Duurzaamheid van vloeibare biomassa

Laatst gecontroleerd op:
9 juli 2020
Gepubliceerd op:
1 februari 2017

Biobrandstoffen worden ook wel vloeibare biomassa genoemd. Deze biobrandstoffen moeten voldoen aan de Europese criteria voor duurzaamheid.

Alleen wanneer biobrandstoffen voldoen aan de duurzaamheidscriteria, mogen ze meetellen voor de Jaarverplichting Hernieuwbare Energie Vervoer.

Duurzaamheidssystemen

In de praktijk betekent dit dat bedrijven moeten aantonen dat ze voldoen aan deze Europese criteria. Dit doen ze door gebruik te maken van zogeheten duurzaamheidssystemen voor biobrandstoffen (certificeringssystemen). Deze brandstoffen kunnen bedrijven inboeken in het register van de Nederlandse emissieautoriteit.

In Nederland moeten alle schakels in de productie- en handelsketen van de biobrandstoffen in het register gecertificeerd zijn door een duurzaamheidssysteem. Dat moet tot en met de partij die inboekt. Een overzicht van erkende duurzaamheidssystemen, vindt u op de website van de Europese Commissie.

Bewijs van duurzaamheid

Boekt u biobrandstoffen in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit? Dan toont u via de jaarverplichting aan dat deze brandstoffen aan de Europese duurzaamheidcriteria voldoen. Daarvoor moet een Europees erkend duurzaamheidssysteem uw bedrijf certificeren. Uit de jaarverplichtingen blijken de hoeveelheden en duurzaamheidskenmerken van de brandstoffen. Meer informatie over de methode van aantonen vindt u op de website van de emissieautoriteit NEa.

Europese criteria voor duurzaamheid

Het duurzaamheidssysteem moet onder andere de vermindering van broeikasgasuitstoot waarborgen. Bijvoorbeeld de gemeten vermindering aan CO2 over de gehele keten van productie, van grondstof tot eindgebruik. Deze moet ten opzichte van die van fossiele brandstoffen tenminste 50% bedragen. Sinds 1 januari 2018 is dit minstens 60% voor installaties die op of na 1 januari 2017 operationeel zijn. Met de actualisering van de regelgeving (RED2 in juni 2021) worden deze eisen verder aangescherpt.

Naast de eisen voor vermindering van de broeikasgasuitstoot moeten biobrandstoffen en vloeibare biomassa ook aan enkele andere duurzaamheidseisen voldoen:

  • De biomassa mag niet afkomstig zijn van land met een hoge biodiversiteitswaarde. Zoals oerbos, beschermde natuurgebieden en graslanden met een grote biodiversiteit.
  • De biomassa mag niet zijn geproduceerd op land met hoge koolstofvoorraden. Dit zijn waterrijke gebieden en permanent beboste gebieden. Dit geldt ook voor veengebied, behalve als is aangetoond dat de biomassaproductie niet leidt tot ontwatering van een eerder niet-ontwaterde bodem. Hiervoor is de status van gronden in januari 2008 bepalend.

Berekenen van broeikasgasemissies

De rekentools voor broeikasgas van BioGrace helpen u bij het berekenen van broeikasgasuitstoot in bio-energie productieketens. Er zijn 2 tools. BioGrace-I is er voor biobrandstoffen. BioGrace-II is er voor elektriciteit, warmte en koeling uit biomassa.

Broeikasgasemissies berekenen

Vragen over bio-energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?