen van het effluent toestemming is verleend door het bevoegd gezag, en 
  • de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten, niet zijnde financieringslasten en afschrijving, ten opzichte van een investering in het onttrekken van grond- of oppervlaktewater,

b. bestaande uit:
leidingwerk, buffer(s), pomp(en) en al dan niet de volgende onderdelen: meetapparatuur, ontzoutingsapparatuur en apparatuur om het water geschikt te maken voor benutting en met uitzondering van apparatuur voor het toedienen van het gezuiverde effluent aan de planten.

Toelichting
Apparatuur voor het zuiveren van het ontvangen water komt uitsluitend in aanmerking als deze aanvullend is op kosten die het ontvangende bedrijf had moeten maken voor het benutten van grondwater of oppervlaktewater.
 

Meer informatie
Dit bedrijfsmiddel kan in aanmerking komen voor fiscaal voordeel, MIA\Vamil. Ik wil meer weten.

ID:LMK, ID:LMG, ID:LMT

Bent u tevreden over deze pagina?