Beleid hernieuwbare energie vervoer

Gepubliceerd op:
1 februari 2017
Laatst gecontroleerd op:
9 juni 2022

Nederland zet in op een toenemend gebruik van hernieuwbare energie in mobiliteit. Daarmee willen we het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot door vervoer verminderen. Met de Jaarverplichting Energie Vervoer proberen we het toepassen van hernieuwbare energie in vervoer in Nederland te stimuleren.

Verplicht aandeel hernieuwbare energie in transportbrandstoffen

Hoe leveranciers van brandstoffen een groeiend aandeel fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare brandstoffen? Dat tonen ze aan met Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) in het register van de "Jaarverplichting hernieuwbare energie". Onderstaande video legt uit met welke schone en duurzame brandstoffen ze werken aan het doel: 28% hernieuwbare energie in 2030.

Jaarverplichting Energie Vervoer

De Jaarverplichting Energie Vervoer verplicht bedrijven in Nederland die brandstof leveren aan vervoer om een gedeelte van die brandstof uit hernieuwbare energie te laten bestaan. Het gaat hier om benzine en diesel voor vervoersbestemmingen waarvoor een vergunning geldt. Dit zijn bijvoorbeeld wegvoertuigen en spoorvoertuigen, maar ook landbouwtrekkers en de pleziervaart.

De Jaarverplichting Energie Vervoer wordt ingezet naast andere maatregelen om de CO2-uitstoot van de vervoerssector te verminderen. Denk aan het vergroten van de efficiëntie van vervoer en het stimuleren van elektrisch rijden. Hernieuwbare (bio)brandstoffen worden ingezet waar verbrandingsmotoren nog noodzakelijk zijn.

Voor de actuele regelgeving verwijzen wij graag naar het actuele Besluit en de Regeling energie vervoer.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) zorgt voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving van deze Nederlandse wet- en regelgeving. U leest hier meer over op de website van de Emissieautoriteit.

Aanpassing Jaarverplichting 2021

In december 2018 is de opvolger van de geldende Europese richtlijn voor hernieuwbare energie gepubliceerd, de REDII. Deze nieuwe Energierichtlijn (Renewable Energy Directive) schetst de kaders voor de doelstellingen van het Europese energiebeleid dat de EU oplegt aan de lidstaten voor de periode 2021 - 2030.

In Nederland is de regelgeving Energie Vervoer aangepast om aan deze aangepaste Europese doelstelling voor vervoer te voldoen. Dit is verankerd in 9.7 en 9.8 van de wet Milieubeheer. Een hulpmiddel voor de uitvoering van dat beleid is de Jaarverplichting Energie Vervoer, die daarom ook wordt aangepast. Ook zijn in het Nederlandse Klimaatakkoord extra doelstellingen neergelegd voor hernieuwbare brandstoffen voor wegvervoer en binnenvaart. Om deze te bereiken wordt per 1 januari 2022 een aanpassing van de Jaarverplichting Energie Vervoer doorgevoerd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het doorvoeren van de richtlijn. Wij ondersteunen daarbij.

Kwaliteit brandstoffen vervoer

De Jaarverplichting Energie Vervoer bevat onder meer een verplichting tot verminderen van CO2-uitstoot. Brandstofleveranciers hebben de verplichting om de broeikasuitstoot van brandstoffen voor vervoer met 6% te verminderen. Deze verplichting wordt voortgezet na 2020. Na 2020 moet dit reductiepercentage dus ook jaarlijks gehaald worden.

Vragen over Bio-energie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?