Hernieuwbare energie voor vervoer

Gepubliceerd op:
25 september 2017
Laatst gecontroleerd op:
5 juli 2022

In Europa is ongeveer een kwart van de CO2-uitstoot afkomstig van het verkeer. Die broeikasgasuitstoot van vervoer moeten we verminderen. Dat doen we door het aandeel van hernieuwbare (duurzame) energie in deze sector te vergroten. De belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in vervoer zijn biobrandstoffen.

Wij brengen inhoudelijke kennis in over hernieuwbare energiedragers in vervoer, zoals biobrandstoffen, hernieuwbare elektriciteit, waterstof en andere e-fuels. Dit doen we op basis van jarenlange en uitgebreide expertise.

Het GAVE-team

Het programma Gasvormige en Vloeibare Klimaatneutrale Energiedragers (GAVE) ondersteunt de ontwikkeling van beleid op het gebied van hernieuwbare energie in vervoer. Het GAVE-team heeft expertise over:

  • de invoering van Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie (REDII) en brandstofkwaliteit (FQD) voor hernieuwbare energie voor vervoer, in de Nederlandse wet- en regelgeving;
  • de vormgeving van Europese wetgevende kaders voor hernieuwbare energiedragers voor vervoer (Fit for 55);
  • de uitwerking van CO2-reductiedoelstelling voor brandstoffen van wegtransport in het Klimaatakkoord;
  • de eisen voor duurzaamheidseisen en broeikasgasemissie bij de inzet van hernieuwbare energie;
  • de borging van duurzaamheid;
  • de Jaarverplichting Hernieuwbare Energie Vervoer (voor brandstofleveranciers);
  • internationale markt- en beleidsontwikkelingen;
  • de productie en toepassing van hernieuwbare energiedragers in vervoer;
  • technische ontwikkelingen.

Beleid hernieuwbare energie vervoer

Sinds 2003 is er de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED). Daarmee verplicht de Europese Unie haar lidstaten om een groeiend aandeel hernieuwbare energie in brandstoffen die op de markt worden gebracht voor het wegverkeer te realiseren. Nederland legt deze verplichting neer bij de leveranciers van brandstof aan de nationale markt.

In 2018 is in de Tweede Hernieuwbare Energierichtlijn (REDII) deze verplichting voor alle EU-landen rechtstreeks bij de brandstofleveranciers neergelegd voor de periode 2021 – 2030. Het doel van deze verplichting is om het terugdringen van de broeikasgasuitstoot in vervoer te realiseren. Dat gebeurt door de inzet van fossiele brandstoffen te verminderen.

Aan hernieuwbare energie worden duurzaamheidseisen gesteld. Onder andere aan de totale broeikasgasuitstoot in de keten.

Wet- en regelgeving

Europese regelgeving

Nederlandse regelgeving

Nederland moet als lid van de Europese Unie de Europese richtlijnen in zijn wet- en regelgeving opnemen. De Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie en brandstofkwaliteit zijn uitgewerkt onder respectievelijk titel 9.7 en 9.8 van de Wet milieubeheer in het Besluit en de Ministeriële Regeling Energie Vervoer.

De wijzigingen die Nederland moet doorvoeren op grond van de Tweede Richtlijn Hernieuwbare Energie in regelgeving is momenteel in voorbereiding. Deze wordt per 1 januari 2022 geïmplementeerd. Daarin is ook de toegevoegde doelstelling voor brandstoffen in het wegverkeer uit het Klimaatakkoord opgenomen.

U vindt de meest actuele versies van de regelgeving op de website Wetten.

Als basis voor de uitwerking van de RED2 in de nationale regelgeving, voerden wij op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een analyse uit van de effecten van de RED2-implementatie en de aanvullende doelstelling van het Klimaatakkoord. Wij baseerden de analyse op de uitgangspunten die op dat moment (maart 2020) golden.

Vragen over bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?